Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 mei 2021

Om 20u00 tot 22u45

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Suzy Michiels, raadslid;

Vanaf punt 2 vervoegt schepen Dirk Claes de zitting.

Vanaf punt 3 verlaat raadslid Gert Heylen de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Gert Heylen de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Politieverordening UCI Road World Championships Flanders 2021 - veiligheid van evenementen

 

Naar aanleiding van de doortocht van het WK Wielrennen op het grondgebied van de gemeente Rotselaar van 24 september tot en met 26 september keurt de gemeenteraad de 'politieverordening UCI Road World Championships Flanders 2021-veiligheid van evenementen' goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van de verplaatsing van een deel van voetweg nr. 130

 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om voetweg nr. 130 gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130, opgemaakt door Studiekantoor KOCKAERTS BVBA uit Holsbeek op 7 augustus 2020 en stelt het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130 voorlopig vast. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. Na sluiting van het openbaar onderzoek wordt het rooilijnplan voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde meerwaarde van 5.533,95 euro zoals bepaald door de landmeter-expert. Deze meerwaarde wordt gevorderd van de eigenaars van de percelen D-456 F en D-560 G. Aan de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 130 worden voorwaarden verbonden.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Charter Werftransport dat helpt bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied Rotselaar- goedkeuring

 

Het lokaal bestuur Rotselaar stapt in in het Charter Werftransport dat helpt bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van Rotselaar en keurt dit Charter goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Huis van het Kind - Nieuwbouw - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De gemeenteraad keurt de gunningswijze en het bestek goed voor de nieuwbouw Huis van het Kind.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring ontwerp huishoudelijke reglement schoolraad

 

Het huishoudelijke reglement van de schoolraad binnen het gemeentelijk onderwijs wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EcoWerf wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 23 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 - goedkeuring verlenging EcoWerf en statutenwijziging - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlening van de bestaansduur van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf met een periode van 18 jaar en met de bijhorende statutenwijziging.

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EcoWerf wordt gemandateerd om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - Beheersoverdrachten

 

Naar aanleiding van de verlenging van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf beslist de gemeenteraad welbepaalde activiteiten over te dragen aan EcoWerf.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - RvB - Voordracht kandidaat-bestuurder voor de periode 2022-2024

 

De gemeenteraad draagt een kandidaat voor de raad van bestuur van EcoWerf voor als vertegenwoordiger van de cluster Rotselaar/Begijnendijk voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV) vzw - buitengewone algemene vergadering - aanstelling plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De heer Frans Vansteenbeeck wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - ERSV - BAV 23 juni 2021 - Goedkeuring ontbinding vzw en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, waarvan de gemeente Rotselaar lid is. De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021, inclusief de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming van eventuele restmiddelen, goed te keuren, alsook de overige agendapunten van de buitengewone algemene vergadering.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - algemene vergadering van 16 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Interleuven wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - IGO div - algemene vergadering van 25 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Hofheide - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Hofheide wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 23 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Cipal dv - Algemene vergadering van 24 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cipal dv wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 24 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - algemene vergadering van 11 juni 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 11 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

 

Op 25 mei 2021 hield de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn haar algemene vergadering van aandeelhouders, middels een schriftelijke procedure.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de agendapunten van de algemene vergadering goed en mandateerde de heer Werner Mertens, gemeenteraadslid en vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van De Lijn, om deze agendapunten goed te keuren.

De gemeenteraad bekrachtigt thans de het besluit van het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Voorstel van Motie met betrekking tot het invoeren van een Brusselse stadstol - ingediend door raadsleden Werner Mertens en Frans Vansteenbeeck - ingediend door Frans Vansteenbeeck

 

De gemeenteraad bespreek het voorstel, ingediend door Werner Mertens en Frans Vansteenbeeck omtrent het voorstel van Motie met betrekking tot het invoeren van een Brusselse stadstol.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid, en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de gemeenteraad de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021