Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 juni 2021

Om 20u00 tot 21u00

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Herwig Pierre, Ingrid Van Steenberge, Heidi Pittomvils, raadsleden;

Vanaf punt 3 verlaat raadslid Christel Hendrix de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Christel Hendrix de zitting.

Vanaf punt 6 vervoegt raadslid Ilse Michiels de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 25 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Rechtspositieregeling voor het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - vaststelling

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel vast.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage bij het arbeidsreglement) - goedkeuring

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement op structureel telewerk voor het OCMW-personeel goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Organisatiebeheersing - goedkeuring kader

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed.

Het organisatiebeheersingssysteem is een verzameling van maatregelen en procedures die een redelijke zekerheid moeten bieden dat het lokaal bestuur zijn doelstellingen bepaalt en bereikt, wetgeving en procedures naleeft, over betrouwbare rapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte manier werkt, zich bewust is van eventuele hinderpalen of risico's en acties onderneemt om deze risico's te beheersen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Kennisname: Organisatiebeheersing - jaarrapport 2020-2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport 2020-2021 over de organisatiebeheersing.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Vaststelling Jaarrekening 2020 - deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Rotselaar vast.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering - aanstelling vertegenwoordiger openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Frans Vansteenbeeck aan als vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de algemene vergadering van EthiasCo cvba.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de algemene vergadering van EthiasCo cvba wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de raad voor maatschappelijk welzijn de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021