Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 2 maart 2021

Om 20u00 tot 20u20

 

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Christel Hendrix de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt lid vast bureau Patrick Vervoort de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Juridische gronden

          Artikel 32 en 74 van het decreet over het lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige zitting goed.

 

Besluit

Na beraadslaging,

22stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 26 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Eenmalige verhoging eindejaarspremie VIA6-akkoord

 

Voorgeschiedenis

          Omzendbrief Vlaamse Regering, Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 23 december 2020.

 

Feiten en context

          Het deelakkoord VIA 6 - koopkracht publieke sector werd afgesloten op 22 december 2020 en kreeg op diezelfde datum de goedkeuring van de Vlaamse Regering. Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het deelakkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.

          Het deelakkoord houdt in dat er een eenmalige aanvulling is van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage 2020 van 2,5% naar 3,6%.

          Enkel de personeelsleden die onder het VIA-6 statuut vallen, hebben recht op de verhoging. Dit zijn de personeelsleden van de kribbe, het lokaal dienstencentrum en de poetsdienst aan huis (sectoren 104, 702) binnen het OCMW.

          Het gaat over een totaal van 34,80 VTE's.

          De betaling moet gebeuren ten laatste tegen het einde van het eerste kwartaal 2021. 

 

Juridische gronden

          Hoofdstuk 3, artikel 178 uit de Rechtspositieregeling van het OCMW
Het veranderlijke gedeelte: 2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.

          Voorakkoord VIA 6 voor de periode 2021-2025 van 24 november 2020.

          Deelakkoord VIA 6 - koopkrachtverhoging publieke sector van 22 december 2020.

 

Financiële gevolgen

 

Uitgave

Budgetartikels eindejaarstoelage:

0502/050201/094500/6201200

0502/050201/094500/6203200

0502/050201/094700/6203200

0502/050201/094800/6203200

0502/050201/095100/6201200

0502/050201/095100/6203200

 

Geraamd bedrag: 13.310,80 EUR

 

Besluit

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn verhoogt het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van het personeelslid, zodat de nieuwe berekeningswijze voor een voltijds equivalent als volgt is: 1.288,43 EUR vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020 (VTE).

Artikel 2:

Deze beslissing is voor het OCMW Rotselaar van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende diensten uit sectoren 104 en 702, met name het kinderdagverblijf De Hummeltjes, het lokaal dienstencentrum en de poetsdienst aan huis.

Artikel 3:

De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 2 het verschil, met name de verhoging van het variabele bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, ontvangen.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Jaarverslag schuldbemiddeling

 

Feiten en context

          Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks een basisregistratie indienen. De basisregistratie is een overzicht van het aantal gezinnen dat in een kalenderjaar begeleiding gekregen heeft.

          In het kader van onze erkenning als instelling voor schuldbemiddeling rapporteert het OCMW jaarlijks aan de Vlaamse Overheid. Dit loopt via SAM, SAM staat voor steunpunt Mens en Samenleving VZW.

 

Juridische gronden

          Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling erkenning van de instelling voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap.

          Erkenning schuldbemiddeling van 30 september 2013 voor onze instellingen, zijnde OCMW Rotselaar, door de Vlaamse overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. In uitvoering van decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (publicatie Belgisch Staatsblad 14 augustus 2013), krijgt onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning voor onbepaalde duur. (erkenningsnummer: 14AB/74/20120)

 

Argumentatie

          Dit jaarverslag moet een voorgeschreven stramien volgen en dient te worden goedgekeurd door de instelling, zijnde het OCMW dus door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Besluit

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Goedkeuring van het jaarverslag schuldbemiddeling 2020 zoals voorgelegd door de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Publicatiedatum: 02/04/2021