Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 juni 2021

Om 21u00 tot 23u30

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Herwig Pierre, Ingrid Van Steenberge, raadsleden;

Vanaf punt 3 vervoegt raadslid Heidi Pittomvils de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - vaststelling

 

De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vast.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage 7 bij het arbeidsreglement) - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het reglement op structureel telewerk voor het gemeentepersoneel goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Organisatiebeheersing - goedkeuring kader

 

De gemeenteraad keurt het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed.

Het organisatiebeheersingssysteem is een verzameling van maatregelen en procedures die een redelijke zekerheid moeten bieden dat het lokaal bestuur zijn doelstellingen bepaalt en bereikt, wetgeving en procedures naleeft, over betrouwbare rapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte manier werkt, zich bewust is van eventuele hinderpalen of risico's en acties onderneemt om deze risico's te beheersen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Kennisname: Organisatiebeheersing - jaarrapport 2020-2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport 2020-2021 over de organisatiebeheersing.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Heraanleg Heirbaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De lastvoorwaarden voor de opdracht 'Heraanleg Heirbaan' worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen Blue-mobility NV en de gemeente Rotselaar ten behoeve van Blue-bike locatie "station Wezemaal" - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Blue-mobility NV en de gemeente Rotselaar ten behoeve van Blue-bike locatie "station Wezemaal" goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

 

Er wordt een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd over het voorbehouden van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voorbehouden voor deelwagens

 

Er wordt een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd over het voorbehouden van parkeerplaatsen voor deelwagens.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Molenbaan - Instellen parkeerverbod

 

Er wordt een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd houdende het instellen van een definitief parkeerverbod in de Molenbaan.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Torenstraat - Schoolomgeving Vrije Basisschool De Klinker - Verplaatsen parkeerplaats voor personen met een beperking

 

Er wordt een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd rond het verplaatsen van de parkeerplaats voor mensen met een beperking in de Torenstraat.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - snelheidsregimes zone 30 en zone 50 in Molenstraat, Kwellenbergstraat, Astridstraat, Spoorwegstraat, Melkerijstraat en Grensstraat

 

Er wordt een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goedgekeurd voor het aanpassen van zone 50 in omgeving van natuurgebied De Gevel en invoeren van zone 30 in Spoorwegstraat - Melkerijstraat - Grensstraat en een gedeelte van de Astridstraat.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Grensstraat - plaatsen van verkeersbord F99c en F101c

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend politiereglement op de politie van het wegverkeer - verkeer in de Grensstraat - plaatsen van verkeersbord F99c en F101c goed. In de Grensstraat wordt een verkeersbord F99c geplaatst ter hoogte van nummer 16 in de rijrichting Leuven en een verkeersbord F101c ter hoogte van nummer 16 in de rijrichting Rotselaar centrum.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Melkerijstraat tussen de Astridstraat en de Spoorwegstraat toegelaten voor bestuurders van een speed pedelec

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed. Naast fietsers worden ook bestuurders van een speed pedelec toegelaten in de Melkerijstraat tussen de Astridstraat en de Spoorwegstraat.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Spoorwegstraat tussen de Astridstraat en de Melkerijstraat toegelaten voor bestuurders van een speed pedelec

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed. Naast fietsers worden ook bestuurders van een speed pedelec toegelaten in de Spoorwegstraat tussen de Astridstraat en de Melkerijstraat.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Uitleenreglement – Uitleendienst gemeente Rotselaar - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het nieuwe uitleenreglement van de uitleendienst van de gemeente Rotselaar goed. Het stelselmatig vernieuwen en/of uitbreiden van het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst is een actie binnen het meerjarenplan 2020-2025. Met de aankoop van nieuwe materialen voor de gemeentelijke uitleendienst wordt het uitleenreglement herbekeken en uitgebreid met de toekomstige nieuwe materialen die ter beschikking worden gesteld.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Gemeente en OCMW Rotselaar - Jaarrekening 2020 - vaststelling deel gemeente en goedkeuring deel OCMW

 

De gemeenteraad stelt haar deel van de jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Rotselaar vast en keurt het deel van de jaarrekening 2020, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring jaarrekening 2020 deel vennootschapsboekhouding en advies over de jaarrekening 2020 deel BBC-boekhouding van het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar

 

De gemeenteraad brengt een positief advies uit over de jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 - Centraal Kerkbestuur Rotselaar en Centraal Kerkbestuur Tremelo (parochie Ninde) - advies

 

De jaarrekeningen 2020 van het Centraal Kerkbestuur van Rotselaar (Rotselaar, Werchter, Wezemaal, Heikant) en van het Centraal Kerkbestuur Tremelo (Heilige Damiaan van Molokaï) krijgen een gunstig advies van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst (HABK) - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst (HABK) goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - OVSG - algemene vergadering van 15 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2021 houdende goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van OVSG vzw van 15 juni 2021 en mandatering van de mevrouw Nele Demuynck, vertegenwoordiger van de gemeente, om overeenkomstig deze beslissing te stemmen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering van 30 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo cvba wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - algemene vergadering van 30 juni 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 30 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid, en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de gemeenteraad de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021