Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 2 maart 2021

Om 20u20 tot 21u40

 

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 3 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Vanaf punt 5 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 26 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging algemeen politiereglement - verwijdering affiches onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring

 

De gemeenteraad besluit om het algemeen politiereglement aan te passen in verband met de aanplakking van affiches voor onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Gemeentelijke verkaveling - Wederverkoop door de gemeente van een perceel grond gelegen te Werchter, Jef Scherensstraat 27, gekadastreerd sectie E nummer 620/S/P0000 - Goedkeuring van de in de verkoopakte op te leggen voorwaarden en verkoopprijs

 

De gemeente Rotselaar gaat over tot de verkoop van het perceel grond gelegen te Werchter, Jef Scherensstraat 27, gekadastreerd volgens kadastraal uittreksel sectie E nummer 620/S/P/0000 met een oppervlakte van 3a 49ca. De verkoopprijs wordt vastgesteld op 78 000 euro. De op dit perceel grond gebouwde woning wordt door Interleuven verkocht. De verkoop gebeurt onder bijzondere verkoopsvoorwaarden die in de notariële akte worden opgelegd.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden OMV_2020123037 voor het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P

 

De gemeenteraad besluit tot weigering van de aanvraag over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020123037 (V 2020 24) voor het verkavelen van gronden, ingediend inzake het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen te Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst kunstwerk: vervolgtraject ter verbetering van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei

 

De gemeente Rotselaar ondertekent de samenwerkingsovereenkomst tussen de hoofdpromotor Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw (RLNH) en de partners de gemeente Rotselaar, het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Vlaams-Brabant vzw in het kader van het vervolgtraject ter verbetering van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Voortzetting gebiedsgerichte coördinatie binnen Demervallei en Laak Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH)

 

De gemeente Rotselaar sluit een overeenkomst voor de verderzetting van de gebiedsgerichte coördinatie binnen de Demervallei en Laak door Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met de demerpartners (Aarschot, Begijnendijk, Dieste, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tremelo, provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest).

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst voor onderhoud begraafplaatsen 2021 als dienst van algemeen economisch belang door IGO-W vzw - goedkeuring

 

De samenwerkingsovereenkomst voor het onderhoud van de begraafplaatsen tussen de gemeente Rotselaar en IGO-W vzw wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Onderhoudswerken (asfalteringen) 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de gunningswijze en de lastvoorwaarden betreffende het dossier onderhoudswerken 2021.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Domein Ter Heide - overdracht beheer zwemzone aan AGB Rotselaar

 

De gemeente draagt de uitbating van de zwemzone op domein Ter Heide over aan het Autonoom Gemeentebedrijf van Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid, en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de gemeenteraad de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

 

De gemeenteraad keurt de wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021