Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 2 maart 2021

Om 20u20 tot 21u40

 

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 3 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Vanaf punt 5 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Juridische gronden

          Artikel 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige zitting goed.

 

Besluit

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 26 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging algemeen politiereglement - verwijdering affiches onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring

 

Voorgeschiedenis

          Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring van het uniform politiereglement politiezone BRT.

 

Juridische gronden

          Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

          Besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen.

          Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Adviezen

          Advies van de jeugdraad van 8 februari 2021.

 

Argumentatie

          In het kader van de procedures rond onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring van woningen is het wenselijk om het algemeen politiereglement aan te vullen met een bepaling die stelt waar de affichering zal gebeuren en dat het specifiek verboden is om de affichering van de besluiten ter zake te verwijderen.

 

Besluit

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Het algemeen politiereglement wordt aangevuld als volgt:

"Artikel 99bis

Aanplakkingen die gebeuren in het kader van artikel 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet en/of in het kader van de Vlaamse Wooncode, worden bevestigd aan het pand indien het pand gelegen is aan de rooilijn. Indien het pand verder van de straat gelegen is, wordt de aanplakking bevestigd goed zichtbaar op het betreffende perceel of aan de woning.

 

Artikel 99ter

Het is verboden om de aanplakkingen in het kader van artikel 99bis van het algemeen politiereglement vroegtijdig te verwijderen.

 

Artikel 99quater

Indien de toestand van het gebouw een onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen, ook als die gebouwen niet aan de openbare weg liggen, kan de burgemeester gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 99quinquies

Overtredingen worden gesanctioneerd met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie."

 

Artikel 2:

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Gemeentelijke verkaveling - Wederverkoop door de gemeente van een perceel grond gelegen te Werchter, Jef Scherensstraat 27, gekadastreerd sectie E nummer 620/S/P0000 - Goedkeuring van de in de verkoopakte op te leggen voorwaarden en verkoopprijs

 

Voorgeschiedenis

          Besluit van de gemeenteraad van 29 november 2010

De gemeenteraad keurt de verkoopsvoorwaarden goed van het woonproject Interleuven in de gemeentelijke verkaveling aan de Jef Scherensstraat 27 in Werchter. Interleuven realiseert als bouwheer elf woningen binnen de gemeentelijke verkaveling. De gemeente en Interleuven gaan samen over tot de verkoop van respectievelijk de gronden en de woningen onder welbepaalde voorwaarden.

          Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2012

De woningen worden verkocht op plan. De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed van de overeenkomst op plan die tussen Interleuven, de gemeente en de kopers wordt gesloten.

          Besluit van de gemeenteraad van 29 september 2020

De gemeente besluit tot wederinkoop van een perceel grond uit de gemeentelijke verkaveling, gelegen Jef Scherenstraat 27.

 

Feiten, context en argumentatie

          De gemeente en Interleuven kochten bij notariële akte van 10 november 2020, ingevolge een vonnis van de Burgerlijke rechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 12 februari 2020, respectievelijk de grond en de opstallen terug van de woning gelegen Jef Scherensstraat 27 in Werchter, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel sectie E nummer 620/S/P000, met een oppervlakte van 3a 49ca:

- terugkoopwaarde grond: € 49 432,30

- terugkoopwaarde opstallen: € 243 742,61

          De gemeente en Interleuven wensen thans over te gaan tot de verkoop van de grond en woning gelegen Jef Scherensstraat 27 te Werchter.

          Het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Guy Michiels op 23 oktober 2020 bepaalt de venale waarde in de huidige staat en rekening houdend met de bijzondere verkoopsvoorwaarden opgelegd door de gemeente en Interleuven, als volgt:

- grondwaarde: € 78 000

- waarde constructies: € 281 000

          De bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 29 november 2010 en bij besluit van 26 november 2012 blijven van toepassing.

 

Juridische gronden

          Artikel 40 §1, 11° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor de daden van beschikking over onroerende goederen.

 

Besluit

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeente Rotselaar gaat over tot de verkoop van het perceel grond gelegen te Werchter, Jef Scherensstraat 27, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel sectie E nummer 620/S/P/0000 met een oppervlakte van 3a 49ca. De verkoopprijs wordt vastgesteld op 78 000 euro.

Artikel 2:

De verkoop gebeurt onder de volgende bijzondere verkoopsvoorwaarden die in de notariële akte worden opgelegd:

1. Eigendomsvoorwaarde.

De kandidaat-koper, noch de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, mogen eigenaar zijn van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in volle eigendom noch volledig in vruchtgebruik, nog enig ander zakelijk recht hebben op een bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen, op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte.

2. Bewoningsplicht en vervreemdingsverbod.

Tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Interleuven en enkel indien de omstandigheden die een verkoop zouden kunnen verantwoorden te wijten zijn aan overmacht, mag de koper, noch zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden, zijn woning niet verder verkopen noch verhuren, noch op gelijk welke wijze zakelijke rechten overdragen aan een derde vanaf de notariële akte, binnen een periode van 10 jaar. Hij/zij verbindt er zich toe de woning zelf te bewonen.

De periode van 10 jaar neemt aanvang op het ogenblik dat de koper in zijn/haar nieuwe woning is gedomicilieerd.

3. Verbod handelsverrichtingen.

Het is de koper niet toegestaan in de woning enige handel uit te baten, die door zijn aard, de rust of de goede faam van de wijk zou kunnen schaden.

4. Nutsvoorzieningen.

De aansluitingen op alle mogelijke nutsvoorzieningen, behoudens water, elektriciteit en gas, zullen gedragen en betaald worden door de koper zonder de minste tussenkomst van Interleuven/de gemeente.

5. Regeling bij toegestane verkoop of toegestane verhuur.

Bij toegestane verkoop of toegestane verhuur zal het onroerend goed slechts mogen worden verkocht of verhuurd aan een koper of een huurder die voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.

Bij toegestane verkoop binnen de eerste 10 jaar na aankoop van het onroerend goed, heeft Interleuven/de gemeente het recht om een vergoeding te vragen om de meerwaarde van het onroerend goed terug naar Interleuven/de gemeente te laten vloeien. De hoegrootheid van deze vergoeding is het verschil in waarde op het ogenblik van de verkoop, te bepalen door de diensten van Registratie en Domeinen, en de aanvankelijke aankoopwaarde. Dit bedrag dient verminderd met 5% per jaar dat de bewoningsplicht effectief werd vervuld.  De verdeelsleutel aangaande deze meerwaardevergoeding zal tussen de gemeente en Interleuven als volgt worden bepaald : verkoopprijs gronden/verkoopprijs woningen

Bij toegestane verhuur binnen de eerste 10 jaar na aankoop van het onroerend goed is de koper verplicht de geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan Interleuven.

6. Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen.

Indien de koper niet voldoet aan 1 of meer van de voorgaande bepalingen, heeft Interleuven/de gemeente gedurende de eerste 5 jaar na datum van verkoop het recht op wederinkoop aan de oorspronkelijke verkoopprijs, tenzij een lagere venale waarde wordt bepaald door de diensten van Registratie en Domeinen. Van de aldus vastgestelde prijs van wederinkoop worden in mindering gebracht:

- de kosten van voormeld schattingsverslag opgesteld door de diensten van Registratie en Domeinen;

- vijf procent (5%) van de oorspronkelijke aankoopprijs als vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten;

- de aktekosten die dienen te worden betaald omwille van de terugname van het onroerend goed.

De verdeelsleutel ingeval van werderinkoop wordt tussen de gemeente en Interleuven als volgt vastgesteld : verkoopprijs gronden/verkoopprijs woningen.

Indien Interleuven/de gemeente zijn recht op wederinkoop niet laat gelden of in geval van niet-naleving om welke reden ook door de koper van de bewoningsplicht en het vervreemdingsverbod na de eerste 5 jaar na datum van verkoop, is de koper aan Interleuven/de gemeente een schadevergoeding verschuldigd.  Deze schadevergoeding bedraagt vijfentwintig procent (25%) van de actuele verkoopwaarde van het verkochte goed, met een minimum van vijfentwintigduizend Euro (€ 25.000,00). Interleuven/de gemeente kan hiervoor een schatting aan de diensten van Registratie en Domeinen vragen. Indien de door de diensten van Registratie en Domeinen vastgestelde venale waarde hoger ligt dan de tussen de partijen overeengekomen verkoopswaarde, zal de schadevergoeding verschuldigd zijn op de door de diensten van Registratie en Domeinen bepaalde waarde. De kosten van voormeld schattingsverslag opgesteld door de diensten van Registratie en Domeinen vallen ten laste van de ingebreke blijvende koper.

Bij om welke reden ook niet-naleving van de bewoningsplicht en verhuur, is de koper aan Interleuven een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding per maand is gelijk aan vijftig procent (50%) van de actueel geraamde huurwaarde op basis van het verslag opgemaakt door de diensten van Registratie en Domeinen en is verschuldigd vanaf de aanvang van het huurcontract.

Alle hieraan verbonden kosten vallen tevens ten laste van de koper.

De verdeelsleutel van beide schadevergoedingen wordt tussen de gemeente en Interleuven vastgelegd als volgt : verkoopprijs gronden/verkoopprijs woningen.

Redenen van overmacht welke door de koper worden aangevoerd, worden geval per geval beoordeeld door de directie van Interleuven.

7. Hypotheekname.

De kopers verbinden zich, voor zichzelf evenals voor hun erfgenamen en rechtverkrijgenden ten welken titel ook, het onroerend goed dat zij aankopen onbezwaard en in volle eigendom te behouden, behoudens wat volgt.

De kopers erkennen dat zij het door hen aangekochte eigendom, binnen de 10 jaar na de aankoop, enkel kunnen hypothekeren tot zekerheid van de betaling van de lening tot aankoop ervan. Bijgevolg is het de kopers verboden het goed te verpanden, te belenen, tot waarborg te geven, te hypothekeren of hoe dan ook tot zekerheid te geven, behoudens tot afbetaling van het goed zelf.

Niet-naleving hiervan is in geen geval tegenstelbaar aan Interleuven/de gemeente en geeft Interleuven/de gemeente het recht de verbreking van de koop te vorderen.

Indien de koper een hypothecaire lening aangaat, dient in het leningscontract het beding te worden ingelast dat bij uitwinning geen openbare verkoop plaatsvindt, doch dat de verkoop uit de hand plaatsvindt, met toepassing van wat volgt onder ‘Uitwinning’.

8. Uitwinning.

In elk geval kan Interleuven eisen dat het onroerend goed haar, ingeval van uitwinning door de schuldeisers, bij vervreemding, bij een faillissement of om welke reden ook, wordt teruggegeven of overgedragen aan een door haar aangeduide kandidaat-koper, mits betaling van een bedrag overeenkomstig de regeling inzake recht op wederinkoop (zie ‘Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen’).

9. Tweede, derde en latere kopers.

De tweede, derde en latere koper die aldus, met goedkeuring van Interleuven eigenaar wordt van het goed treedt in de plichten van de oorspronkelijke koper, met dien verstande dat het vervreemdingsverbod en de bewoningsplicht blijven doorlopen te rekenen vanaf de datum van de eerste oorspronkelijke aankoopakte tussen Interleuven en de eerste kandidaat-koper en de eerste domiciliëring, zij het eerste of volgende totdat de opgelegde termijn van 10 jaar is verstreken.

10. Voorkooprecht.

Interleuven beschikt over een voorkooprecht gedurende 30 jaar vanaf het verlijden van de eerste notariële akte. Daartoe zal de instrumenterende notaris, gelast met de verkoop van het onroerend goed het voorkooprecht aanbieden aan Interleuven of haar rechtsopvolgers, en dit bij aangetekend schrijven.

Interleuven of haar rechtsopvolgers zullen binnen een termijn van twee maanden na datum van aangetekend schrijven dienen mee te delen, eveneens door het verzenden van een aangetekend schrijven aan de instrumenterende notaris, dat zij haar voorkooprecht uitoefent. In voorkomend geval is zij gerechtigd het onroerend goed aan te kopen tegen de prijs en voorwaarden bepaald in de verkoopovereenkomst, welke gesloten werd tussen de oorspronkelijke koper en de eventuele nieuwe koper van het onroerend goed.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en tot het vastleggen van de nadere modaliteiten van de verkoopovereenkomst en de uitwerking van de bedingen die opgenomen worden in de verkoopakte.

Artikel 4:

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen van het nemen van elke ambtshalve inschrijving.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden OMV_2020123037 voor het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P

 

Voorgeschiedenis

          Op 23 september 2020 werd door door Jay Detroyer namens Novus NV met als contactadres Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden OMV_2020123037 (V 2020 24) ingediend inzake het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen te Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P.

 

Feiten en context

          De aanvraag gaat gepaard met gratis grondafstand ten gevolge van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg.

          Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om te beraadslagen over voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020123037 (V 2020 24) op 23 september 2020 ingediend voor het het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen te Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P.

          De verkaveling is gelegen in woongebied volgens het bij KB van 7 april 1977 goedgekeurd gewestplan Leuven.

          De verkaveling is niet gelegen binnen het plangebied van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), noch gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling.

          De aanvraag voorziet in het verkavelen van een terrein dat gelegen is in het binnengebied tussen de Sint-Antoniusstraat en de Leuvensebaan. De ontsluiting van het projectgebied is voorzien via de Leuvensebaan. Een trage verbinding is voorzien naar de Sint-Antoniusstraat.

          De Leuvensebaan is een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De Leuvensebaan is een verbindingsweg in asfaltverharding.

          Het te verkavelen gebied is gelegen buiten het centrum van Rotselaar.

          Het te verkavelen gebied heeft een meervoudige vorm met een perceelsbreedte van ca. 16m aan de Leuvensebaan. Het perceel 206A is momenteel bebouwd met een vrijstaande woning dewelke dient te worden gesloopt voor de aanleg van de nieuwe insteekweg. Ook dienen een 30-tal bomen (fruitbomen en loofbomen) te worden gerooid.

          Het terrein zelf helt licht af in de richting van de Sint-Antoniusstraat.

          De aanvraag voorziet het realiseren van 16 loten op een terrein gelegen in het binnengebied tussen de Leuvensebaan en de Sint-Antoniusstraat, te bereiken via een nieuw aan te leggen insteekweg vanaf de Leuvensebaan:

          Loten 1 tot en met 16 zijn voorzien als bouwkavels waarvan loten 1 t.e.m. 6, loten 10-11 en 12-13 zijn voorzien voor halfopen eengezinswoningen en loten 7 t.e.m. 9 en 14 t.e.m. 16 voor telkens 3 aaneengesloten woningen.

          Lot openbaar domein is bestemd als bedding voor de nieuw aan te leggen openbare wegenis, openbaar groen en alle aanhorigheden. Het lot heeft een oppervlakte van circa 39a89ca. De totale oppervlakte van deze bedding zal gratis worden overgedragen aan de gemeente samen met de erop aanwezige en aangebrachte openbare voorzieningen. De aanvraag bevat een verbintenis grondafstand waarbij Luc Descheemaecker namens Novus Projects NV de in voormelde aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, kosteloos en voor vrij en onbelast aan de gemeente Rotselaar zal afstaan op een door de gemeente vast te stellen datum en in elk geval bij de eindoplevering der werken.

          De realisatie van de verkaveling zal de aanleg inhouden van een duurzame wegverharding en nutsvoorzieningen in de nieuw ontworpen zijtak. De aanvraag bevat een technisch bouwdossier voor de aanleg van wegenis, parkings en RWA- en DWA-riolering met pompstation opgemaakt door Studiekantoor Jonckheere uit Brugge. Het verkavelingsplan werd opgesteld door Novus NV tevens de verkavelaar.

          Samenvatting wegeniswerken:

          De nutsvoorzieningen van waterleiding, elektriciteit, telefoon en Telenet zijn reeds aanwezig langsheen de Leuvensebaan. Echter een globale uitbreiding van de nutsleidingen in de nieuwe wegenis zal nog dienen te gebeuren samen met aanleg van wegenis en rioleringen.

          Het aan te leggen typeprofiel van deze weg bestaat uit een 4,00 – 8,00 m brede rijweg in poreuze betonstraatstenen aangelegd onder helling van 2%. Aan de buitenrand is aan de laagste zijde van de rijweg in glijbekisting een overrijdbare borduur type ID 1 voorzien. De ontsluitingswegenis heeft een oppervlakte van 1.148m². De afwatering is voorzien naar straatkolken. De wandel- en fietsverbinding wordt eveneens aangelegd in betonstraatsteen op zandcementbed met boordsteen type ID 1. De afwatering is voorzien in het omliggend groen.

          Er worden in de nieuwe wegenis geen fietspaden noch voetpaden aangelegd.

          Er worden 8 openbare parkeerplaatsen voorzien in grasbetontegels aangeduid met een P-tegel. De parkeerplaatsen worden aan de linkerzijde van de rijweg voorzien ter hoogte van loten 1 t.e.m. 6.

          Binnen de contour van het openbaar domein wordt 25a52ca voorzien voor collectieve buitenruimte.

          Een buffervolume van 63,4m³ wordt gerealiseerd en een infiltratieoppervlakte van 138,9m³.

          De aanvrager voorziet ook het aanleggen van een verkeersremmend plateau ter hoogte van de Leuvensebaan en de nieuwe insteekweg.

          De aanvraag bevat eveneens een rooilijnplan van de nieuwe bedding voor de nieuwe gemeenteweg.

Ten behoeve van de brandweer dient de rooilijn voldoende breed te zijn/of worden de nodige brandkranen voorzien.

          De aanvraag werd openbaar gemaakt van 30 oktober 2020 tot en met 28 november 2020. Er werden twintig bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Volgende argumenten kunnen in verband worden gebracht met de beoordelingsgronden opgesomd in art. 3, 4 en desgevallend art. 6 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019 en/of het wegenisdossier:

          Samenvatting bezwaar nr. 1:

          Het verkeersplateau belemmerd de toegang tot de garage. Vraag voor verlegging van het verkeersplateau. Het plateau zal voor behoorlijk wat lawaai hinder zorgen ook de aanleg in klinkers zal hieraan bijdragen.

          In de straat overal verharde parkeerstroken voorzien rijmt dat met minder verharden? Kan dit niet in meer waterdoorlatende materialen? Kan niet het schrappen van (delen van) parkeerstrook en aanplanting met heesters en bomen?

          Samenvatting bezwaar nr. 2:

          Waar is de volmacht van perceel 248A? De bijgevoegde attesten, volmachten en eigendomsattest zijn meer dan tweeëneenhalf jaar oud. In de volmachten staat vermeld “ Deze lastgeving neemt een einde bij het verstrijken van de termijn zoals bepaald in de onderhandse overeenkomst tussen partijen afgesloten de dato 08/12/2017 en 05/02/2018”, deze onderhandse overeenkomsten zijn niet terug te vinden in het dossier. Deze volmachten, attesten en het eigendomsattest zijn plots uit het dossier verdwenen in de loop van het openbaar onderzoek.

          Samenvatting bezwaar nr. 3:

          Idem bezwaar 2

          Geen duidelijkheid over de cabine.

          De groene stroken in het verlengde van de voorziene wegenis mogen niet meegeteld worden voor de collectieve buitenruimte aangezien ze zullen dienen om de wegenis door te trekken.

          er worden op het einde van de doodlopende straten geen keerpunten, pijpenkoppen, voorzien, voor vb. het keren voor huisvuilwagens.

          Samenvatting bezwaar nr. 4:

          De huidige aansluiting van de riolering van de nieuwe verkaveling op die van de Leuvensebaan vereist een pompgroep omdat de verkaveling lager gelegen is dan de Leuvensebaan. Volgens de ‘code van goede praktijk voor het ontwerp/aanleg en onderhoud van rioleringssystemen’ dient hiervoor een jaarlijkse reiniging te gebeuren. Dit brengt dus kosten mee die al dan niet onrechtstreeks op de bewoners van Rotselaar zullen worden verhaald. Waarom is er geen aansluiting mogelijk op de dieper gelegen riolering van de Sint-Antoniuswijk? Desnoods onder het voetpad in die richting. Op technisch vlak is een ontsluiting via perceel 248a meer geschikt voor de aanleg van riolering. Waarom wordt dit perceel niet bij de verkaveling betrokken?

          Er wordt nergens vermeld waarvoor de cabine dient. De positionering is in het zicht van de nieuwe woonwijk. Vraag om dit verder in te planten, meer aan het zicht onttrokken.

          Geen ruimte voor het keren van vrachtwagen of vuilniswagen.

          Samenvatting bezwaar nr. 5:

          Idem 2, 3 en 4 over attesten en volmachten.

          Idem 2, 3 en 4 over cabine.

          Idem 2, 3 en 4 over keerzone vrachtwagen en vuilniswagen.

          Samenvatting bezwaar nr. 6:

          Idem aan bovenstaande bezwaren voor wat keerzone vrachtwagen en vuilniswagen betreft.

          Samenvatting bezwaar nr. 7:

          verkeersoverlast

          Samenvatting bezwaar nr. 8:

          een derde weg bijmaken op 100 meter van reeds een bestaande straat (toegang tot Sint Antoniuswijk) lijkt me ook van het goede te veel.  Nog een extra voorrang van rechts in deze straat zal de veiligheid niet bevorderen. Waarom geen extra toegang voorzien langs de Sint Antoniuswijk en het huis dat men wenst af te breken te vervangen door aan andere woning.  Lijkt me veel veiliger en mooier voor de mensen die in de Leuvensebaan wonen.

          Samenvatting bezwaar nr. 9:

          niet m.b.t. wegenis noch mobiliteit.

          Samenvatting bezwaar nr. 10:

          Er werd ook geen rekening gehouden met de verkeersdrukte en de verkeersveiligheid in de Leuvensebaan. De Leuvensebaan is nu al een weg met sluipverkeer voor de drukke Stationsstraat en de Provinciebaan. Er is een zeer scherpe bocht ter hoogte van de Leuvensebaan nr 30. Er wonen veel gezinnen met jonge kinderen die “nog leren” fietsen, vele oudere kinderen gebruiken de Leuvensebaan om naar het Montfortcollege te fietsen. Er passeren veel wandelaars. Kortom een straat zonder voetpad en zonder fietspad met enorm veel zwakke weggebruikers! Een extra wegenis aanleggen voor een verkaveling die uitkomt op de Leuvensebaan, zou betekenen dat er dan al 3 straten op minder dan 200m van elkaar uitkomen op de Leuvensebaan. Vraag om te ontsluiten via perceel 248A en niet langs de Leuvensebaan.

          De aansluiting van de nieuwe verkaveling op de Leuvensebaan zal gebeuren via een verhoogd wegdek. Dit zal extra overlast met zich meebrengen van lawaaihinder en het plots afremmen.

          Idem bovenstaande bezwaren over cabine.

          Idem bovenstaande bezwaren over keerzone vuilniswagen, vrachtwagens enz.

          Samenvatting bezwaar nr. 11:

          Idem bovenstaande bezwaren over cabine.

          Idem bovenstaand bezwaar over pompput.

          Samenvatting bezwaar nr. 12:

          De leuvensebaan is heel druk. Heel veel mensen rijden daar te snel.

          Samenvatting bezwaar nr. 13:

          Bezwaar omwille van o.a. verkeersveiligheid

          Samenvatting bezwaar nr. 14:

          Het is volstrekt onnbegrijpelijk (tenzij vanuit het oogpunt van optimalisatie) worden op het einde van de doodlopende straten geen keerpunten ('pijpenkoppen') voorzien om hulpdiensten of vuilniswagens toe te laten te keren. Door het huidige willekeurige voorstel zullen drie straten langs dezelfde zijde, op nog geen 150m uitkomen op de Leuvensebaan die niet voorzien is van fiets- of voetpaden wat de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komt.

          Samenvatting bezwaar nr. 15:

          Doorheen de jaren sterke toename van mobiliteit. Veel automobilisten gebruiken onze straat om naar de Stationsstraat te rijden vaak met onredelijke snelheden. De nieuwe wijk zal de onveiligheid vergroten.

          Samenvatting bezwaar nr. 16:

          omwille van de grote hoeveelheid extra verkeer dat dit zal meebrengen in de al drukke Leuvensebaan wordt bezwaar ingediend.

          Samenvatting bezwaar nr. 17:

          Vraag tot verplaatsing groenzone.

          Samenvatting bezwaar nr. 18:

          De gebruikte invalswegen (Leuvensebaan en Sint Antoniusstraat) zijn niet voorzien om een extra hoeveelheid verkeer veilig te ontvangen. De wegen worden veelvuldig gebruikt door jonge fietsers om veilig van en naar school te gaan. Ook veel werkende mensen gebruiken deze route om van en naar het werk te gaan. De bestaande wegen hebben niet de mogelijkheid om breder gemaakt te worden en de fietsers op een veilige manier de weg te laten gebruiken. De verkeersoverlast die de nieuwe verkaveling gaat veroorzaken is niet te verantwoorden.

          Samenvatting bezwaar nr. 19:

          Deze bijkomende wijk gaat zeker een effect hebben alle inwoners van de Leuvensebaan, om te beginnen al bij verkeersdrukte en veiligheid. Waarom is de straat voorzien langs de Leuvensebaan en niet de Sint-Antonius straat? Deze straat is sowieso al een doorloopstraat voor zwaarder verkeer. Het lijkt ook logischer dat die straat voorzien is om meer belast te worden met verkeer, eerder dan de Leuvense baan. Ook rekening houdend dat de Leuvensebaan dagelijks gebruikt wordt door leerlingen die naar en terug van school fietsen.  Wij pleiten voor veilige routes voor iedereen die te voet of met de fiets naar school, zijn werk, de winkel... gaat.

          Idem bovenstaande bezwaren over cabine.

          Samenvatting bezwaar nr. 20:

          idem aan bezwaar 14.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 2019)

          Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

          Vlaamse codex ruimtelijke ordening

          Omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

          “§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

          § 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

          Omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

          “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

          Toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

          “Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Adviezen

          De adviesinstanties Telenet, Proximus, de Watergroep en de brandweer hebben allen een voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd.

          De adviesinstantie Fluvius heeft in eerste instantie een ongunstig advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit bezwaar werd een aangepast dossier opgemaakt hierop werd door Fluvius een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie R005159 ter vervanging van het ongunstige advies van 20 november 2020.

 

Argumentatie

          Behandeling bezwaarschriften

          Behandeling bezwaren over de verkeersplateau:

          Het bezwaar is gegrond. Het plateau is zoals voorzien te kort voor een bestaande garage gesitueerd, de helling van het plateau dient te worden aangepast. Door de wijziging zal het plateau voldoende vlot kunnen worden gebruikt zonder hinder naar de omwonenden. Het materiaalgebruik dient te worden aangepast naar printbeton hetwelke duurzamer is en minder geluidshinder met zich meebrengt. Hiermee wordt aan de bezwaren tegemoet gekomen.

          Behandeling van de bezwaren over de cabine:

          Het bezwaar is gegrond. In de aanvraag wordt niet weergegeven waarom de cabine zal dienen. De zone dient te worden benut voor de plaatsing van een HS-cabine en voorzien van een haagaanplant ter visuele afscherming van de cabine en integratie in de omgeving.

          Behandeling van de bezwaren over de keerzone vrachtwagens en vuilnisophaling:

          Het bezwaar is gegrond. Door de vormgeving van de wegenis is het niet mogelijk vlot in en uit te rijden met vrachtwagens voor het ophalen van afval zonder verschillende manoeuvres uit te voeren. Dit zou leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.

          Behandeling bezwaren over de pomput:

          Het bezwaar is gegrond. Op basis van het advies van Fluvius van 20 november 2020 werd het dossier aangepast en een wijzigingsverzoek ingediend. De aanvrager heeft in een overeenkomst met de eigenaar van perceel 248A de riolering voorzien naar de Sint-Antoniuswijk waardoor een pompput niet langer noodzakelijk is. Hiermee wordt aan de bezwaren tegemoet gekomen en een oplossing geboden aan de eisen van Fluvius.

          Behandeling bezwaren over de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast:

          Het bezwaar is gegrond. Door het toevoegen van 16 bijkomende eengezinswoningen wordt een toename aan mobiliteit verwacht.

          De nieuwe wegenis bevat geen fietspaden noch voetpaden.

          Door de gemeente wordt sterk ingezet op een fietsveilige omgeving, de argumenten over de reeds bestaande fietsonveiligheid in de Leuvensebaan zullen worden onderzocht.

          Behandeling bezwaren over de toegevoegde overeenkomsten:

          Het bezwaar is ongegrond voor wat het volgende betreft: de aankoopoptie in kader van het Grond en Pandenbeleid dateert van 21 september 2020 wat recent is. De verklaring kosteloze grondafstand dateert van 16 september 2020. Het betreffen hier recente documenten die dateren van de periode kort voor de indiening van de omgevingsaanvraag. Met de eigenaars van de percelen C249, 250A, 206A en 251P dateren inderdaad van 2017 - 2018 echter zijn dit burgerrechtelijke kwesties.

          Het bezwaar over wat perceel 248A betreft is gegrond. Er werd door de aanvrager naar aanleiding van het wijzigingsverzoek bijkomende stukken aangeleverd waarbij een overeenkomst met de eigenaars van dit perceel 248A werd gevoegd aan de omgevingsaanvraag. De eigenaars van perceel 248A verklaren zich akkoord met de voorziene inname voor een voet- en fietsverbinding met een breedte van 1,5m en een ondergrondse rioleringsaansluiting richting de Sint-Antoniuswijk. Hiermee wordt aan de bezwaren tegemoet gekomen.

          Behandeling bezwaren over het groen:

          De bezwaren zijn gegrond.

          Er wordt door het aanleggen van een insteekweg en bijkomende verhardingen in dit binnengebied onnodig veel wegenis aangelegd hetwelke op deze locatie gezien de afgelegen ligging van het project en de slechte ontsluiting op een hoger wegennet hier niet aanvaardbaar is.

Op basis van de situering van de weg wordt meer wegenis voorzien dat aansluit op de bestaande gemeentewegen daar er reeds verschillende aantakkingen zijn op de Leuvensebaan. Door het toevoegen van bijkomende insteekwegen wordt een onveilige situatie gegenereerd wat ingaat tegen het beleid van de gemeente om meer in te zetten op fietsvriendelijke en verkeersveilige omgevingen. Door de ligging van de nieuwe wegenis is te weinig vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer waardoor autogebruik wordt gestimuleerd wat vanuit mobiliteitsstandpunt niet aanvaardbaar is. De nieuwe wegenis bevat geen voetpaden noch fietspaden. Er wordt te weinig aandacht gevestigd op openbaar groen, de voorgestelde invulling is ondermaats en brengt geen meerwaarde naar de omgeving toe. De vormgeving van de weg zorgt er voor dat er een slechte toegankelijkheid en bruikbaarheid is voor o.a. afvalophaling en hulpdiensten. Door de vormgeving dienen te veel gevaarlijke manoeuvres te worden uitgevoerd om de weg in of uit te rijden. Dit zou leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. De aanvraag is eveneens onduidelijk over de bestemming van de cabine en de onvoldoende inpassing binnen het project. Hiermee wordt ook ingestemd op de bezwaarschriften die werden ingediend. De aanvraag wordt dan ook negatief beoordeeld door de raad.

 

Besluit

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad weigert voorliggende aanvraag over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020123037 (V 2020 24) voor het verkavelen van gronden  ingediend inzake het verkavelen in 16 loten ( 14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen te Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P.

Artikel 2:

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst kunstwerk: vervolgtraject ter verbetering van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei

 

Voorgeschiedenis

          Subsidieproject 'omgevingsaanleg van de Demerbakens' van Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw (RLNH), gefinancieerd door Toerisme Vlaams-Brabant.

 

Feiten en context

          De ontmoetingsplaats 'Bomenpad' te Werchter (een hoogtepad tussen de bomen van 56m lang) werd ingericht om het publiek aan te trekken naar de Demer en van daar uit verder op verkenning te gaan in de Demervallei.

          Om de belevingswaarde van het Bomenpad te vergroten, zal er een nieuw kunstwerk worden geplaatst dat optimaal zichtbaar is vanaf het Bomenpad.

          Het perceel waarop het kunstwerk wordt gebouwd is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

          De hoofdpromotor RLNH vzw bevestigt dat hij voor deze inrichting een nominale subsidie heeft ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. Hiermee zullen de werken gefinancieerd worden tot een bedrag van 9.500 euro. De gemeente moet in principe niet bijdragen in de financiering van de werken. Eventuele meerkosten zullen besproken worden met de gemeente.

 

Argumentatie

          Op vijf plaatsen langs de Demer werden unieke trefplaatsen aangelegd waar men even tot rust kan komen namelijk in Diest, Zichem, Betekom, Langdorp en Werchter. Alle plaatsen hebben iets te maken met het verleden van de Demer.

          Om bezoekers aan te sporen om zich op het Bomenpad te begeven wordt een bijkomend kunstwerk uitgevoerd dat door de bezoeker pas goed kan bewonderd worden van op het Bomenpad zelf. Anderzijds zal het werk de nieuwsgierigheid van de passanten op de Nieuwe Baan en van op het jaagpad prikkelen.

          Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door de overheid of in opdracht van de overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere artistieke werken.

          Er werd een machtiging en ontheffing onder voorwaarden verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos voor het plaatsen van een kunstwerk.

          Door het ondertekenen van de overeenkomst engageert de gemeente zich tot het uitvoeren van volgende onderdelen in het project:

          De gemeente onderschrijft de doelstelling van het project, namelijk het verbeteren van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei (Demerbaken)

          De gemeente Rotselaar geeft samen met ANB aan de hoofdpromoter, RLNH, opdracht een kunstwerk te plaatsen langs de huidige ontmoetingsplaats.

          De gemeente Rotselaar zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de invulling van de verbeteringswerken voor de ontmoetingsplaats.

          De gemeente Rotselaar engageert zich in overleg met het ANB voor het onderhoud van de infrastructuur die in het kader van dit project werd gerealiseerd en de betreffende locatie (groenonderhoud, netheid, herstel vandalisme,...) en dit voor minimum 5 jaar na realisatie van de investering.

          De gemeente Rotselaar neemt deze bijkomende inrichting van de ontmoetingsplaatsen en bij uitbreiding de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Demervallei van Diest tot Werchter mee op in haar communicatie en promotie naar de bewoners en de bezoekers van de vallei, en dit voor minimaal 5 jaar na de realisatie.

          De gemeente Rotselaar engageert zich voor de (co)organisatie van een persmoment en/of publieksevenement bij de inhuldiging van de ontmoetingsplaatsen.

 

Besluit

Na beraadslaging,

25stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met onderstaande samenwerkingsovereenkomst tussen de hoofdpromotor Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en de partners gemeente Rotselaar, het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Vlaams-Brabant vzw in het kader van het vervolgproject ter verbetering van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei.

 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

De opdracht gaat over het plaatsen van een kunstwerk in de Demervallei. (Land-Art)

Het kunstwerk komt ten noorden van de Demer te liggen en ten oosten van de ontmoetingsplaats ‘Bomenpad’ op een perceel in eigendom van het ANB. Het gaat om het perceel met als CapaKey 24121E0728/00T000.

 

Artikel 2. Uitvoering van het project

De hoofdpromotor voert volgende onderdelen van het project uit.

          Het RLNH onderschrijft de doelstelling van het project, nl. het verbeteren van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei (Demerbaken)

          Het RLNH voert de projectadministratie uit en volgt de uitvoering van het project op.

          Het RLNH zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de invulling van de verbeteringswerken voor de ontmoetingsplaats.

          Na de finale oplevering van het kunstwerk draagt RLNH het werk over aan het ANB. Het ANB is vanaf dan juridisch gezien de eigenaar van het kunstwerk.

          Het RLNH neemt deze bijkomende inrichting van de ontmoetingsplaatsen en bij uitbreiding de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Demervallei van Diest tot Werchter mee op in haar communicatie en promotie naar de bewoners en bezoekers van de vallei, en dit voor minimaal 5 jaar na de realisatie.

          Het RLNH engageert zich voor de organisatie van een persmoment en/of publieksevenement bij de inhuldiging van de ontmoetingsplaatsen.

 

De partner voert volgende onderdelen van het project uit:

          Toerisme Vlaams-Brabant onderschrijft de doelstelling van het project, nl. het verbeteren van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei (Demerbaken)

          Toerisme Vlaams-Brabant vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de invulling van het ontwerp voor de ontmoetingsplaatsen.

          Toerisme Vlaams-Brabant vzw neemt de te realiseren ontmoetingsplaatsen en bij uitbreiding de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Demervallei van Diest tot Werchter mee op in haar communicatie en promotie naar de bewoners en bezoekers van de vallei, en dit voor minimaal 5 jaar na realisatie van de investering.

          Toerisme Vlaams-Brabant vzw engageert zich voor de (co)organisatie van een persmoment en/of publieksevenement bij de inhuldiging van de ontmoetingsplaatsen.

 

 

De partner voert volgende onderdelen van het project uit.:-De gemeente Rotselaar onderschrijft de doelstelling van het project, nl. het verbeteren van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei (Demerbaken)

          De gemeente Rotselaar geeft samen met Agentschap Natuur en Bos aan de hoofdpromotor, RLNH, opdracht om een kunstwerk te plaatsen langs de huidige ontmoetingsplaats.

          De gemeente Rotselaar zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de invulling van de verbeteringswerken voor de ontmoetingsplaats.

          De gemeente Rotselaar engageert zich in overleg met het ANB voor het onderhoud van de infrastructuur die in het kader van dit project werd gerealiseerd en de betreffende locatie (groenonderhoud, netheid, herstel vandalisme,…) en dit voor min. 5 jaar na realisatie van de investering.

          De gemeente Rotselaar neemt deze bijkomende inrichting van de ontmoetingsplaatsen en bij uitbreiding de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Demervallei van Diest tot Werchter mee op in haar communicatie en promotie naar de bewoners en bezoekers van de vallei, en dit voor minimaal 5 jaar na de realisatie.

          De gemeente Rotselaar engageert zich voor de (co)organisatie van een persmoment en/of publieksevenement bij de inhuldiging van de ontmoetingsplaatsen.

 

De partner voert volgende onderdelen van het project uit:

          Het ANB onderschrijft de doelstelling van het project, nl. het verbeteren van de

ontmoetingsplaatsen in de Demervallei (Demerbaken)

          Het Agentschap Natuur en Bos geeft samen met gemeente Rotselaar aan de hoofdpromotor, RLNH, opdracht om een kunstwerk te plaatsen langs de huidige ontmoetingsplaats.

          Het ANB geeft toestemming aan de hoofdpromotor om een strook bos te kappen en het hout te gebruiken voor de opbouw van het kunstwerk. De precieze locatie en omvang van de kapping zal in overleg tussen hoofdpromotor en partner bepaald worden.

          Het ANB zorgt voor inhoudelijke ondersteuning bij de invulling van de verbeteringswerken voor de ontmoetingsplaats.

          Het ANB verleent toestemming tot het plaatsen van het kunstwerk op zijn percelen.

          Het ANB wordt na oplevering van de werken door de aanbestedende overheid (RLNH) eigenaar van de geplaatste infrastructuur.

          Het ANB engageert zich in overleg met de gemeente Rotselaar voor het onderhoud van de infrastructuur die in het kader van dit project werd gerealiseerd en de betreffende locatie (groenonderhoud, netheid, herstel vandalisme,…) en dit voor min. 5 jaar na realisatie van de investering.

          Het ANB neemt deze bijkomende inrichting van de ontmoetingsplaatsen en bij uitbreiding de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Demervallei van Diest tot Werchter mee op in haar communicatie en promotie naar de bewoners en bezoekers van de vallei, en dit voor minimaal 5 jaar na de realisatie.

          Het ANB sluit een verzekering af voor het kunstwerk, zodat ze bij eventuele schade ingedekt zijn en dit voor min. 5 jaar na realisatie van de investering. Het ANB zorgt ook dat de ‘Beverburcht’ in deze polis opgenomen wordt voor dezelfde periode.

          Het ANB engageert zich voor de (co)organisatie van een persmoment en/of publieksevenement bij de inhuldiging van de ontmoetingsplaatsen.

 

De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door gemeente Rotselaar en het ANB en loopt tot min. 5 jaar na realisatie van de investeringen.

 

Startdatum01.02.2021

Einddatum31.01.2026

 

Artikel 3. Financiering

De hoofdpromotor bevestigt dat hij voor deze inrichting een nominale subsidie heeft ontvangen van Provincie Vlaams-Brabant. Hiermee zullen de werken gefinancierd worden tot een bedrag van 9.500 euro. De partner moet in principe niet bijdragen in de financiering van de werken. Eventuele meerkosten zullen besproken worden met de partners.

 

Artikel 2:

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur, of hun respectievelijke plaatsvervanger(s), worden gemachtigd tot ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Voortzetting gebiedsgerichte coördinatie binnen Demervallei en Laak Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH)

 

Voorgeschiedenis

          De 'Beslissingsnota Demervallei en Laak' 2016 bevestigde de integrale en interbestuurlijke samenwerking tussen de Demerpartners. De ruimtelijke visie Demervallei en Laak die in deze beslissingsnota werd opgenomen, bevat volgende belangrijke krachtlijnen en principes:

          De overstromingsproblematiek wordt ten gronde aangepakt in een waterveilige en gecontroleerde vallei;

          Door de heraansluiting van oude Demermeanders zal een ecologisch toptraject ontstaan. Hierdoor zal de relatie tussen rivier en vallei sterk verbeteren met extra ruimte voor natuur en het herstel van vegetaties;

          De Demervallei- en Laakvallei blijft een gevarieerd, halfopen valleilandschap in het ruimere agrarische Hageland met grondgebonden landbouw;

          Ontwikkeling van het toeristisch-recreatief netwerk;

          Waardevolle monumenten en landschappelijke elementen worden gevrijwaard;

          Sterke interactie met kleinstedelijke gebieden Aarschot en Diest

          De laatste projectperiode van het Strategisch Project Demervallei en Laak stond in het teken van realisatie. Hiertoe werd ingezet op ondersteuning, zowel informatief als administratief, van de betrokken partners bij het opzetten van initiatieven/acties/projecten. Bijkomend bleef de bundeling van het overleg, zowel in afstemming als coördinatie een belangrijk gegeven, alsook de terugkoppeling naar de betrokken beleidsniveaus en middenveldorganisaties.

          Tijdens het interbestuurlijk overleg (IBO 28/01/2019) gaven de betrokken besturen aan dat een voortzetting van het IBO alsook de verderzetting van de gebiedsgerichte coördinatie in de Demervallei en Laak gewenst is, en zagen hierin een belangrijke trekkende rol weggelegd voor de - coördinator van het aflopend strategische project. Ook zijn de betrokken bestuursniveaus van mening dat het Regionaal Landschap Noord-Hageland geschikt zou zijn als platform voor deze gebiedsgerichte coördinatie.

 

Argumentatie

          Via een overeenkomst zetten de partners een constructieve en gebiedsgerichte werking rond de Demer- en Laakvallei verder. Zowel inzake waterbeheer, natuurontwikkeling, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, erfgoed, recreatie... zijn er raakvlakken met de gebiedsgerichte planning en vooropgestelde visie. De concrete uitwerking op het terrein zal ook in de toekomst een sterke samenwerking vereisen. Hierbij wordt gestreefd naar het efficiënt inzetten van projectmiddelen, het creëren van win-win situaties, het detecteren van quick wins om het uitbouwen van een landschappelijk waardevolle en beleefbare vallei te realiseren. Het verhaal in de Demervallei is een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheden.

          Concrete acties:

          Faciliteren en ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal RUP weekenverblijventerreinen, kaderend binnen de gebiedsvisie voor Demer- en Laakvallei;

          Versterken en ondersteunen van initiatieven van Toerisme Vlaams-Brabant om te werken aan de realisatie van de toeristische recretatieve visie voor de Demervallei, gestoeld op de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van water en natuur;

          Helpen realiseren van de beslissingspunten opgenomen in de 'Beslissingsnota Demervallei en Laak' (2016) van zoeken naar projectmogelijkheden tot de ondersteuning in het voorbereiden van projectdossiers.

          Opvolgen en co-organisatie van de diverse werkgroepen en overlegmomenten in het kader van de gebiedsgerichte werking, terugkoppeling naar betrokken besturen, en verzorging van communicatie tussen de verschillende partners;

          Trekken van het landinrichtingsproject Water-Lands-Schap, voortbouwend op de gedragen gebiedsvisie voor de Laakvallei, aanreiken van instrumenten om te komen tot terreinrealisaties en uitwerking van concrete projectvoorstellen, complementair aan de visie van de Demervallei;

          Samenwerking met de bekkenbesturen van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken in het kader van het integraal waterbeleid.

 

Financiële gevolgen

Uitgave

Actieplan: 0101

Actie: 010102

Budgetsleutel: 6139999/039000

Laatst goedgekeurd budget: 6.630 euro

Beschikbaar budget: 6.630 euro

Geraamd bedrag: 6.471 euro

 

Besluit

Na beraadslaging,

25stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH), Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo, provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest tot 31 december 2024. De overeenkomst stelt RLNH aan om de voortzetting van de gebiedsgerichte projectcoördinatie (tot stand gekomen binnen het Strategisch Project) te bestendigen, en meer specifiek de nauwe samenwerking tussen de betrokken besturen te verzekeren. De voorzetting zal specifiek gericht zijn op de uitvoering van de beslissingspunten opgenomen in 'Beslissingsnota Demervallei en Laak' (2016) en omvat met name:

          programmaregie, coördinerende werking rond gebiedsgerichte acties;

          vertegenwoordiging van de lokale besturen in de Vlaamse overlegorganen voor de verschillende initiatieven/projecten in de Demer- en Laakvallei (waaronder Sigma, WaterLandSchap, Sport Vlaanderen, ...);

          lokaliseren project- en subsidie mogelijkheden;

          ondersteuning in het voorbereiden van projectdossiers;

          samenbrengen betrokken actoren;

          opvolging en (co-)organisatie van de verschillende werkgroepen.

De gemeente Rotselaar draagt bij met 6.471 euro per jaar, voor de gebiedsgerichte coördinatie Demervallei Laak door RLNH,  zoals voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan. De totale bijdrage van alle partners binnen de overeenkomst is 76.500 euro, de gemeentes dragen 60%, de provincie 20% en het Vlaams gewest 20%.

Artikel 2:

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur, of hun respectievelijke plaatsvervanger, worden gemachtigd tot ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst voor onderhoud begraafplaatsen 2021 als dienst van algemeen economisch belang door IGO-W vzw - goedkeuring

 

Feiten en context

          Een dienst van algemeen economisch belang  (hierna afgekort DAEB) is een lokaal diensteneconomie project.

          De lokale besturen uit het arrondissement Leuven kunnen participeren aan het project met als doel enerzijds hun dorpskernen te behoeden voor verwaarlozing en vervuiling door te voorzien in (groen)onderhoud en verfraaiing van de openbare ruimte, en anderzijds uitvoering te geven aan de beleidsdoelstelling om duurzame tewerkstelling te realiseren voor kansengroepen en laaggschoolde langdurige werklozen.

          De inhoud van de dienstverlening wordt in onderling overleg bepaald.

          De gemeente Rotselaar wenst op deze samenwerking een beroep te doen voor ondersteuning in het onderhoud van de begraafplaatsen.

          De gemeente Rotselaar voorziet in een financiering van maximaal 20.661,16 euro excl. btw voor de in de bijhorende prijsindicatie omschreven activiteiten die kaderen binnen de DAEB onderhoud begraafplaatsen 2021 tijdens de periode van 1 april 2021 tot 1 november 2021.

 

Juridische gronden

          Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 30§3 (in house toezicht).

 

Financiële gevolgen

Uitgave

Actieplan: 0101

Actie: 010103

Budgetsleutel: 6103510/020001

Laatst goedgekeurd budget: € 25.000

Beschikbaar budget: € 25.000

Geraamd bedrag: € 25.000

 

Besluit

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

1onthouding: Christel Hendrix

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt onderstaande samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotselaar en IGO vzw goed:

 

Samenwerkingsovereenkomst voor Onderhoud begraafplaatsen 2021 een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) uitgevoerd door IGO-W vzw

 

IGO-W vzw, vertegenwoordigd door Geert Van Aerschot, algemeen directeur

 

En

 

Gemeente Rotselaar, vertegenwoordigd door Jelle Wouters, burgemeester, en An Craninckx, algemeen directeur

 

komen overeen wat volgt:

 

Artikel 1

Gemeente Rotselaar belast IGO-W vzw met de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021 op haar grondgebied van week 18/2021 tot week 43/2021.

 

Artikel 2

Gemeente Rotselaar kent geen uitsluitende of bijzondere rechten toe aan IGO-W vzw.

 

Artikel 3

Gemeente Rotselaar voorziet in een financiering van € 24996.18 incl. BTW de in de bijhorende prijsindicatie omschreven activiteiten die kaderen binnen de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021

Bij de berekening van de financiering wordt rekening gehouden met de subsidies die IGO-W vzw ontvangt voor de tewerkstelling van doelgroepmedewerkers en hun omkadering om zo dubbele financiering uit te sluiten.

De financiering van de dienstverlening gebeurt met toepassing van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, Publicatieblad van de EU, 11 januari 2012, L7/3.

 

Artikel 4

De financiering wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en dit op maandbasis.

Alle betalingen gebeuren door storting op het rekeningnummer BE15 7360 0008 3930 van IGO-W vzw, met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Alle betalingen geschieden binnen 30 kalenderdagen na facturatiedatum. Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, zullen van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlinterest van 8,5% op jaarbasis op het verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum en dit tot aan de gehele voldoening, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Voormelde verwijlinterest zal overeenkomstig art. 1154 van het BW worden gekapitaliseerd.

 

Artikel 5

Gemeente Rotselaar voert jaarlijks controle uit op de compensatieregeling. IGO-W vzw maakt jaarlijks een inhoudelijk en financieel rapport met gedetailleerde melding van alle kosten en inkomsten van de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021

De bewijsstukken ter staving van de kosten en inkomsten worden op eenvoudig verzoek aan Gemeente Rotselaar overgemaakt. Gemeente Rotselaar of zijn gemachtigden hebben eveneens toegang tot de boekhouding van IGO-W vzw.

Wanneer uit de controles of de afrekening blijkt dat er overcompensatie is, zal Gemeente Rotselaar het overschot terugvorderen en de parameters voor het berekenen van de compensatie herzien.

 

Artikel 6

Indien IGO-W vzw ook activiteiten verricht die buiten de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021 vallen, is zij verplicht een gescheiden boekhouding bij te houden.

 

Artikel 7

IGO-w vzw is verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021, de naleving van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitvoering van deze DAEB en voor de administratieve opvolging van de administratie die volgt uit deze overeenkomst.

Gemeente Rotselaar is verantwoordelijk voor de nodige uitvoeringsplannen, attesten en vergunningen om de DAEB Onderhoud begraafplaatsen 2021 te kunnen uitvoeren, het aanstellen van een veiligheidscoördinator, het toezicht op de kwaliteit van de geleverde werken, het rapporteren van eventuele onregelmatigheden aan IGO-W vzw en voor het informeren van de bevolking over de uit te voeren of uitgevoerde werken.

 

Artikel 8

IGO-W vzw hecht groot belang aan de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar worden verstrekt met de grootste zorg. Het privacybeleid van IGO-W vzw valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid en is te consulteren op https://www.igo.be/igo/privacyverklaring.

 

Artikel 9

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Onderhoudswerken (asfalteringen) 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Feiten en context

          De ontwerpopdracht voor de opdracht “Onderhoudswerken 2021” werd toegewezen aan Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

Juridische gronden

          De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

          De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

          Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

          Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

          De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

          Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

          Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

 

Argumentatie

          In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken 2021” werd een bestek met nr. 320.243 opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

          De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 234.506,00 excl. btw of € 283.752,26 incl. 21% btw.

          Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 

Financiële gevolgen

Uitgave

Actieplan: 0701

Actie: 070101

Sleutel: 2021/2240000/020000

Project: GIP01

Subproject: GIP0107

Laatst goedgekeurd budget: € 300.000,00

Beschikbaar budget: € 300.000,00

Raming: € 283.752,26

 

Besluit

Na beraadslaging,

25stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Het bestek met nr. 320.243 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken 2021”, opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 234.506,00 excl. btw of € 283.752,26 incl. 21% btw.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3:

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetsleutel 2240000/020000 van de investeringen.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Domein Ter Heide - overdracht beheer zwemzone aan AGB Rotselaar

 

Voorgeschiedenis

          Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2003 houdende oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Minister van 22 september 2003 (BS 20 november 2003).

          Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende goedkeuring statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar (hierna afgekort: AGB Rotselaar).

          Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB Rotselaar.

          Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst Domein Ter Heide.

 

Feiten en context

          Op 15 december 2020 keurde de gemeenteraad een nieuwe overeenkomst goed met betrekking tot het beheer van het domein Ter Heide, met als partijen het Agentschap Natuur en Bos (hierna afgekort: ANB), eigenaar, de gemeente Rotselaar en windsurfclub De Winge.

          Op basis van deze overeenkomst (artikel 6.1) staat de gemeente in voor het dagelijks beheer van de "zwemzone", de gemeente mag de uitbating ervan doorgeven aan derden, mits goedkeuring van deze mandaatverlening door het ANB.

          ANB verklaarde zich per mail van 18 januari 2021 akkoord met het voornemen van het bestuur om deze uitbating door te geven aan het AGB van Rotselaar.

 

Juridische gronden

          Artikel 40§1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

          Het AGB Rotselaar staat nu al in voor de uitbating van bedoelde zwemzone. Door de voorgenomen (hernieuwde) mandaatverlening wordt de continuÏteit van deze openbare dienstverlening verzekerd.

 

Besluit

Na beraadslaging,

25stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeente Rotselaar mandateert het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar om in te staan voor de uitbating van de zwemzone gelegen op het domein Ter Heide.

Artikel 2:

Bedoelde uitbating zal gebeuren in overleg met de gemeente en met het Agentschap Natuur en Bos. De principes van genoemde beheersovereenkomst (gemeenteraad 15 december 2020) moeten bij de uitbating worden gerespecteerd.

Artikel 3:

De gemeente kan bedoeld mandaat te allen tijde stopzetten, mits vooropzeg van drie maanden. De gemeente zal in zulk geval geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan het AGB Rotselaar.

Artikel 4:

De gemeenteraad neemt akte van het akkoord met deze mandaatverlening door Agentschap Natuur en Bos.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Publicatiedatum: 02/04/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

 

Voorgeschiedenis

          Het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 tot installatie van de nieuwe gemeenteraad.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019 houdende het principe en de werking van de Gecoro.

          Het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2019 houdende de samenstelling van de Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening - aanduiding leden.

 

Feiten en context

          De samenstelling van de Gecoro werd bevestigd op de gemeenteraad van 23 april 2019.

          Via mail heeft de voorzitster van Natuurpunt Rotselaar aangegeven dat Rudi Peeters wordt vervangen als effectief lid door Ilse Vervloesem. Rik Maes blijft plaatsvervanger.

          Effectief lid deskundige Dirk Vanderhallen heeft zijn ontslag gegeven. Hierdoor neemt zijn plaatsvervanger Tom Feyaerts zijn plaats in als effectief lid deskundige. Er dient een nieuwe plaatsvervanger te worden aangeduid.

          Door de uitdiensttreding van de vorige 'vaste secretaris' dient een nieuwe secretaris te worden aangeduid binnen de gemeentelijke dienst omgeving.

 

Juridische gronden

          De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen.

Artikel 1.3.3. en 1.3.4. uit de Vlaamse codex betreffende de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

          Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

          Artikel 28 §1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, moeten in besloten zitting worden behandeld. Bij een beraadslaging over de samenstelling van de Gecoro komen bekwaamheden en cv's aan bod, en dus moet er in besloten zitting worden vergaderd.

          Artikel 34 tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De stemmingen in de gemeenteraad zijn niet geheim. Geen van de uitzonderingen uit dit artikel is van toepassing. De Gecoro is geen gemeentelijk bestuursorgaan, noch een vertegenwoordigend orgaan van de gemeente, want raadsleden kunnen geen deel uitmaken van de Gecoro.

          Artikel 304 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Binnen een overlegstructuur mag hoogstens twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

 

Argumentatie

          De wijzigingen betreffen:

          het vervangen van een effectief lid van Natuurpunt Rotselaar;

          het doorschuiven van plaatsvervangend lid naar effectief lid deskundige Tom Feyaerts (naar aanleiding van ontslag van effectief lid deskundige Dirk Vanderhallen);

          het aanstellen van een nieuw plaatsvervangend lid deskundige Els Ingels;

          aanduiding van een nieuwe vaste secretaris.

          De voorgedragen kandidaat Els Ingels heeft kennis van de werking van de adviesraad Gecoro, ze zetelde als effectief lid deskundige van 2014 tot 2017. Doorheen haar loopbaan en als houder van het diploma ‘Master in Architecture’ heeft ze de nodige expertise opgebouwd binnen het domein van de ‘ruimtelijke ordening’.

          De verhouding in de samenstelling en het aantal leden wijzigt niet. De Gecoro blijft bestaan uit negen leden waarvan vier deskundigen inzake ruimtelijke ordening en vijf leden vanuit de maatschappelijke geledingen (Natuurpunt Rotselaar, CIB Vlaanderen, UNIZO, ACV, Boerenbond). Hiermee is voldaan aan de bepalingen van de VCRO waarbij gemeenten van meer dan 10.000 inwoners tot 30.000 inwoners minimum negen en maximum dertien leden kunnen zetelen in de Gecoro. Van deze leden moet minstens één vierde deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening, in het voorgestelde zijn vier van de negen leden aangeduid als deskundige. Er is ook voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, er zetelen immers vijf leden uit verschillende maatschappelijke geledingen in de Gecoro. Het besluit stelt dat er minstens vier verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen moesten worden om een vertegenwoordiger voor te dragen. Met maatschappelijke geledingen wordt hier bedoeld: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers.

          Met de nieuwe samenstelling is ook voldaan aan het maximum van twee derde leden van hetzelfde geslacht (Decreet Lokaal Bestuur).

 

Besluit

Na beraadslaging,

25stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt Tom Feyaerts aan als effectief lid deskundige, voorheen zetelend als plaatsvervangend lid, ter vervanging van ontslagnemend lid Dirk Vanderhallen.

Artikel 2:

De gemeenteraad stelt Els Ingels aan als plaatsvervangend lid deskundige, ter vervanging van Tom Feyaerts die voortaan zetelt als effectief lid deskundige.

Artikel 3:

De gemeenteraad stelt Ilse Vervloesem aan als effectief lid, na de voordracht door Natuurpunt ter vervanging van Rudi Peeters, als vertegenwoordiging van 'milieu- en natuurverenigingen'.

Artikel 4:

De gemeenteraad stelt het diensthoofd omgeving van de gemeente Rotselaar, of diens plaatsvervanger, aan als vaste secretaris van de Gecoro.

 

Publicatiedatum: 02/04/2021