Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 27 april 2021

Om 20u30 tot 22u45

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Heidi Pittomvils, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Juridische gronden

          Artikel 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad keurt, mits eventuele aanpassingen, de notulen van de vorige zitting goed.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

1onthouding: Ingrid Van Steenberge

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Coronacrisis COVID-19 - Politieverordening - wielerwedstrijd Grote Prijs Vermarc Sport op 15 mei 2021- mondmaskerplicht voor toeschouwers

 

Voorgeschiedenis

          Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021

De vzw Ronde van Vlaams-Brabant krijgt de toelating om op zaterdag 15 mei 2021 de wielerwedstrijd 'Elite Nationaal' - Grote Prijs Vermarc Sport op het grondgebied van Rotselaar te organiseren volgens een specifiek parcours.

 

Feiten, context en argumentatie

          Op zaterdag 15 mei 2021 wordt de wielerwedstrijd Elite Nationaal - Grote Prijs Vermarc Sport georganiseerd met start en vertrek te Rotselaar-Wezemaal.

          De organisatie kreeg bij besluit van 19 april 2021 van het college van burgemeester en schepenen de toelating voor de organisatie van de wielerwedstrijd op het grondgebied van Rotselaar onder de uitdrukkelijke voorwaarde van strikte naleving van alle lokale besluiten, alle richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de ministeriële besluiten inzake hygiëne, veiligheid en veiligheidsafstand naar aanleiding van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus COVID-19.

          In het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 wordt ernaar gestreefd om de verspreiding van het virus via de mond en de neus zo laag mogelijk te houden. Het virus verspreidt zich o.a. immers via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus.

          Naast het opleggen van de sociale afstandsregel van 1,5 meter als prioritaire preventiemaatregel, voorzien de federale maatregelen hierbij ook in een verplichting tot het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties.

          Het is derhalve wenselijk, in het belang van de veiligheid en gezondheid en om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, om naar aanleiding van de organisatie van de wielerwedstrijd Elite Nationaal - Grote Prijs Vermarc Sport een mondmaskerplicht in te voeren voor de personen die zich bevinden langs het parcours van deze wielerwedstrijd.

 

Bijlage

          plan met aanduiding van het officiële parcours van de wielerwedstrijd.

 

Juridische gronden

          Artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet

De gemeenteraad is bevoegd om bij politiereglement passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën, te voorkomen en dit met het oog op de vrijwaring van de openbare gezondheid.

          Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van politiereglementen.

          Artikel 25 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is het verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de winkelstraten, de markten en elke andere private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de lokale bevoegde overheid.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Op zaterdag 15 mei 2021 van 13u00 tot 18u00 geldt een verplichting tot het dragen van een mondmasker op het gehele officiële parcours, zoals aangeduid op het plan in de bijlage bij dit besluit, van de wielerwedstrijd Elite-nationaal Grote Prijs Vermarc Sport.

Het officiële parcours behelst de volgende gebieden/straten:

          Beninksstraat

          Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat tot Aarschotsesteenweg)

          Langestraat (van Aarschotsesteenweg tot Paternosterstraat)

          Bergenhof (hoofdstraat van Langestraat tot Panoramalaan)

          Paternosterstraat (van Langestraat tot Panormalaan)

          Panoramalaan

          Beatrijslaan (van Panoramalaan tot Paternosterstraat)

          Paternosterstraat (van Beatrijslaan naar Valleilaan)

          Valleilaan (van Paternosterstraat tot Bert Leysenlaan)

          Bert Leysenlaan (van Valleilaan tot Aarschotsesteenweg / Leuvensesteenweg)

          Aarschotsesteenweg (tussen Steenweg op Nieuwrode en Langestraat / Kerkstraat)

          Aarschotsesteenweg / Leuvensesteenweg (tussen Bert Leysenlaan en Everveld)

          Vlasselaar (van Beninksstraat tot Appelweg)

          Klein-Vlasselaar

          Olivierstraat (van Langestraat tot Galgenstraat)

          Galgenstraat (van Olivierstraat tot Aarschotsesteenweg)

          Aankomstzone Beninksstraat

          Vertrekzone Olivierstraat

Artikel 2:

De verplichting tot het dragen van een mondmasker is van toepassing op alle toeschouwers en passanten, uitgezonderd de officieel geregistreerde deelnemers van de wielerwedstrijd Elite-nationaal Grote Prijs Vermarc Sport.

Artikel 3:

Inbreuken op de mondmaskerplicht worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 4:

Deze politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet over het lokaal bestuur en treedt onmiddellijk in werking.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020146211 (2020 271) voor het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen

 

Voorgeschiedenis

          Op 31 oktober 2020 werd door Chris Troniseck namens SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN CVBA met als contactadres Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent, een omgevingsaanvraag 2020146211 ingediend inzake het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen, gelegen te Werchter kadastraal bekend: afdeling 2 sectie E nr. 437B.

 

Feiten en context

          De aanvraag gaat gepaard met gratis grondafstand ten gevolge van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg.

          Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om te beraadslagen over voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020146211 (S2020 271) op 31 oktober 2020 ingediend inzake het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen, gelegen te Werchter, kadastraal bekend: afdeling 2 sectie E nr. 437B.

          De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het bij KB van 7 april 1977 goedgekeurd gewestplan Leuven.

          De omgevingsaanvraag is gelegen binnen het plangebied van een een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling.

          ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen, deel 2 – gemeente Rotselaar – zone A voor kleinschalig wonen en verblijven” goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 juli 2015.

          De aanvraag voorziet in het bouwen van 14 sociale woningen en de aanleg van een voldoende uitgeruste verkeersluwe weg, voorzien in een asfaltverharding, aansluitend op de bestaande gemeenteweg Vossebergen.

          De omgevingsaanvraag is gelegen op circa één kilometer buiten het centrum van Werchter.

          De omgevingsaanvraag voorziet de aanleg van een L-vormige weg die aansluit op de bestaande weg Vossebergen.

          De weg heeft over een lengte van 17,5m een breedte van 6,2m, waarna de weg versmalt tot een pad met een breedte van 2m met aan de zijkanten grasdallen in functie van de brandweer. Aansluitend wordt, richting het noorden, een weg als speelstraat ingericht met een breedte van 4,5m. Er worden geen opritten voorzien naar de woningen. Het meest noordelijke deel van de weg heeft ook hier een breedte van 2m. De paden en circulatieruimte worden in klinkerverharding aangelegd. De site Vossebergen wordt aangelegd als een woonerf. De 21 autostaanplaatsen worden voorzien in grasbetontegels, met uitzondering van de mindervalide parking dewelke in klinkers wordt aangelegd. Van de 21 parkeerplaatsen worden er 5 gevoegd bij het openbaar domein.

          Binnen de contour van het openbaar domein dat wordt afgestaan, worden nog groene buitenruimten overgedragen dewelke elk voorzien zijn van wadi's met een oppervlakte van 54m² en 71m². De buitenaanleg wordt voorzien van gazon, loofbomen en heesterbeplantingen, zoals bepaald op het groenplan.

          Het terrein zelf is vlak. Er dienen geen ingrepen te gebeuren voor het bouwrijp maken van het terrein.

          De aanvraag voorziet het realiseren van 14 loten voor sociale woningen op een terrein gelegen Vossebergen. De sociale woningen betreffen kleinschalige woningen volgens de voorschriften van het PRUP.

          Lot A is bestemd als bedding voor de nieuw aan te leggen openbare wegenis, openbaar groen en alle aanhorigheden. Het lot heeft een oppervlakte van circa 31a 74ca. De totale oppervlakte van deze bedding zal gratis worden overgedragen aan de gemeente, samen met de erop aanwezige en aangebrachte openbare voorzieningen. De in voormelde aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, worden kosteloos en voor vrij en onbelast aan de gemeente Rotselaar afgestaan op een door de gemeente vast te stellen datum en in elk geval bij de eindoplevering der werken.

          De realisatie van de verkaveling zal de aanleg inhouden van een duurzame wegverharding en nutsvoorzieningen in de nieuw ontworpen zijtak. De aanvraag bevat een technisch bouwdossier voor de aanleg van wegenis, parkings en RWA- en DWA-riolering. Het roolijnplan is opgesteld door Landmeter expert SB-V bvba, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk.

          Samenvatting wegeniswerken:

          De nutsvoorzieningen van waterleiding, elektriciteit, telefoon en Telenet zijn reeds aanwezig langsheen Vossebergen. Een globale uitbreiding van de nutsleidingen in de nieuwe wegenis zal nog dienen te gebeuren samen met aanleg van wegenis en rioleringen.

          De verharding van de wegenis is voorzien in een bitumeuze verharding in asfaltbeton bouwklassegroep B9-B10 en BF voor de heraanleg van een deel van de bestaande rijweg Vossebergen. De trottoirbanden worden voorzien in geprefabriceerde betonelementen type ID1. In de raming zijn de groenaanleg en groenbeheer voorzien ten laste van VMSW. De grasbetontegels worden voorzien op een bodemsubstraat van steenslag afgewerkt met geprefabrideerde trottoirbanden in beton type ID1 evenals een deel van de groenaanplant ten laste van SWAL.

          De aanvrager voorziet een raming opgedeeld in vier delen waarbij VMSW, SWAL, FLUVIUS en de gemeente elk een deel van de lasten dragen.

Op datum van 8 juni 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan met onderstaande raming die bij het dossier hoort.

Deze raming van € 298.176,03 incl. btw is opgesplitst per deelgenoot:

- SWaL: € 220.698,07 incl. btw

- gemeente Rotselaar (wegenis): € 37.062;18 incl. btw

- Fluvius: € 40.415,78 incl. btw

- De gemeente dient 75% van het aandeel van Fluvius aan hen terug te betalen omdat er geen VMM-subsidies zijn. Deze 75% kan de gemeente aan Fluvius betalen via RI's.

- De gemeente dient eveneens een beperkt aandeel van de studiekosten te betalen.

Studiebureau Verhaert stelt het volgende voor (zie ook de barema's als bijlage):

Het gemiddelde van 'ingenieur, expert met 5 tot 10 jaar ervaring (€ 99 - € 130 excl. btw)' en

15% korting:

85% van € 114,05 = € 97,00 excl. btw/uur

Maximum aantal uur: 10 uur ten laste van Fluvius en 10 uur ten laste van de gemeente.

- Er werd voor dit project geen budget voorzien in het meerjarenplan waardoor er wordt voorgesteld om dit op te nemen bij de aanpassing van de meerjarenplanning.

          Er worden 5 openbare parkeerplaatsen voorzien, langs de westelijke zijde van het project. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in gras betontegels. Aan het begin en einde van deze parkeerzone wordt een groenaanplant voorzien.

          De aanvraag bevat eveneens een rooilijnplan op basis van de nieuwe bedding van de nieuwe gemeenteweg met een oppervlakte van circa 31a 74ca:

De breedte van de wegenis wordt maximaal ingeperkt, enkel ten behoeve van de brandweer dient de overrijdbaarheid voldoende breed te zijn/of worden de nodige brandkranen voorzien.

          De aanvraag werd openbaar gemaakt van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021. Er werden geen bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 2019)

          Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

          Vlaamse codex ruimtelijke ordening

          Omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

          “§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

          § 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

          Omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

          “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

          Toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

          “Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

 beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Adviezen

          De adviesinstanties Telenet, Proximus, Fluvius, de Watergroep en de brandweer hebben allen een voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd.

 

Argumentatie

          Het openbaar domein wordt aangelegd als een woonerfaanleg. Er worden geen voetpaden voorzien maar wel parkeerplaatsen. De gratis grondafstand en de aanleg van een nieuwe wegenis, ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 sociale woningen, wordt bijgevolg gunstig geadviseerd.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020146211 (V 2020 271) op 31 oktober 2020 ingediend inzake het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen, kadastraal bekend: afdeling 2 sectie E nr. 437B, goed. De voorwaarden en lasten luiden als volgt:

          de aanvrager dient lot A met een oppervlakte van 31a74ca gratis en voor openbaar nut aan de gemeente af te staan na definitieve oplevering van de wegeniswerken.

Artikel 2:

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

Artikel 3:

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

          wanneer de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020146211 (V 2020 271) op 31 oktober 2020 ingediend  inzake het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen, kadastraal bekend: afdeling 2 sectie E nr. 437B niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

          wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

Artikel 4:

De voorzitter en de algemeen directeur of hun respectievelijke plaatsvervanger(s) wordt machtiging verleend tot ondertekening van de vereiste akten.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020145620 (S 2020 271) voor het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht

 

Voorgeschiedenis

          Op 31 oktober 2020 werd door Chris Troniseck namens SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN CVBA met als contactadres Wijgmaalsesteenweg 18 te 3020 Herent, een omgevingsaanvraag 2020145620 ingediend inzake het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht, gelegen te Wezemaal kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D.

 

Feiten en context

          De aanvraag gaat gepaard met gratis grondafstand ten gevolge van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg.

          Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om te beraadslagen over voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020145620 (S2020 271) op 31 oktober 2020  ingediend inzake het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht, gelegen te Wezemaal kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D.

          De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het bij KB van 7 april 1977 goedgekeurd gewestplan Leuven.

          De omgevingsaanvraag is gelegen binnen het plangebied van een een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling.

          Voorliggende aanvraag is gelegen binnen het provinciaal RUP ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen, deel 3 – gemeente Rotselaar” goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 april 2015. De aanvraag valt onder het deelRUP Bergzicht.

          De aanvraag voorziet in het bouwen van 15 sociale woningen, via een nieuwe aantakking aansluitend op de Bergzichtstraat, een voldoende uitgeruste weg.

          De omgevingsaanvraag is gelegen op circa één kilometer buiten het centrum van Wezemaal en parallel gelegen aan de autosnelweg E 314.

          De omgevingsaanvraag voorziet de aanleg van een weg die aansluit op de bestaande weg Bergzichtstraat, parallel aan de autosnelweg gelegen.

          De weg heeft over een lengte van 114,8m een breedte van 4m. De aansluiting op de bestaande gemeenteweg Bergzichtstraat heeft een breedte van ca. 10m in functie van het in- en uitrijden, de weg wordt aangelegd in asfaltverharding. Hierop aansluitend wordt binnen het woningprojectgebied, parallel aan de voorste woningen, een pad met een breedte van 1,8m voorzien. Parallel aan de linker perceelsgrens worden 23 geclusterde parkeerplaatsen aangelegd in grasdallen. De parkings worden links en rechts van de doorgang gepositioneerd. De doorgang is dienstig als brandweg met een breedte van 6m. Op het einde van de parkings wordt nog een keerzone in functie van de brandweer aangelegd. Aan de rechterzijde van de parkings wordt het pad verder doorgetrokken naar de achterliggende woningen.

          Binnen de contour van het openbaar domein dat wordt afgestaan, worden nog groene buitenruimten overgedragen dewelke elk voorzien zijn van wadi's met een oppervlakte van 89m² en 72m². De buitenaanleg wordt voorzien van gazon, loofbomen en heesterbeplantingen, zoals bepaald op het groenplan.

          Het terrein zelf is vlak. Er dienen geen ingrepen te gebeuren voor het bouwrijp maken van het terrein.

          De aanvraag voorziet het realiseren van 15 loten voor sociale woningen op een terrein gelegen Bergzicht. De sociale woningen betreffen kleinschalige woningen volgens de voorschriften van het PRUP.

          Lot A is bestemd als bedding voor de nieuw aan te leggen openbare wegenis, openbaar groen en alle aanhorigheden. Het lot heeft een oppervlakte van circa 49a 20ca. De totale oppervlakte van deze bedding zal gratis worden overgedragen aan de gemeente, samen met de erop aanwezige en aangebrachte openbare voorzieningen. De in voormelde aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen of zullen komen, worden kosteloos en voor vrij en onbelast aan de gemeente Rotselaar afgestaan op een door de gemeente vast te stellen datum en in elk geval bij de eindoplevering der werken.

          De realisatie van de omgevingaanvraag zal de aanleg inhouden van een duurzame wegverharding en nutsvoorzieningen in de nieuw ontworpen zijtak. De aanvraag bevat een technisch bouwdossier voor de aanleg van wegenis, parkings en RWA- en DWA-riolering . Het roolijnplan is opgesteld door Landmeter expert SB-V bvba, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk.

          Samenvatting wegeniswerken:

          De nutsvoorzieningen van waterleiding, elektriciteit, telefoon en Telenet zijn reeds aanwezig langsheen Bergzichstraat. Een globale uitbreiding van de nutsleidingen in de nieuwe wegenis zal nog dienen te gebeuren samen met aanleg van wegenis en rioleringen.

          De aanvrager voorziet het plaatsen van een hoogspanningscabine ter hoogte van de linker voorste perceelsgrens van perceel 332B. De verharding van de wegenis is voorzien in een bitumeuze verharding in asfaltbeton bouwklassegroep B9-B10 en BF. De trottoirbanden worden voorzien in geprefabriceerde betonelementen type ID1. In de raming zijn de groenaanleg en groenbeheer voorzien ten laste van VMSW. De grasbetontegels worden voorzien op een bodemsubstraat van steenslag afgewerkt met geprefabrideerde trottoirbanden in beton type ID1. De paden worden afgewerkt in grijze betonstraatstenen 220x220x80mm op een steenslagbedding ten laste van SWAL.

          Er worden 7 openbare parkeerplaatsen voorzien, langs de westelijke zijde van het project. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in gras betontegels, evenals de brandweg.

          De aanvraag bevat eveneens een rooilijnplan op basis van de nieuwe bedding van de nieuwe gemeenteweg met een oppervlakte van circa 49a 20ca.

          De breedte van de wegenis wordt maximaal ingeperkt, enkel ten behoeve van de brandweer dient de overrijdbaarheid voldoende breed te zijn/of worden de nodige brandkranen voorzien.

          De aanvraag werd openbaar gemaakt van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021. Er werd een bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Het bezwaarschrift handelt over:

Er werd door de gemeente een belofte gedaan om de weg door te trekken tot de perceelsgrenzen percelen nr. 79A en 78 voorzien van alle nutsvoorzieningen. De plannen maken geen melding van de aanleg van deze wegenis. Er werd beloofd dat de gemeente of de aanvrager van het RUP dit zou uitvoeren.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 2019)

          Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

          Vlaamse codex ruimtelijke ordening

          Omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

          § 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

          § 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

          Omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

          “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

          Toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

          “Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

 beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Adviezen

          De adviesinstanties Telenet, Proximus, Fluvius, de Watergroep en de brandweer hebben allen een voorwaardelijk gunstig advies geformuleerd.

 

Argumentatie

          Behandeling van het bezwaarschrift.

Het bezwaar is ongegrond. De vraag van de bezwaarindiener voor het doortrekken van de nieuwe wegenis naar de linker aanpalende percelen valt niet onder de ontwikkeling van voorliggende aanvraag. De aanvrager van voorliggend dossier voorziet een aansluiting van riolering doorgetrokken tot aan perceel 332A.

          Het openbaar domein wordt aangelegd als een woonerfaanleg. Er worden geen voetpaden voorzien maar wel parkeerplaatsen. De gratis grondafstand en de aanleg van een nieuwe wegenis, ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 15 sociale woningen, wordt bijgevolg gunstig geadviseerd.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020145620 (S 2020 270) op 31 oktober 2020 ingediend inzake het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht, gelegen te Wezemaal kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D, goed. De voorwaarden en lasten luiden als volgt:

          de aanvrager dient lot A met een oppervlakte van 49a 20ca gratis en voor openbaar nut aan de gemeente af te staan na het afleveren van een gunstige omgevingsvergunning na definitieve oplevering van de wegenis.

Artikel 2:

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

Artikel 3:

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

          wanneer de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020145620 (S 2020 270) op 31 oktober 2020 ingediend inzake het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht, gelegen te Wezemaal kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

          wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

Artikel 4:

De voorzitter en de algemeen directeur of hun respectievelijke plaatsvervanger(s) wordt machtiging verleend tot ondertekening van de vereiste akten.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Heraanleg fietspaden Hellichtstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Feiten en context

          Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 en de uitvoering van de beleidsdoelstelling en actie: infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen - 20 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen - belangrijke fietsverbindingen worden vernieuwd: Hellichtstraat.

          Gelet op de bespreking in de mobiliteitsraad waarbij de opmerkingen van de mobiliteitsraad werden meegenomen in het ontwerp.

          De ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg fietspaden Hellichtstraat” werd toegewezen aan Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

 

Juridische gronden

  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

  De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

  Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

  Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

  Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

 

Argumenten

• In het kader van de opdracht “Heraanleg fietspaden Hellichtstraat” werd een bestek met nr. 320.229 opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 706.844,00 excl. btw of € 855.281,24 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

  De uitgave is voorzien voor dienstjaar 2021 en 2022.

  Om de zware impact van COVID-19 op de het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen, voorziet Vlaanderen een bedrag van 150 miljoen euro voor besturen die  investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

De subsidie wordt verdeeld op basis van trekkingsrechten op basis van het aantal inwoners per gemeente, ze bedraagt maximum 1/3de van de gunning.

• De gemeente Rotselaar kan zo, op basis van de raming, maximum een subsidie van 285.093,75 euro ontvangen van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor projecten ‘Investeringen in fietsinfrastructuur Kopenhagen'.

• Naast de kosten voor de aanleg van de fietsinfrastructuur zelf komen ook de kosten voor studie en ontwerp in aanmerking voor subsidies. Deze worden geraamd op maximum 10% van de uitvoeringskost. Hiervoor kan de gemeente Rotselaar een maximum subsidie bekomen van 28.509,38 euro.

 

Uitgave:

Actieplan: 0704

Actie: 070401

Sleutel: 2021/2240000/020000

Project: GIP02

Subproject: GIP0202

Laatst goedgekeurd budget: € 515.000,00

Beschikbaar budget 2021: € 515.000,00

Budget 2022: € 600.000

Raming: € 855.281,24 gespreid over 2021 en 2022

 

Ontvangst:

Actieplan: 0704

Actie: 070401

Project: GIP02

Subproject: GIP0202

Sleutel: 1500000/020000

Maximaal mogelijke ontvangst 2021: € 228.075 (aanleg fietsinfrastructuur) + € 22.807,50 (studie en ontwerp)

Maximaal mogelijke ontvangst 2022: € 57.018,75 (aanleg fietsinfrastructuur) + € 5.701,88 (studie en ontwerp)

In te schrijven ontvangst in 2021 : € 250.882,50 na gunning

In te schrijven ontvangst in 2022 : € 62.720,63 na gunning

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

23stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

1onthouding: Nico Lodewijks

Artikel 1:

Het bestek met nr. 320.229 en de raming voor de opdracht “Heraanleg fietspaden Hellichtstraat”, opgesteld door de ontwerper, Interleuven cvba, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 706.844,00 excl. btw of € 855.281,24 incl. 21% btw.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3:

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4:

De gemeente Rotselaar zal een aanvraag tot subsidie 'Investeringen in fietsinfrastructuur Kopenhagen' indienen bij het Loket voor Lokale Besturen, module subsidiebeheer en dit zowel voor infrastructuurwerken als voor studie en ontwerp.

Artikel 5:

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021 en 2022 op budgetsleutel 2240000/020000 van de investeringen.

De ontvangst voor deze opdracht wordt voorzien in het budget van 2021 en 2022 op budgetsleutel 1500000/020000.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t.  de aanleg van een nieuwe gemeenteweg en de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan in een omgevingsaanvraag OMV_2020121627 (2021 39A ) inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal.

 

Voorgeschiedenis

          Op 24 december 2020 werd door TUC RAIL namens INFRABEL NV PR gevestigd te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel , een omgevingsvergunning OMV_2020121627 (2021 39A) ingediend inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal', gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124H2, 124E2, 126P, 159D2, 159T, 170P2, 170T, 171K, 171H, 171L, 172P, 172M, 173D, 174/2, 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2.

 

Feiten en context

          De overweg wordt vervangen door een tunnel voor alle verkeer die gebouwd wordt op de locatie van de huidige overweg. Langs weerszijden van de rijweg wordt een enkelrichtingsfietspad aangelegd van 1m75 breed + schuwafstanden. Aan de kant van het station wordt naast het fietspad eveneens een voetpad aangelegd. Aanliggend aan het tunnelsegment worden trappen voorzien die rechtstreeks toegang bieden tot de perrons. De tunnel en de toegangshellingen strekken zich uit over een lengte van +/- 200 meter. De maximale hoogte van voertuigen die door de tunnel kunnen is beperkt tot 3m50.

          De aanvraag gaat gepaard met:

          de aanleg van een nieuwe gemeenteweg waarvoor er een inname nodig is van de percelen kadastraal bekend als: afdeling 3 sectie A nrs. 126P en 124G2

          de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan waarvoor er een inname nodig is van percelen kadastraal bekend als: afdeling 3 sectie A nrs. 159D2, 171K, 171L, 171H, 179L2, 179E2 en 170P2

          Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad om te beraadslagen over voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020121627 (2021 39A) op 24 december 2020 ingediend als Vlaams project inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal', gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124H2, 124E2, 126P, 159D2, 159T, 170P2, 170T, 171K, 171H, 171L, 172P, 172M, 173D, 174/2, 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2

          De aanvraag bevat eveneens een rooilijnplan.

          Voor de bouw van de tunnel dienen enkele aangrenzende wegen aangepast te worden. Naast de wegeniswerken voorziet het project eveneens in de heraanleg van de stationsomgeving. De stationsparking wordt heraangelegd en langs weerszijden van het spoor worden ruime fietsenstallingen voorzien. De perrons en hun toebehoren worden volledig vernieuwd.

          Aan de zuidzijde van het spoor wordt de aansluiting tussen de Kruisboogstraat en de Langestraat aangepast. Deze wordt zo veel mogelijk naar de buitenkant van het beschikbare perceel gebracht om op die manier ruimte te creëren tussen deze aansluiting en de toegangshelling van de tunnel voor de plaatsing van de fietsenstallingen. De aansluiting zal bestaan uit een 2-richtingsweg van 4 meter breed.

          De Kruisboogstraat richting het oosten zal ook voor een stuk opnieuw aangelegd worden als een fietsstraat, ter voorbereiding van de aansluiting op de fietssnelweg.

          De huidige parking aan de Bessenlaan is gefragmenteerd en zal vervangen worden door 1 gecentraliseerde parking. Om dit te doen zal de Bessenlaan heraangelegd worden en verschoven worden naar het noorden. De nieuwe Bessenlaan zal zoals nu een 2-richtingsstraat zijn met een breedte van 6 meter.

          Door de uitbuiging van het tracé van de Langestraat en de verplaatsing van de Bessenlaan wordt het kruispunt Bessenlaan/Langestraat/Winkelveldbaan opgeschoven naar het noorden. Voor de heraanleg van dit kruispunt wordt ook een stuk van de Winkelveldbaan heraangelegd.

          Langsheen de spoorlijn 35 is de provincie Vlaams-Brabant bezig met de aanleg van een fietssnelweg tussen Aarschot en Leuven. Ter hoogte van het projectgebied is deze fietssnelweg voorzien aan de zuidzijde van de sporen. Vanaf de overweg richting Leuven moet het stuk tussen de toekomstige tunnel en de bestaande doorgang nog aangelegd worden. Dit stuk zit mee vervat in dit project.

          De gebruikte materialen worden weergegeven op de bijgevoegde legende. De keuze van de materialen is voldoende duurzaam. Samenvattend worden volgende materialen gebruikt, zo wordt de wegenis aangelegd in asfalt en de fietssnelweg in rood gekleurd asfalt. De voetpaden zijn voorzien in betonstaatstenen, de fietsenparking in waterdoorlatende poreuze betonstraatsteen. Het perron wordt aangelegd in onbehandelde betonstraatsteen in combinatie met een gietasfalt voor blindegeleiding worden noppentegels aangebracht, de trappen zijn voorzien in beton. De autoparking wordt aangelegd in onbehandelde waterdoorlatende betonstraatsteen.

          De aanvraag werd openbaar gemaakt van 18 februari 2021 tot en met 19 maart 2021. Er werden 2 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Volgende argumenten kunnen in verband worden gebracht met de beoordelingsgronden opgesomd in artikel 3 en 4 en desgevallend artikel 6 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 2019 en/of het wegenisdossier:

          Samenvatting bezwaar nr. 1:

          Tot op heden is het de bezwaarindieners nog steeds niet duidelijk hoe ze op een veilige manier toegang tot de straat gaan krijgen. Momenteel is het geen sinecure om de oprit te verlaten. Vaak moeten ze beroep op de goodwill van aanschuivende wagens voor de overweg om in te voegen. Ze vrezen dat, indien er een vlottere doorstroming van het verkeer gaat zijn, het nog moeilijker gaat worden om veilig van hun oprit te geraken. Hun zicht zal beperkter zijn, vermits hun oprit verlaagd wordt en omdat er een keermuur gebouwd zal worden. Ook het feit dat de uitrit van de Kruisboogstraat dichter bij hun woning komt te liggen maakt dat het nog moeilijker gaat worden om het verkeer in te schatten en veilig in te voegen. Op de technische plannen is niet aangegeven wat de snelheid gaat zijn in de tunnel maar hier dient goed over nagedacht te worden en zal een strenge handhaving cruciaal zijn. Dit dient vooraf klaar en duidelijk vastgelegd te worden. Zolang dit niet het geval is kunnen ze niet inschatten wat de gevolgen voor hun veiligheid van deze ingrijpende werken gaan zijn. In de 'Algemene conclusie' van de Aanvraag omgeving vergunning stelt Infrabel: 'de overweg vervangen door een ongelijkgrondse kruising met het spoort komt zowel de weggebruikers als de treinreizigers ten goede....etc.' Van de omwonenden is noch in de aanvraag, noch in de conclusie, sprake. Eigenbelang primeert en de veiligheid van, en de gevolgen voor de omwonenden zijn duidelijk zijn ondergeschikt belang.

Ze vermoeden ook dat de bereikbaarheid van hun woningen na de werken sterk verminderd gaat zijn. Het bredere, afgescheiden fietspad, de keerwanden en het feit dat ze aan de tunnel liggen zal serieuze gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van hun woningen. Hoe kunnen ze nog grote, langdurige (renovatie) werken aan hun woning laten uitvoeren en/of grotere goederen laten leveren op een veilige manier vermits zij verder van de rijweg verwijderd zullen zijn en aan de rand van de tunnel liggen. Door deze bijkomende moeilijkheden/hindernissen zullen ondernemingen niet geneigd zijn deze werken uit te voeren ofwel bijkomende kosten aanrekenen. De negatieve gevolgen op lange termijn voor de omwonenden worden niet vermeld in de aanvraag, laat staan dat er rekening mee gehouden wordt. Hiervoor dient Infrabel of de gemeente een oplossing op de langere termijn te voorzien.

Tijdens een overleg ongeveer een jaar geleden werd hun verteld dat een gedeelte van hun voortuin onteigend zou worden en dat hun oprit verlaagd moest worden. Dit alles heeft voor hen serieuze gevolgen vermits ze hun voortuin gebruiken als parking voor hun tweede wagen en hun riolering zich onder de oprit bevindt.

Momenteel pompen ze hun afvalwater in de riolering vermits hun afvalwaterput dieper ligt dan de riolering in de straat. Er werd hun gezegd dat Infrabel iemand naar hun thuis zou sturen om dit alles te bespreken. Tot op heden hebben zij nog niemand gezien en zijn ze verbaasd te zien dat op de nieuwe plannen al een gedeelte van hun voortuin ingenomen wordt zonder dat hierover al enig overleg gevoerd is, laat staan dat hierover reeds een akkoord is. Op de technische plannen staat aangegeven dat dit niet in de omgevingsvergunning valt maar toch zijn deze onlosmakelijk verbonden.

          Samenvatting bezwaar nr. 2:

          Bij het inkijken van de documenten bij de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de stationsomgeving hebben de bezwaarindieners gemerkt dat er op de plannen of foto's van de huidige toestand nergens melding gemaakt wordt van hun aansluitputjes voor regenwater en riolering RWA/DWA. Deze zijn in mei 2019 door Fluvius geplaatst in het kader van onze verbouwing en aansluiting op de riolering. Deze putjes zijn gelegen op +/- 2m van de huidige straatrand. Ze willen hiervan via deze weg graag melding maken zodat er rekening mee kan gehouden worden bij het heraanleggen van de straat en de geplande niveauverschillen.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

          Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 2019)

          Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

          Vlaamse codex ruimtelijke ordening

          Omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

          “§ 1. Als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, roept het college van burgemeester en schepenen, in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, de gemeenteraad samen om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

          § 2. Als het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegde overheid is die in eerste aanleg over de aanvraag beslist, dan bezorgt de gemeente de beslissing van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg binnen zestig dagen na het verzoek aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15.”

          Omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

          “Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is.”

          Toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

          “Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

 beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

 

Adviezen

          Op 23 februari 2021 heeft de adviesinstantie een gunstig advies uitgebracht met referentie 2020121627.

          Op 12 maart 2021 heeft de adviesinstantie een gunstig advies uitgebracht met referentie 2021_000988_v1.

          Op 9 maart 2021 heeft de adviesinstantie een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 21-203304.

          Op 26 maart 2021 heeft de adviesinstantie een gunstig advies uitgebracht.

          Er werd op 16 februari 2021 advies gevraagd aan Fluvius System Operator. De adviesinstantie heeft geen advies uitgebracht binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

          Er werd op 16 februari 2021 advies gevraagd aan De brandweer. De adviesinstantie heeft geen advies advies uitgebracht.

          Er werd op 16 februari 2021 advies gevraagd aan De Watergroep. De adviesinstantie heeft geen advies uitgebracht binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

          Er werd op 16 februari 2021 advies gevraagd aan Telenet. De adviesinstantie heeft geen advies uitgebracht binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

          Er werd op 16 februari 2021 advies gevraagd aan PROXIMUS. Op 17 februari 2021 heeft de adviesinstantie een geen bezwaar advies uitgebracht.

 

Argumentatie

          Behandeling bezwaarschriften

          Behandeling van de argumenten aangehaald in bezwaar nr. 1:

Wat de snelheid betreft wordt de snelheidsbeperking van 30 km/u aangehouden zoals deze recent ook werd ingevoerd in een deel van de Langestraat. Op de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd hiervoor een aanvullend reglement goedgekeurd voor de invoering van een snelheidsbeperking van 30 km/u en dit van de Winkelveldbaan tot aan de Paternosterstraat/Bergenhof. Deze snelheidsbeperking zorgt voor een hogere verkeersveiligheid en dit zowel voor de weggebruikers als voor de bewoners langsheen dit tracé.

Het parkeren in de Langestraat zal over die zone verboden zijn. Voor leveringen en/of werken kan hier van afgeweken worden mits het aanvragen van een tijdelijke vergunning.

Wat de keerwand betreft is het zo dat deze een zeer beperkte hoogte heeft t.h.v. van woning nr. 120 en vanaf daar stilaan verhoogd wordt richting tunnel om het niveauverschil weg te werken. Het zicht op aankomend verkeer wordt omwille van de beperkte hoogte niet gehinderd.

Voor de noodzakelijke aanpassingen op privé-eigendom worden er bij de onderhandelingsgesprekken tussen TucRail en de eigenaar afspraken gemaakt.

          Behandeling van de argumenten aangehaald in bezwaar nr. 2:

Er wordt bij uitvoering van de werken rekening gehouden met alle bestaande huisaansluitingen op de riolering en daar waar nodig aangepast.

          Door het afschaffen van overwegen wil Infrabel de veiligheid, de stiptheid en de capaciteit verbeteren.

          Het project past in de algemene mobiliteitsvisie van zowel de gemeente Rotselaar als Infrabel. In deze visie wordt voor het kruisen van sporen een grofmazig netwerk voorzien voor het gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers dient er een meer fijnmazig netwerk voorzien te worden.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt voorliggende beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020121627 (2021 39A) op 24 december 2020 ingediend inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal', gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124H2, 124E2, 126P, 159D2, 159T, 170P2, 170T, 171K, 171H, 171L, 172P, 172M, 173D, 174/2, 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2, goed

Artikel 2:

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan binnen de 30 dagen in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. De procedure van dit beroep verloopt volgens art. 31/1 van het Omgevingsdecreet.

Artikel 3:

Dit besluit van de gemeenteraad is nietig:

          wanneer de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020121627 (2021 39A) op 24 december 2020 ingediend inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal', gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124H2, 124E2, 126P, 159D2, 159T, 170P2, 170T, 171K, 171H, 171L, 172P, 172M, 173D, 174/2, 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2 niet wordt verleend, of wanneer deze in administratief of jurisdictioneel beroep wordt vernietigd;

          wanneer het voorwerp van de omgevingsvergunning niet binnen de in de vergunning voorziene of wettelijke termijn wordt gerealiseerd.

Artikel 4:

De voorzitter en de algemeen directeur of hun respectievelijke plaatsvervanger(s) wordt machtiging verleend tot ondertekening van de vereiste akten.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

EcoWerf - Retributiereglement Inzameling asbest aan huis - goedkeuring

 

Feiten, context en argumentatie

          De Vlaams minister van Omgeving keurde op 3 december 2020 de projectaanvraag van EcoWerf goed om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen.

          EcoWerf richt zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van 5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak). De werkwijze is als volgt:

1. De inwoner vult op de website een formulier in.

2. De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreekt een plaats af waar de zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.

3. EcoWerf komt deze ophalen op de afgesproken datum en levert de zakken aan de verwerker.

          Ook KMO’s en verenigingen kunnen deelnemen aan het project.

          Met ingang van 1 juni 2021 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen, rechtspersonen en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m³) of kuubzakken (1 m³) verzoeken, welke door de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de bevolking worden gesteld via de asbestcoach van EcoWerf.

          Bij de aankoop van minstens één asbestzakzijn twee veiligheidskits inbegrepen. De aanvrager kan een bijkomende veiligheidskit aankopen.

          De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt door OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest.

          De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door EcoWerf dienen nageleefd te worden.

          Het project start op 1 juni 2021 en heeft een totale duur van 3 jaar.

          Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.

 

Juridische gronden

          Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, waaronder de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen.

          Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen.

          Artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De reglementen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente. De bekendmaking van de lijst van reglementen zoals bepaald in artikel 286 §1, 1° gebeurt binnen tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt en de datum waarop ze zijn aangenomen.

Artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking. Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de webtoepassing van de gemeente.

          Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het kader van het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling).

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

Het gemeentebestuur heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen.

Artikel 2:

§1. De retributie bedraagt voor een:

- kuubzak (1 m³): 30 euro

- plaatzak (1 m³): 30 euro

§2. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

Artikel 3:

Procedure:

1. De inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf.

2. De asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een huisbezoek.

3. De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de inwoner en maakt een afspraak voor ophaling.

4. De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag.

5. EcoWerf komt de zakken ophalen.

Artikel 4:

EcoWerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze van betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven wijze met name via Bancontact bij aflevering van de zakken.

Artikel 5:

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Subsidie 2020 jeugdverenigingen - toekenning van een nominatieve subsidie

 

Voorgeschiedenis

          Het besluit van de gemeenteraad over het subsidiereglement jeugd van 23 november 2015.

          Het besluit van het college van burgemeester en schepenen over de subsidieverdeling jeugd 2020 van 29 maart 2021.

 

Feiten en context

          De subsidieverdeling wordt opgesteld aan de hand van het subsidiereglement jeugd van 23 november 2015.

          Omwille van de coronamaatregelen werd er vanuit de jeugdverenigingen geen aanvraag voor projectsubsidie 2020 ingediend. Het beschikbare budget werd bijgevolg niet aangewend voor subsidiëring van een jeugdproject 2020.

          Niet uitgekeerde projectsubsidies worden niet automatisch overgeheveld naar de post ‘werkingssubsidie’ conform het geldende subsidiereglement jeugd van 23 november 2015.

          Omwille van het niet kunnen plaatsvinden van jeugdprojecten in 2020 door de huidige coronacrisis, vraagt de jeugdraad om de financiële middelen van de post ‘projectsubsidie’ evenredig te verdelen, enerzijds onder jeugdhuis Floere Bloes en anderzijds onder jeugdhuis Mena, daar beide jeugdverenigingen het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis.

 

Juridische gronden

          Artikel 41, tweede lid, 23° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

 

Adviezen

          Positief advies van de jeugdraad van 25 maart 2021 inzake de verdeling van de jeugdsubsidies.

          Positief advies van de jeugdraad van 25 maart 2021 inzake de verdeling van de financiële middelen van de projectsubsidies jeugd 2020.

 

Financiële gevolgen

Uitgave

Actieplan: 0401

Actie: 040104

Budgetsleutel: 2021/6493000/075000

Laatst goedgekeurd budget: 39.687,00 euro

Beschikbaar budget: 3.968,70 euro

Geraamd bedrag: 3.968,70 euro

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

De gemeenteraad besluit om de hiernavolgende nominatieve subsidies toe te kennen:

- aan Jeugdhuis Mena: € 1.984,35

- aan Jeugdhuis Floere Bloes: € 1.984,35

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Riobra van 29 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De aangetekende brief van Riobra van 29 maart 2021 met oproeping voor de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, op 29 juni 2021, met bijhorende agenda en documentatiestukken.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Ilse Michiels en Werner Mertens werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van Riobra voor de ganse legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.

          Op dinsdag 29 juni 2021 houdt Riobra een Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, met volgende agendapunten:

1)      Kennisneming verslagen van Riobra van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2020.

4)      Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

5)      Statutaire benoemingen.

6)      Statutaire mededelingen:

6.1  Actualisering van het register van de deelnemers.

          We worden nog steeds geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden.

          Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene Vergadering.

          De statuten van de opdrachthoudende vereniging Riobra, inzonderheid artikel 28.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Riobra van 29 juni 2021 goed.

Artikel 2:

Mevrouw Ilse Michiels, gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Riobra

op 29 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Iverlek van 18 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De aangetekende brief van Iverlek van 25 maart 2021 met oproeping voor de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, met bijhorende agenda en documentstukken.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Patrick Vervoort en Gert Heylen werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van Iverlek voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek.

          Op 18 juni 2021 houdt Iverlek een Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, met volgende agendapunten:

1)      Kennisneming verslagen van lverlek van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.

2)      Goedkeuring van de jaarrekening van lverlek afgesloten op 3l december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3)      Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:1L4 en volgend WVV.

4)      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van lverlek met betrekking tot het boekjaar 2020.

5)      Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten Voor (neven)activiteiten.

6)      Statutaire benoemingen.

7)      Benoeming van een commissaris.

8)      Statutaire mededelingen:

8.1  Actualiseringvan het registervan de deelnemers

8.2  Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

          We worden nog steeds geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden;

          Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 432, alinea 3

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

          De statuten van Iverlek, inzonderheid artikel 24.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 18 juni 2021 goed.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Iverlek op 18 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

Voorgeschiedenis

          De e-mail van Zefier cvba van 16 maart 2021 met uitnodiging voor de algemene vergadering van 10 juni 2021, met bijhorende agenda en documentstukken.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Gerda Van Eyken en Johanna Geyssens werden respectievelijk aangeduid als vertegenwoordiger en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van Zefier cvba voor de legislatuur 2019-2024.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is vennoot bij de cvba Zefier.

          Op 10 juni 2021 houdt Zefier cvba een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2)      Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020

3)      Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)

4)      Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor

5)      Statutaire benoemingen.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid artikel 80.

          De statuten van Zefier cvba, inzonderheid artikels 26, 27 en 28.

 

Argumentatie

          Er zijn geen bezwaren om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Artikel 1:

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan bovenvermelde agendapunten van de algemene vergadering van Zefier cvba van 10 juni 2021.

Artikel 2:

Mevrouw Gerda Van Eyken, gemeentelijke vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Zefier cvba op 10 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt gemandateerd om te handelen overeenkomstig de beslissing vermeld in artikel 1.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van SWaL van 20 april 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

 

Voorgeschiedenis

          De aangetekende brief van SWaL van 29 maart 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 20 april 2021.

          De brief van 29 maart 2021 van SWaL betreffende het werkingsgebied eengemaakte woonmaatschappij.

          Het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Dirk Claes werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Rotselaar in de algemene vergaderingen van SWaL voor de legislatuur 2019-2024.

          Gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 van de gemeente Haacht

De vertegenwoordiging van de gemeente Haacht in de algemene vergadering van SWaL wordt toevertrouwd aan de gemeente Rotselaar.

          Besluit bij hoogdringendheid van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

Het college bepaalt het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 20 april 2021.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL).

          Op 20 april 2021 hield SWaL een algemene vergadering met volgende agendapunten:

1)      Verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2020

2)      Verslag van de commissaris

3)      Goedkeuring van de jaarrekening 2020

4)      Bestemming van het resultaat

5)      Kwijting te verlenen aan bestuurders raad van bestuur en commissaris

6)      Samenstelling raad van bestuur:

a. Private aandeelhouders: 1 vacant mandaat

b. Publieke aandeelhouders: bekrachtiging invulling mandaten volgens beurtrol

7)   Benoeming mandaat van commissaris

8)   Traject woonmaatschappijen - principieel akkoord opstart fusiegesprekken met SHM                              Diest-Uitbreiding

8)   Goedkeuring van de notulen van de vergadering

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

          Er zijn geen opmerkingen over bovenvermelde agendapunten.

          Gelet op de hoogdringendheid bepaalde het college van burgemeester en schepenen bij besluit van 12 april 2021 het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Dit besluit wordt ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Besluit

 

Na beraadslaging,

24stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen

Enig artikel:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 betreffende het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van SWaL, die plaatsvond op 20 april 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - SWaL - Raad van bestuur - voordracht kandidaat bestuurder - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

 

Voorgeschiedenis

          Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2019

Dirk Claes wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van SWaL.

          Besluit van de gemeenteraad van 21 april 2020

Het ontslag van Dirk Claes als bestuurder in de raad van bestuur van SWaL wordt goedgekeurd.

          De brief van 26 maart 2021 van de cvba Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL) van 29 maart 2021 betreffende de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van SWaL.

          De aangetekende brief van de cvba Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL) van 29 maart 2021 met oproeping voor de algemene vergadering van 20 april 2021, met bijhorende agenda en documenten.

 

Feiten en context

          De gemeente Rotselaar is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWaL.

          De gemeente Rotselaar maakt deel uit van cluster 5, bestaande uit de gemeenten Oud-Heverlee, Haacht, Rotselaar, Herent en Tervuren.

          De algemene vergadering van SWaL op 20 april 2021, met als agendapunt 6:

          Samenstelling raad van bestuur:

b) Publieke aandeelhouders: bekrachtiging invulling mandaten volgens beurtrol.

          Het reglement tot samenstelling van de raad van bestuur van SWaL bepaalt dat de invulling van de publieke bestuursmandaten volgens beurtrol verloopt.

          In de legislatuur 2019-2024 nemen voor cluster 5 de gemeenten Rotselaar en Oud-Heverlee bij beurtrol een bestuursmandaat op.

          Voor jaar 2021 neemt de gemeente Rotselaar opnieuw een bestuursmandaat op.

 

Juridische gronden

          Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De statuten van de SWaL, inzonderheid artikel 6, betreffende de samenstelling van de raad van bestuur.

          Reglement tot samenstelling van de raad van bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering van SWaL op 16 april 2019.

 

Argumentatie

          Voor de algemene vergadering van SWaL van 20 april 2021 diende een bestuurder voor de raad van bestuur te worden voorgedragen, overeenkomstig de vastgestelde beurtrol.

          Aangezien Dirk Claes in het verleden reeds bestuurder was in de raad van bestuur van SWaL is het aangewezen dat hij opnieuw deze functie zou opnemen.

          Dit besluit is niet tijdig geagendeerd kunnen worden op de vergadering van de gemeenteraad en werd bijgevolg bij hoogdringendheid genomen door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 april 2021.

 

Besluit

 

Na geheime stemming,

Met 22 stemmen voor, 2 onthoudingen.

Artikel 1:

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 houdende voordracht van de heer Dirk Claes, schepen, als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de cvba Sociaal Wonen arrondissement Leuven, Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent, in overeenstemming met de vastgestelde beurtrol.

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SWaL.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Mondelinge vragen

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 27 april 2021

 

Regeling waarnemend algemeen directeur bij diens afwezigheid of verhindering

 

Voorgeschiedenis

          Gemeenteraadsbesluit van 8 mei 2018 houdende aanstelling van An Craninckx als algemeen directeur voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

          Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 houdende regeling waarnemend algemeen directeur bij diens afwezigheid of verhindering

 

Feiten en context

          Door de aanstelling van de algemeen directeur voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is het aangewezen om ook diens vervanging bij afwezigheid of verhindering te regelen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

          In zitting van 24 november 2020 keurde de gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, het geïntegreerde organogram voor gemeente en OCMW goed, inclusief het bijhorend personeelsplan, waardoor onder meer de hiërarchische lijnen werden gewijzigd.

          In uitvoering van het organogram en personeelsplan werd recent een afdelingshoofd grondgebiedzaken aangesteld, alsook een diensthoofd personeel.

          Door deze aanstellingen is het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 betreffende de vervanging van de algemeen directeur niet meer actueel en dient het herzien te worden.

 

Juridische gronden

          Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (hierna: DLB), inzonderheid artikels 166, 587 en 609.

 

Argumentatie

          Het is aangewezen dat de algemeen directeur gebruikelijk vervangen wordt door de beleidsmedewerker interne zaken. Dit is ook opgenomen in diens functiebeschrijving.

          Om de continuïteit te waarborgen bij mogelijk gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur en de beleidsmedewerker, is het aangewezen dat daarnaast ook het afdelingshoofd grondgebiedszaken en het diensthoofd burgerzaken als mogelijke vervangers worden aangesteld.

          Conform artikel 166, vierde lid DLB, kan de effectieve aanstelling aan de algemeen directeur worden toegewezen, alsook aan het college van burgemeester en schepenen, om de continuïteit nader te waarborgen bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur.

 

Na beraadslaging

 

Besluit

 

Hilde Mariën

Na geheime stemming,

Met 24 stemmen voor.

 

Thomas Benaets

Na geheime stemming,

Met 24 stemmen voor.

 

Peggy Puttemans

Na geheime stemming,

Met 24 stemmen voor.

 

Artikel 1:

Volgende personeelsleden kunnen worden aangeduid als waarnemend algemeen directeur bij diens afwezigheid of verhindering:

1. Hilde Mariën, beleidsmedewerker interne zaken

2. Thomas Benaets, afdelingshoofd grondgebiedszaken

3. Peggy Puttemans, diensthoofd burgerzaken.

Artikel 2:

De effectieve aanstelling van de vervanger gebeurt bij beslissing van de algemeen directeur, en bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de algemeen directeur, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3:

Deze beslissing gaat in vanaf heden en vervangt alle voorgaande besluiten dienaangaande.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021