Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 mei 2021

Om 22u45 tot 23u05

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Suzy Michiels, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Juridische gronden

          Artikel 32 en 74 van het decreet over het lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige zitting goed.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

1onthouding: Heidi Pittomvils

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 27 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - algemene vergadering van 16 juni 2021 - bepalen mandaat  vertegenwoordiger OCMW

 

Voorgeschiedenis

          De brief van Interleuven van 31 maart 2021, ingekomen op 15 april 2021, met oproeping voor de algemene vergadering van 16 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Frans Vansteenbeeck en Noëlla D'Hooghe werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Rotselaar in de algemene vergaderingen van Interleuven voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          Het OCMW Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven.

          Op 16 juni 2021 houdt Interleuven een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling van het bureau

2)      Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-12-2020

3)      Verslag over de activiteiten 2020

4)      Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor

5)      Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6)      Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7)      Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven

8)      Diversen.

          Gelet op de aanhoudende Covid 19-situatie wordt de vergadering digitaal georganiseerd, met de mogelijkheid voor een beperkt aantal deelnemers om fysiek deel te nemen aan de vergadering.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De gecoördineerde statuten van Interleuven van 2 januari 2019.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 16 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De heer Frans Vansteenbeeck, raadslid en vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 16 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om te stemmen overeenkomstig de beslissing vermeld in artikel 1.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - IGO - algemene vergadering van 25 juni 2021 - bepalen mandaat vertegenwoordiger OCMW

 

Voorgeschiedenis

          De brief van IGO div van 20 april 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 25 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019

Bart De Vos wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW Rotselaar in de algemene vergaderingen van IGO div voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          Het OCMW Rotselaar is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO.

          Op 25 juni 2021 houdt IGO div een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Goedkeuring verslag 11-12-2020

2)      Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor)

3)      Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div

4)      Goedkeuring jaarverslag 2020

5)      Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025

          Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021

6)      Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

          Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)

7)      Varia

          Wegens de aanhoudende Covid 19-situatie wordt de algemene vergadering digitaal georganiseerd.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van IGO div.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 25 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW Rotselaar die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO div op 25 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Mondelinge vragen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021