Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 mei 2021

Om 20u00 tot 22u45

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Suzy Michiels, raadslid;

Vanaf punt 2 vervoegt schepen Dirk Claes de zitting.

Vanaf punt 3 verlaat raadslid Gert Heylen de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Gert Heylen de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Juridische gronden

          Artikel 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige zitting goed.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

21stemmen voor: Jelle Wouters, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

1onthouding: Heidi Pittomvils

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Politieverordening UCI Road World Championships Flanders 2021 - veiligheid van evenementen

 

Voorgeschiedenis

          Organisatie UCI Road World Championships Flanders 2021. Vanaf vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021 worden de wielerwedstrijden ‘wegrit WK Wielrennen U23 Mannen’, ‘wegrit WK Wielrennen Elite Vrouwen’, ‘wegrit WK Wielrennen Elite Mannen’ georganiseerd. Op deze data doorkruisen de officiële toertochten het grondgebied van de gemeente Rotselaar.

 

Feiten en context

          De doortocht van WK wielerwedstrijden brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken.

          Langs het parcours van de WK wielerwedstrijden worden er mogelijks commerciële activiteiten/publiek toegankelijke activiteiten georganiseerd.

          Het organiseren van activiteiten langsheen het parcours van de WK wielerwedstrijden trekt potentieel veel toeschouwers aan waardoor de veiligheidsmaatregelen moeten worden verhoogd ter hoogte van deze delen van het parcours. Organisatoren dienen voor alle georganiseerde activiteiten afspraken te maken rekening houdend met opvang van toeschouwers, mobiliteit (parkeermogelijkheden), … teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van het parcours tot een minimum te beperken.

          Bovendien is het noodzakelijk om een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen als om het normaal verloop van de wedstrijden te kunnen garanderen:

          voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële/publieke activiteiten langs het parcours;

          voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langs het parcours en de bestuurlijke overheid;

          voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling, opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.

          Bij het organiseren van activiteiten op éénzelfde locatie is enerzijds coördinatie vereist en anderzijds dienen de verschillende organisatoren in overleg te gaan met als uitgangspunt een gezamenlijk (veiligheids-)plan in te dienen voor die bepaalde locatie.

          De gemeente streeft naar kwaliteitsvolle en veilige organisatie van randactiviteiten aangezien het WK wielrennen gespreid is over verschillende dagen.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63.

          Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 119, 119bis, 119ter en 135§2.

          Wet over de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

          Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

          Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen over de milieuhygiëne.

          Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998, art. 7 § 2, 1° over de oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

          Artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 over de diverse bepalingen.

          Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 over de diverse bepalingen.

          Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 over de nood- en interventieplannen.

          Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 over de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.

          Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 over de disciplines.

          Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 over de wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 over de vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 over de vaststelling van het Vlaams reglement over de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne, over het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen.

          Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken over de gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.

          Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke Besluiten tot uitvoering van deze Wet.

          Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de regelgeving over de gemeentelijke administratieve sancties.

          Koninklijk Besluit van 1 mei 2016 tot de vaststelling van het nationaal noodplan over de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.

          Wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

          Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 over de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en over de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

          Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 over de reglementering van wielerwedstrijden en van alle-terreinwedstrijden.

          Omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ter begeleiding van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 over de reglementering van de wielerwedstrijden en van alle-terreinwedstrijden.

 

Argumentatie

          Een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid kan de gemeente meer armslag bieden bij het afdwingbaar maken van plaatselijke politiereglementen en verordeningen.

          De handhaving van administratief strafbaar gestelde overtredingen biedt de gemeente de

          mogelijkheid sneller te reageren op problemen van lokale aard.

          Dit reglement legt de wettelijke verplichtingen en administratieve straffen vast voor de

          overtredingen die in de gemeentelijke reglementen administratief strafbaar werden gesteld.

          Tijdens de periode van de wedstrijden van het WK wielrennen wordt de parcoursomgeving en het overige deel van de gemeente geconfronteerd met een grote stroom bezoekers wat een potentieel risico oplevert voor de openbare veiligheid.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit, publiek evenement of georganiseerde activiteit buiten de private sfeer die plaatsvindt omwille van de doortocht van de wielerwedstrijden, ‘wegrit WK Wielrennen U23 Mannen’, ‘wegrit WK Wielrennen Elite Vrouwen’, ‘wegrit WK Wielrennen Elite Mannen’ of de officiële toertocht en die plaatsvindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein en/of activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter, wordt tijdens de periode vanaf vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26 september 2021 slechts toegelaten op voorwaarde dat de toestemming wordt verkregen van het Lokaal Organiserend Comité en dat deze door de gemeente waar de activiteit plaatsvindt, voorafgaandelijk en schriftelijk wordt vergund.

Artikel 2:

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 augustus 2021 bij de gemeente worden ingediend. De aanvraag tot vergunning moet volgende gegevens bevatten:

          Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator;

          Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden;

          De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal bezoekers, genodigden of gasten;

          De juiste locatie van de activiteit met alle logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang, …) die worden in plaats gesteld;

          De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, logistieke medewerkers, private bewaking, ….);

          De aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving;

          Scannen van de activiteit enerzijds met het COVID Event Risk Model (CERM), anderzijds met het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM), voor beide minimaal 3 weken vooraf aan de activiteit;

Artikel 3:

Uiterlijk op 24 augustus 2021 verzendt de gemeente aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. De organisator van de vergunde activiteit heeft ten allen tijde de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. Een afschrift van de vergunde activiteit wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Artikel 4:

In functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten kan de burgemeester opleggen om één of meerdere coördinatievergaderingen te organiseren tussen de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, …

Artikel 5:

De burgemeester kan de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1, doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk bepaalde afspraken binnen artikel 4 niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).

Artikel 6:

Op basis van een risicoanalyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde plaatsen, de aard van het terrein, de mobiliteit, … kan de burgemeester voorafgaand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen, …). Rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten worden er één of meerdere coördinatievergaderingen tussen de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten georganiseerd teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats met openbaar karakter, zijn de bepalingen van bovenstaande artikels van toepassing.

Artikel 7:

Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning ten allen tijde intrekken. Het niet naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.

Artikel 8:

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen:

          De op dat moment geldende voorwaarden binnen het Ministeriële Besluit houdende de dringende maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

          Uniform Politiereglement Rotselaar, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2017 en na wijziging goedgekeurd op de gemeenteraad op 2 maart 2021.

          De van toepassing zijnde politieverordeningen en gemeenteraadsbesluiten.

Artikel 9: 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 2 en 6 van deze verordening worden bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro. Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1, 2 en 6 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.

Artikel 10:

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een randactiviteit ten allen tijde verbieden.

Artikel 11:

De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. Na

vaststelling van de inbreuk door de lokale of federale politie of op beslissing van de burgemeester

kunnen volgende maatregelen genomen worden:

          verwijdering op kosten van de overtreder.

          inbeslagname.

          intrekking vergunning.

Artikel 12:

Deze verordening wordt overeenkomstig art. 286 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt en treedt in werking overeenkomstig art. 288 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van de verplaatsing van een deel van voetweg nr. 130

 

Voorgeschiedenis

          Het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130 opgesteld door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020.

          De motivatienota-schattingsverslag opgemaakt door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020.

 

Feiten en context

          Dit ontwerp van rooilijnplan heeft betrekking op een deel van voetweg nr.130 en houdt de gedeeltelijke verplaatsing van deze voetweg in.

          Een deel van de huidige voetweg nr. 130 (met een publieke erfdienstbaarheid van 1,65 meter breedte) loopt schuin op de buitenrand van het kadastrale perceel D-560 G en tegen de perceelsgrens met het perceel D-456 F en loopt door tot op de buurtweg nr. 80, genaamd Kerkhofstraat.

          Het bestaande tuinhuisje nabij de Kerkhofstraat zal verplaatst moeten worden (tot minimum 1 meter buiten de zone van de nieuwe voetweg) om voldoende ruimte voor de voetweg te bekomen.

          De nieuwe wegzate (groene kleur op plan) wordt belast met de publieke erfdienstbaarheid van de nieuwe ligging van voetweg nr. 130.

Een 3 meter brede zone langs de grenslijn met perceel D-457 B blijft belast met de erfdienstbaarheid van een private uitweg ten voordele van het achterin gelegen perceel D-560 F en de daarachter liggende percelen.

          Na goedkeuring van deze gedeeltelijke verlegging zullen het tuinhuisje en de bestaande afsluitingen worden aangepast en de nieuwe ligging van deze voetweg begaanbaar gemaakt worden met dolomietverharding.

          De grond in de zone 1-2-3-4 (zie uittreksel Atlas der wegen) is belast met een publieke erfdienstbaarheid van voetpad nr. 130 over een breedte van 1,65 meter. Na goedkeuring van de gedeeltelijke verlegging zal die zone worden vrij gemaakt van deze erfdienstbaarheid en een bepaalde meerwaarde bekomen. De zate van het oude voetpad blijft eigendom van de huidige grondeigenaars.

De grond in de zone 1-5 (zie uittreksel Atlas der wegen) voor de inplanting van de nieuwe voetweg zal op zijn beurt belast worden met de publieke erfdienstbaarheid van de voetweg volgens de aangeduide maatvoering en de wegzate blijft in eigendom van de huidige grondeigenaars.

De zone 1-2 (zie uittreksel Atlas der wegen), dus ook een deel van perceel D-457 B, blijft belast met een bestaande erfdienstbaarheid van uitweg voor de achterliggende percelen.

          Voor de schatting van de meer-/minwaarde werd rekening gehouden met de normale verkoopwaarden van deze gronden die volgens het gewestplan in recreatiegebied gelegen zijn.

Het perceel D-456 F is bebouwd met de woning (gelegen Kerkhofstraat 26) en maakt deel uit van een oude verkaveling ref. 12/661.672/5454R.

De zone A-B-C-D-E-J-K op het rooilijnplan wordt wel vrij gemaakt van de publieke erfdienstbaarheid van de voetweg nr. 130 maar blijft belast met de erfdienstbaarheid van uitweg over een breedte van min. 3 meter en krijgt dus geen vrije meerwaarde.

De zone E-F-G op het rooilijnplan welke vrij komt door de gedeeltelijke verlegging van de voetweg, ligt op de buitenrand van het betrokken perceel D-560 G en krijgt een meerwaarde door het vrije gebruik als aanliggend weiland van het naastliggende bouwperceel.

De geschatte meerwaarde (gelegenheidswaarde) door het opheffen van de erfdienstbaarheid op het te verleggen deel van voetweg nr. 130, nl. in de zone E-F-G-H-I-J bedraagt:

80,63 x 1,65 m= 133,04 m2  x 100,00 €/m2= 13.303,95 euro

De geschatte minwaarde door het innemen van het te verleggen deel van voetweg nr. 130 op het bebouwd perceel D-457 F, namelijk in de zone K-L-M-N-O-P-Q-K aangeduid in het groen op het rooilijnplan en rekening houdend dat deze zone wordt belast met de erfdienstbaarheid van voetweg nr. 130, bedraagt:

77,70 m2 x 100,00 €/m2= 7.770,00 euro

Resultaat: 13.303,95 euro – 7.770,00 euro = 5.533,95 euro meerwaarde.

Deze meerwaarde wordt gevorderd van de eigenaars van de percelen D-456 F en D-560 G.

 

Juridische gronden

          Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 17 §1 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast.

 

Bijlage

          Het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130 opgesteld door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020.

          De motivatienota-schattingsverslag opgemaakt door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020.

 

Argumentatie

          Het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 130 komt het algemeen belang ten goede. Er ontstaat een betere aansluiting met het gedeelte van deze voetweg dat naar de Schrikstraat loopt. In de scherpe hoek is er extra ruimte tot 2,50 meter breedte voorzien om af te draaien.

          De verkeersveiligheid van alle weggebruikers en de ontsluiting van de aangrenzende percelen blijft gegarandeerd.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

21stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils en Stella Beckx

1onthouding: Farida Tierens

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om voetweg nr. 130 gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130, opgemaakt door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020.

Artikel 2:

De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130, opgemaakt door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020, voorlopig vast.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. Na sluiting van het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 4:

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde meerwaarde van 5.533,95 euro zoals bepaald door de heer Koen Kockaerts, landmeter-expert, namens Studiekantoor KOCKAERTS BVBA, te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35. Deze meerwaarde wordt gevorderd van de eigenaars van de percelen D-456 F en D-560 G.

Artikel 5:

Aan de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 130 worden volgende voorwaarden verbonden:

          De nieuwe ligging van de voetweg nr. 130 moet steeds optimaal en over de ganse breedte goed toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers en dient daartoe door de aanvrager met ternair zand te worden aangelegd over de ganse breedte van de op het plan aangeduide nieuwe voetweg.

          Er moet een afsluiting voorzien worden van 1,8 meter hoogte met palen, draad en levend groen.

          De weg blijft privé-eigendom met een publieke erfdienstbaarheid conform de afmetingen zoals aangeduid op het rooilijnplan (groene kleur) in bijlage.

          De meerwaarde dient betaald te worden door de eigenaars van de percelen D-456 F en D-560 G.

Artikel 6:

Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Charter Werftransport dat helpt bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied Rotselaar- goedkeuring

 

Voorgeschiedenis

          Het Charter Werftransport werd toegelicht op het overleg van de schooldirecties lagere scholen op 1 maart 2021.

          Het Charter Werftransport werd besproken op de gemeenteraadscommissie openbare werken en mobiliteit van 11 maart 2021.

          Het Charter Werftransport werd besproken op de mobiliteitsraad van 29 maart 2021.

 

Feiten en context

          Op basis van een goed voorbeeld uit de stad Kortrijk heeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (hierna afgekort: VSV) samen met de Vlaamse Overheid, de VVSG, de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA de handen in elkaar geslagen met het Charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op hun grondgebied.

          De inhoud van hert Charter Werftransport is een streefdoel, zoals in het Charter zelf omschreven staat, maatwerk blijft belangrijk.

          Het Charter Werftransport is een vastliggend charter. Een lokaal bestuur kan er mee instappen om op een eenvoudige manier communicatie met de bouwsector op te starten. Een aangepast charter is enkel mogelijk met een individueel charter tussen de bouwsector en een lokaal bestuur.

          Met werftransport wordt bedoeld: tractoren met opleggers voor grondvervoer en vrachtwagens. Het Charter zoals opgesteld door de VSV doelt niet op lichte vrachtwagens zoals camionetten.

          Het Charter heeft een streefdoel, dat betekent dat het op sommige plaatsen niet mogelijk is werftransport te weren. Meer bepaald voor scholen gelegen aan gewestwegen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om werftransport te weren op de gewestweg.

          Wat betreft schoolroutes zal via maatwerk soms een schoolroute aangepast moeten worden omwille van een bouwwerf. Een route kan aangepast worden, de locatie van een werf niet.

          Voor schoolroutes hanteert de gemeente de schoolroutekaart.

          Binnen de gemeente wordt de dienst mobiliteit aangesteld als contact voor de communicatie met bouwbedrijven.

 

Juridische gronden

          Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Dit artikel bepaalt de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

Argumentatie

          Het Charter Werftransport heeft als doelstelling de verkeersveiligheid te verhogen, vooral op piekmomenten met jonge onervaren weggebruikers op locaties waar ze in het kader van school veel in het verkeer komen en mogelijk in conflict komen met voertuigen met een grote dode hoek.

          Het Charter Werftransport is een overeenkomst tussen het lokaal bestuur en koepelorganisaties uit de bouwsector. Communicatie tussen het lokaal bestuur en de verschillende bouwbedrijven wordt op deze manier gemakkelijker gemaakt.

          Bouwbedrijven kennen het Charter Werftransport al uit andere lokale besturen. Instappen in een bestaand charter biedt ook dit voordeel.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeente Rotselaar stapt in het onderstaande Charter Werftransport in en verleent hieraan zijn goedkeuring.

 

Charter Werftransport

 

De gemeente Rotselaar , Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Rotselaar.

 

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

 

1. Dat de gemeente Rotselaar een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De gemeente stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de gemeente Rotselaar. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de gemeente, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de gemeente.

3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren (na te vragen bij de gemeente) van de scholen.

 Dit vervalt tijdens de schoolvakanties

 Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

 

De vier partijen engageren zich om dit charter kenbaar te maken bij de betrokkenen van private en publieke bouw- en wegenwerken.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad geeft opdracht aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur om het Charter Werftransport te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Huis van het Kind - Nieuwbouw - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Feiten en context

   Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 en de uitvoering van de beleidsdoelstelling en actie:

Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente - Kwalitatieve en vernieuwende kinder‐ en jongereninitiatieven aanbieden - Huis van het Kind.

  De ontwerpopdracht voor de opdracht “Huis van het Kind - Nieuwbouw” werd toegewezen aan Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

Juridische gronden

  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

  De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).

  Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

  Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumenten

  In het kader van de opdracht “Huis van het Kind - Nieuwbouw” werd een bestek met nr. 2021/320.101 opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 379.998,94 excl. btw of € 459.798,72 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Financiële gevolgen

Huis Van Het Kind (gebouw en buitenaanleg)

Actieplan: 0302

Actie: 030201

Sleutel: 2021/2210000/075000

Project: GIP11

Subproject: GIP1102

Beschikbaar budget: € 407.223,85

Raming: € 438.498,72

School De Straal (noodtrap en extra toilet)

Actieplan: 0305

Actie: 030501

Sleutel: 2021/2210000/080002

Project: GIP07

Subproject: GIP0702

Beschikbaar budget: € 21.300,00

Raming: € 21.300,00

Indien nodig wordt bijkomend budget voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Het bestek met nr. 2021/320.101 en de raming voor de opdracht “Huis van het Kind - Nieuwbouw”, opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 379.998,94 excl. btw of € 459.798,72 incl. 21% btw.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3:

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op budgetsleutel 2210000/075000 en 2210000/080002 van de investeringen.

Artikel 5:

Indien nodig zal het krediet verhoogd worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring ontwerp huishoudelijke reglement schoolraad

 

Feiten en context

          Na de verkiezing en de aanduiding van de geledingen ouders en personeel in de schoolraad, volgt de bespreking van het huishoudelijk reglement en wordt dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

          De schoolraad vergadert in een vast ritme en de verslagen zijn vrij te raadplegen voor de leden van de schoolraad en het personeel van het onderwijs.

          De directeur, het schoolbestuur en de schoolraad bepalen de procedureregels in het huishoudelijk reglement. Deze regels moeten in acht genomen worden bij het uitoefenen van de participatierechten.

          Het schoolreglement kan steeds bijkomende rechten en bevoegdheden aan de schoolraad toekennen.

          De overlegbevoegdheid en het informatierecht zijn verplicht.

 

Juridische gronden

          Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Dit artikel bepaalt de bevoegdheid van de gemeenteraad.

          Artikel 12§1 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.

 

Bijlage

          Het huishoudelijk reglement van de schoolraad binnen het gemeentelijk onderwijs.

 

Argumentatie

          De schoolraad gaf op haar installatievergadering van 21 april 2021 een positief advies op het ontwerp van het huishoudelijk reglement.

          Het ontwerp van het huishoudelijk reglement van de schoolraad binnen het gemeentelijk onderwijs kan door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad binnen het gemeentelijk onderwijs, zoals gevoegd in de bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De aangetekende brief van EcoWerf van 14 april 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 23 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Frans Vansteenbeeck en Noëlla D'Hooghe werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.

          Op 23 juni 2021 houdt EcoWerf een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling van het bureau

2)      Goedkeuring verslag vorige vergadering

3)      Jaarverslag 2020:

3.1. Verslag van de activiteiten

3.2. Jaarrekening per 31/12/2020 – verslag van de commissaris-revisor

3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

4)      Decharge bestuurders

5)      Diversen

5.1. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken

5.2. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Begijnendijk/Rotselaar

5.3. Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of plaatsvervangers

5.4. …

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, derde alinea

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 november 2019.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, van 23 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De heer Frans Van Steenbeeck, gemeentelijk vertegenwoordiger, of zijn plaatsvervanger, die zal deelnemen aan de algemene vergadering op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 - goedkeuring verlenging EcoWerf en statutenwijziging - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De aangetekende brief van EcoWerf van 18 maart 2021 met oproeping voor de buitengewone algemene vergadering met bijhorende agenda en documentstukken.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Frans Vansteenbeeck en Noëlla D'Hooghe werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de legislatuur van 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.

          EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

          Op 17 maart 2021 besliste de raad van bestuur van Ecowerf tot de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van donderdag 23 juni 2021 met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling van het bureau;

2)      Goedkeuring verlenging EcoWerf;

2.1   Vaststellingen verzoeken tot verlenging (art. 423 DLB);

2.2   Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten);

3)      Goedkeuring statutenwijziging;

4)      Diversen.

          De bijlagen waaronder de statutenwijziging, de visienota, het evaluatierapport en het financieel meerjarenperspectief.

          De toelichting en bespreking op de raadscommissie van 12 mei 2021.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 423

Na afloop van de statutair bepaalde duur, kan de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar.

De gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers - en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten - kan tot de verlenging beslissen, de laatste algemene vergadering vóór het verstrijken van de duur met een drievierde meerderheid van de stemmen.

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 427

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag gevoegd.

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 40 en 41 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad.

          De statuten van EcoWerf.

 

Argumentatie

          Er zijn geen bezwaren tegen de goedkeuring van de agenda.

 

          Omtrent agendapunten 2 en 3 dient een inhoudelijke beslissing te worden genomen.

 

Agendapunt 2: goedkeuring verlenging EcoWerf

 

De bestaansduur van EcoWerf loopt tot 15 december 2021 (artikel 5 statuten). Uit het onderzoek inzake de verlenging blijkt dat het voor de gemeente aangewezen is om haar deelname bij EcoWerf te verlengen, zoals verantwoord wordt door de visienota.

Op basis hiervan formuleert de gemeente een verzoek tot verlenging van deelname bij EcoWerf conform art. 423 DLB.

De beslissing van de verlenging vertaalt zich in een aanpassing van artikel 5 van de statuten waarbij de bestaansduur van EcoWerf wordt verlengd met 18 jaar.

 

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring te weigeren.

 

Agendapunt 3: goedkeuring statutenwijziging

 

Waardering aandeel nieuwe vennoten

De huidige statuten van EcoWerf hebben tot gevolg dat bij een nieuwe toetreding van een gemeente het aantal aandelen niet in verhouding zal staan met het aantal aandelen van de andere A-vennoten. Een nieuwe berekeningswijze is ingeschreven en is een aanpassing van artikel 8 van de statuten.

De berekening van het aantal aandelen bij een toetreding van een nieuwe gemeentevennoot zal er als volgt uitzien:

a) Het totaal aantal A-aandelen van EcoWerf gedeeld door het totaal aantal inwoners binnen het werkingsgebied van EcoWerf waarvan het resultaat gelijk is aan het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf;

b) Het inwonersaantal van de toetredende gemeente vermenigvuldigd met het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf, zoals berekend in sub a), hetgeen overeenstemt met het aantal A-aandelen dat zal toekomen aan de toetredende gemeente (en dat afgerond zal worden naar de lagere eenheid);

c) Het aantal A-aandelen dat aan de toetredende gemeente zal toekomen, vermenigvuldigd met de nominale waarde van de aandelen.

 

Mogelijkheid tot herziening kapitaal per gemeentelijke bestuursperiode

Op de raad van bestuur van 25 november 2020 is beslist om de onderlinge verhouding van de aandelen tussen de bestaande vennoten, en eventuele herverdeling, vast te leggen. Deze herverdeling kan best gebeuren op het moment dat de definitieve samenstelling van de vennootschap vast ligt, op de algemene vergadering van 15 december 2021. De herverdeling is aangewezen om een reële verhouding tussen aantal aandelen en inwonersaantallen te bekomen.

Om in de toekomst een reële weerspiegeling te behouden wordt in artikel 8 een clausule ingeschreven die de aanpassing van het geplaatste kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer eenmaal per gemeentelijke bestuursperiode faciliteert zodat deze bepaling gebruikt kan worden als kapstok voor toekomstige aanpassingen.

 

Faciliteren van een elektronisch aandelenregister

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het mogelijk om een elektronisch aandelenregister aan te houden. Deze mogelijkheid wordt voorzien in artikel 10 van de statuten. De raad van bestuur heeft hierdoor de mogelijkheid om te kiezen tussen een papieren of elektronische registratie.

 

Faciliteren volmachtenbesluit

Ingevolge het Decreet over het lokaal bestuur is het directiecomité weggevallen waardoor ook de bijhorende delegaties aan het directiecomité niet meer toepasbaar zijn. Om hieraan tegemoet te komen is op de raad van bestuur van 4 maart 2020 een volmachtenbesluit goedgekeurd.

Door een aanpassing van artikel 28 van de statuten wordt deze mogelijkheid tot het geven van bijzondere volmachten en/of het toekennen van het dagelijks bestuur aan de voorzitter, ondervoorzitters en leidinggevende personeelsleden gefaciliteerd. Tevens wordt de wettelijke omschrijving van de notie dagelijks bestuur onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven.

 

Faciliteren digitaal en/of hybride vergaderen algemeen comité en algemene vergadering

Conform de mogelijkheid die voorzien is voor de raad van bestuur wordt een gelijkaardige bepaling in de artikelen 33 en 38.3 van de statuten ingeschreven voor het algemeen comité en de algemene vergadering.

 

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring te weigeren.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

22stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

2onthoudingen: Jeroen Janssens en Ingrid Van Steenberge

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2021 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf goed.

Artikel 2:

De gemeente verzoekt de algemene vergadering van EcoWerf om over te gaan tot een verlenging van EcoWerf.

Artikel 3:

De gemeente verwijst naar de uitgebreide visienota in bijlage op grond waarvan zij beslist het lidmaatschap van de gemeente bij EcoWerf te verlengen (zie punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021).

Artikel 4:

De wijziging van artikel 5 van de statuten van EcoWerf waarbij de bestaansduur van EcoWerf verlengd wordt met 18 jaar tot 15 december 2039 wordt goedgekeurd (zie punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).

Artikel 5

De statutenwijziging wordt in zijn geheel goedgekeurd (zie punt 3 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).

Artikel 6

De heer Frans Vansteenbeeck, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Noëlla D'Hooghe, wordt gemandateerd om in de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van een afschrift in tweevoud aan EcoWerf, inclusief de motivering bij agendapunt 2.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - Beheersoverdrachten

 

Voorgeschiedenis

          Gemeenteraadsbesluit van 24 november 2003

De gemeenteraad beslist mede tot oprichting van en deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant voor een termijn van 18 jaar en beslist om beheersoverdracht te doen voor een aantal afvalactiviteiten.

          Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014

Beheersoverdracht aan EcoWerf voor het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen.

          Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2017

Beheersoverdracht aan EcoWerf voor de inzameling van huis-aan-huis zachte plastics en de verwerking van harde en zachte plastics.

          Gemeenteraadsbesluit van 24 november 2020

Beheersoverdracht aan EcoWerf voor het inzamelen en verwerken van textiel (textielcontainers).

          Beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 4 november 2020 met het voorstel van werkwijze en nieuwe lijst met mogelijke beheersoverdrachten.

          Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2021

De gemeenteraad keurt de verlenging van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf goed voor een duur van 18 jaar.

 

Feiten en context

          EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

          De toelichting en bespreking in de raadscommissie van 12 mei 2021.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).

          Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

          Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval.

          De statuten van EcoWerf, inzonderheid artikel 3.2.

 

Argumentatie

          Er wordt sinds de oprichting van EcoWerf gewerkt met een aanstiplijst van activiteiten waarvoor beheersoverdracht mogelijk is. Als een gemeente beheersoverdracht doet voor een bepaalde activiteit wil dit zeggen dat:

          de gemeente de activiteit overdraagt aan EcoWerf conform de zorgplicht uit artikel 26 van het Materialendecreet;

          de gemeente deze activiteit niet meer zelf mag uitvoeren of overdragen aan derden;

          er tussen EcoWerf en de gemeente zonder btw kan gefactureerd worden.

          Met het oog op de verlenging van EcoWerf is de lijst met beheersoverdrachten vereenvoudigd en toekomstgericht gemaakt.

          Alle fracties afzonderlijk opnemen in een beheersoverdracht is niet meer nuttig. De fracties en hun definities zullen de komende periode immers de nodige evolutie kennen (bijv. extra fracties die uit het grofvuil worden gehaald). Op de recyclageparken streven we naar een uniformiteit van fracties op alle EcoWerf-parken.

          Het onderscheid wordt gemaakt tussen een basisdienstverlening per onderdeel (bijv. afvalpreventie, huis-aan-huisinzameling en uitbating recyclagepark) en een optionele dienstverlening (bijv. inzameling oude metalen, DifTar-hah en verwerking bermmaaisel). De basisdienstverlening vormt de fundamenten van een integraal afvalbeleid. Om op alle facetten van het afvalbeleid te kunnen sturen, worden de gemeenten gestimuleerd om aan deze activiteiten gezamenlijk deel te nemen. De optionele dienstverlening vormt een aanvulling op één of meerdere basisdienstverlening(en).

          Afvalpreventie en communicatie maken een integraal deel uit van afvalbeheer, in welke vorm dan ook, en wordt gekoppeld aan één of meerdere basisdienstverleningen die worden onderschreven door het bestuur.

          De afvalfracties die door EcoWerf worden ingezameld (via huis-aan-huis of recyclagepark) worden steeds via EcoWerf verwerkt. Omgekeerd zal EcoWerf ook fracties verwerken die door vennoten zelf zijn ingezameld. Door te werken met onderverdelingen behoudt de gemeente de flexibiliteit om aan bepaalde onderdelen deel te nemen of niet.

          Via de optionele activiteiten tracht EcoWerf een ruime dienstverlening aan te bieden aan een zo concurrentieel mogelijke prijs. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de kringwinkels waarbij EcoWerf een coördinerende rol opneemt.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met beheersoverdrachten, zoals in bijlage opgenomen, aan EcoWerf goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdrachten te laten ingaan vanaf de verlenging van EcoWerf op 23 juni 2021.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging middels het bezorgen van de lijst met beheersoverdrachten.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - RvB - Voordracht kandidaat-bestuurder voor de periode 2022-2024

 

Voorgeschiedenis

          De gecoördineerde statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, waarbij de raad van bestuur uit vijftien leden bestaat en de gemeente Rotselaar een cluster vormt met de gemeente Begijnendijk, die één bestuurder kan afvaardigen.

          Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019

De gemeenteraad gaat akkoord met de voordracht van het raadslid van de gemeente Begijnendijk in de raad van bestuur van EcoWerf als vertegenwoordiger van de cluster Rotselaar/Begijnendijk.

          Gemeenteraadsbesluit van de gemeente Begijnendijk van 28 februari 2019

De heer Steven Vermeulen wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur voor de cluster Rotselaar/Begijnendijk voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.

          Het mandaat van de bestuurder voor de cluster Rotselaar/Begijnendijk afgevaardigd door de gemeente Begijnendijk eindigt op 31 december 2021.

          Voor de volgende periode van drie jaar, nl. van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 dient een kandidaat-bestuurder voor de cluster Rotselaar/Begijnendijk te worden voorgedragen door de gemeente Rotselaar.

          De kandidaat dient te worden aangesteld door de algemene vergadering.

De eerstvolgende algemene vergadering van EcoWerf vindt plaats op 23 juni 2021.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De gecoördineerde statuten van Ecowerf, goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2018, inzonderheid artikel 19 betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur.

 

Besluit

 

Na geheime stemming,

Met 23 stemmen voor, 1 onthouding.

Artikel 1:

De heer Jelle Wouters, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, als vertegenwoordiger van de cluster Rotselaar/Begijnendijk voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2:

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerf en aan de gemeente Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV) vzw - buitengewone algemene vergadering - aanstelling plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          Op 23 december 2015 werd de ESF-oproep 354 'Versterkt Streekbeleid' gelanceerd. Het project 6346 werd goedgekeurd op 28 juni 2016.

          Het Burgemeestersoverleg werkt samen met het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (afgekort: ERSV) Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project.

          Dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg, genaamd 'Taskforce Spitsregio Leuven, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen.

          Het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijke economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goed werkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non.

          De ERSV-medewerkers (Regioteam) faciliteren dit streekoverleg en de uitvoering van het actieplan.

          Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019

Mevrouw Suzy Michiels wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de vzw ERSV.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is lid van de vzw ERSV.

          Op 23 juni 2021 houdt ERSV vzw een buitengewone algemene vergadering, waarbij o.m. beslist zal worden tot ontbinding van vzw en aanduiding van de vereffenaars.

          De gemeentelijk vertegenwoordiger kan niet aanwezig zijn op deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg dient er een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger te worden aangeduid.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41.

 

Argumentatie

          Gezien het belang van de aanwezigheid van een gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen, en inzonderheid de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021, is het aangewezen een plaatsvervanger aan te duiden die de gemeente kan vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 en mogelijke toekomstige vergaderingen in geval van verhindering van de vertegenwoordiger.

 

Besluit

 

Na geheime stemming,

Met 23 stemmen voor, 1 onthouding.

Enig artikel:

De heer Frans Vansteenbeeck, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - ERSV - BAV 23 juni 2021 - Goedkeuring ontbinding vzw en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          Gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019

Mevrouw Suzy Michiels wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw.

          Gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2021

De heer Frans Vansteenbeeck wordt aangeduid als plaatsvervangend vertengewoordiger in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw.

          Op 30 maart 2021 hield ERSV Vlaams-Brabant vzw een buitengewone algemene vergadering.

          Uitnodiging van Ann Schevenels, voorzitter ERSV Vlaams-Brabant vzw, van 23 april 2021 voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw op 23 juni 2021.

 

Feiten en context

          De gemeente is lid van de ERSV Vlaams-Brabant vzw.

          De algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw besliste op 30 maart 2021 om de vzw te ontbinden en om een college van vereffenaars aan te duiden.

          Omdat er twijfels zijn gerezen over de gevolgde procedure bij de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2021 en de conformiteit met het decreet lokaal bestuur en meer bepaald artikel 41 (dat de bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen bij de gemeenteraad legt), zal er opnieuw een buitengewone algemene vergadering worden georganiseerd op 23 juni 2021.

          Op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni 2021 staan de volgende agendapunten:

1)      Verslag algemene vergadering 29 april 2020

2)      Jaarverslag 2020

3)      Resultatenrekeningen en balans 2020

4)      Kwijting aan de bestuurders

5)      Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele restmiddelen

6)      Varia.

          Naar aanleiding van de Covid19-pandemie wordt een fysieke vergadering vermeden en wordt een combinatie voorzien van een onlinemeeting, waarbij de leden met elkaar in contact staan en kunnen beraadslagen, en een e-mailprocedure (stembrief).

 

Juridische gronden

          Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid.

          Artikel 41, 2e lid, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, kan niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.

          Artikel 32 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8 december 2004)

In overeenstemming met de decretale verplichting, kan de algemene vergadering de Vereniging ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de fractie van de werkgevers/de fractie van de werknemers/ de fractie van de lokale besturen.

De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het vermogen van de Vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel 33.

De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

          Artikel 33 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8 december 2004)

Indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt na vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling.

De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

          Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden.

 

Argumentatie

          Omwille van het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling en bijhorende middelen, is het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionaal sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar en wordt het onmogelijk om het doel, de taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant vzw zoals bepaald in de statuten te realiseren.

          De algemene vergadering moet in aanwezigheid/deelname van minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de drie fracties (vakbonden / werkgevers / lokale besturen) en in consensus beslissen om de vzw te ontbinden.

          Er wordt voorgesteld om het college van vereffenaars als volgt samen te stellen:

          Steven Marchand (vakbonden)

          Elke Tielemans (werkgeversorganisaties)

          Boudewijn Herbots (lokale besturen).

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij optreden en beslissen als één college.

          De vereffenaar moet het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden gehouden. In dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de vooropzeg van alle personeelsleden definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.

          Conform de statuten van de vzw worden eventuele restmiddelen na aanzuivering van de passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling.

          De beschikbare middelen laten toe om de voorziene schulden nog te betalen, ervan uitgaande dat die cijfers de definitieve zijn en er in 2021 geen bijkomende kosten meer zijn gemaakt.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, waarvan de gemeente Rotselaar lid is.

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en bijhorende documenten van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni 2021 en keurt de overige agendapunten goed.

Artikel 3:

De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021, incl. de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele restmiddelen, goed te keuren, alsook de overige agendapunten.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - algemene vergadering van 16 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De brief van Interleuven van 31 maart 2021, ingekomen op 15 april 2021, met oproeping voor de algemene vergadering van 16 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Ellen De Rijck en Ilse Michiels werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van Interleuven voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven.

          Op 16 juni 2021 houdt Interleuven een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Samenstelling van het bureau

2)      Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16-12-2020

3)      Verslag over de activiteiten 2020

4)      Jaarrekening per 31-12-2020 – verslag van de commissaris-revisor

5)      Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

6)      Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

7)      Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven

8)      Diversen.

          Gelet op de aanhoudende Covid 19-situatie wordt de vergadering digitaal georganiseerd, met de mogelijkheid voor een beperkt aantal deelnemers om fysiek deel te nemen aan de vergadering.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De gecoördineerde statuten van Interleuven van 2 januari 2019.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Interleuven van 16 juni 2021 goed.

Artikel 2:

Mevrouw Ellen De Rijck, raadslid en vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 16 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om te stemmen overeenkomstig de beslissing vermeld in artikel 1.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - IGO div - algemene vergadering van 25 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De brief van IGO div van 20 april 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 25 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Mia Van Cleynenbreugel werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van IGO div voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO.

          Op 25 juni 2021 houdt IGO div een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Goedkeuring verslag 11-12-2020

2)      Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor)

3)      Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div

4)      Goedkeuring jaarverslag 2020

5)      Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025

          Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021

6)      Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité

          Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)

7)      Varia

          Wegens de aanhoudende Covid 19-situatie wordt de algemene vergadering digitaal georganiseerd.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van IGO div.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 25 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO div op 25 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Hofheide - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De brief van IGS Hofheide van 21 april 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 23 juni 2021, met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2020

Gert Heylen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van Hofheide tot het einde van de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Hofheide.

          Op 23 juni 2021 houdt Hofheide een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020

2)      Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor

3)      Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020

4)      Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5)      Werking van het crematorium

6)      Varia

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van IGS Hofheide.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Hofheide van 23 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Hofheide op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Cipal dv - Algemene vergadering van 24 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De brief van de dienstverlenende vereniging Cipal van 7 mei 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 24 juni 2021 met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 18 januari 2020

Patrick Vervoort wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergadering van Cipal dv voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Mia Van Cleynenbreugel wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergadering van Cipal dv voor de duur van de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Cipal.

          Op 24 juni 2021 houdt Cipal dv een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s);

2)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;

3)      Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020;

4)      Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020;

5)      Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 december 2020;

6)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020;

7)      Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris;

8)      Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

          Omwille van de aanhoudende Covid-19 situatie wordt deze vergadering op digitale wijze georganiseerd.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van Cipal dv.

 

Argumentatie

          Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van bovenvermelde agendapunten te weigeren.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota keurt de gemeenteraad bovenvermelde agendaputen van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal dv op 24 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om te handelen conform huidig besluit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - algemene vergadering van 11 juni 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De mail van cv De Watergroep van 10 mei 2021 met oproeping voor de algemene en buitengewone algemene vergadering  van 11 juni 2021 met bijhorende agenda en documenten.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Ellen De Rijck en Nele Demuynck worden aangeduid als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergadering van De Watergroep voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, commercieel gekend als De Watergroep.

          Op 11 juni 2021 houdt De Watergroep een algemene en buitengewone vergadering met volgende agendapunten:

Statutaire algemene vergadering

1)      Jaarverslag 2020 van de raad van bestuur

2)      Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2020

3)      Goedkeuring van de jaarrekening 2020

4)      Kwijting aan de bestuurders

5)      Kwijting aan de commissaris

Buitengewone algemene vergadering

6)      Statutenwijziging.

          Omwille van de aanhoudende Covid-19 situatie wordt deze vergadering op digitale wijze georganiseerd.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De statuten van De Watergroep.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agendapunten, inclusief de voorgestelde statutenwijziging, van de algemene vergadering van De Watergroep van 11 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van De Watergroep op 11 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

 

Voorgeschiedenis

          De brief van De Lijn van 3 mei 2021 met uitnodiging voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei 2021, met bijhorende agenda, bijlagen en stemformulier.

          Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019, bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2019

Werner Mertens wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn voor de legislatuur 2019-2024.

          Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2021 goed te keuren.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aandeelhouder van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

          Op 25 mei 2021 hield De Lijn een algemene vergadering van aandeelhouders, met volgende agendapunten:

1)      Verwelkoming en inleiding

2)      Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

a. beleidsverslag

b. commentaar bij de jaarrekening

c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3)      Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4)      Goedkeuring jaarrekening 2020

5)      Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020

6)      Varia

          Omwille van de aanhoudende coronasituatie wordt deze algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd middels een schriftelijke procedure.

          Vragen over het jaarverslag of jaarrekening 2020 kunnen uiterlijk tot 21 mei 2021 aan De Lijn worden overgemaakt;

          Op 25 mei 2021 om 14 uur vindt een conference call plaats waar toelichting en duiding zal worden gegeven bij het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en de vooraf gestelde vragen zullen worden beantwoord;

          Tegen uiterlijk 28 mei 2021 om 17 uur dient het ingevulde en ondertekende stemformulier per mail te worden bezorgd aan De Lijn.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

          Voor de algemene vergadering van De Lijn van 25 mei 2021 diende het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger te worden vastgelegd.

          Dit besluit is niet tijdig geagendeerd kunnen worden op de vergadering van de gemeenteraad en werd bijgevolg bij hoogdringendheid genomen door het college van burgemeester en schepenen.

          Er zijn geen vragen of opmerkingen omtrent hoger vermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 25 mei 2021 en de mandatering van de heer Werner Mertens, vertegenwoordiger van de gemeente, om overeenkomstig deze beslissing te stemmen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Voorstel van Motie met betrekking tot het invoeren van een Brusselse stadstol - ingediend door raadsleden Werner Mertens en Frans Vansteenbeeck - ingediend door Frans Vansteenbeeck

 

Argumentatie

 

Overwegende dat:

 

          Meer dan 1000 inwoners uit Rotselaar tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Naar schatting bijna 40% daarvan is op de wagen aangewezen om hun werkplek te bereiken, vaak omdat er geen of onvoldoende alternatieven voor de wagen zijn;

          Daarnaast heel wat van onze inwoners geregeld naar Brussel gaan om gebruik te maken van zaken zoals winkels, openbare diensten of culturele instellingen;

          de totstandkoming van een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen opgenomen is in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

          volgens die beleidsverklaring de totstandkoming van de kilometerheffing zal leiden tot de afschaffing van de verkeersbelasting voor de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De Vlaamse pendelaars zullen daarentegen onderhevig blijven aan de Vlaamse verkeersbelasting waardoor ze onrechtmatig en ongelijk worden behandeld in vergelijking met de Brusselse pendelaars;

          er voor de uitrol van een stadstol 93 miljoen euro is ingeschreven in de Brusselse hoofdstedelijke begroting voor 2021;

          de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar regeerakkoord aangeeft voorstander te zijn van overleg en van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten;

          de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier stappen heeft gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te realiseren;

          het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dat te agenderen op het Overlegcomité;

          het Vlaams Parlement eveneens de Vlaamse Regering heeft gevraagd om Brussel op te roepen de dialoog aan te gaan, en om alle juridische middelen aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

14stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Frans Vansteenbeeck, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos en Gert Heylen

3stemmen tegen: Jeroen Degent, Herwig Pierre en Liesbet Serneels

7onthoudingen: Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Ingrid Van Steenberge, Heidi Pittomvils, Farida Tierens en Stella Beckx

1. verzet zich tegen de eenzijdige belastingverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars;

 

2. aan de Vlaamse Regering om:

 

          de voorziene investering van 800 miljoen euro in de mobiliteit in de Vlaamse Rand rond Brussel onverkort te realiseren teneinde duurzame alternatieven voor de wagen te vergroten waaronder bijkomende fietsinfrastructuur en het Brabantnet;

          aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een kilometerheffing of stadstol;

          als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

 

3. vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen van Rotselaar deze motie kenbaar te maken aan haar buurgemeenten en open te staan voor een eventueel gezamenlijk optreden met als doel de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op de pendelaars uit Rotselaar te minimaliseren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Mondelinge vragen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021