Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 30 maart 2021

Om 20u00 tot 21u30

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Ingrid Van Steenberge, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 2 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Coronacrisis COVID-19 - toekenning van een werkingssubsidie door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar voor het eerste semester 2021- goedkeuring

 

De gemeenteraad beslist tot toekenning van een werkingssubsidie van 154.794,09 euro aan het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar. Deze heeft tot doel om de rechtstreekse of onrechtstreekse, de economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden en dit voor het eerste semester van 2021. De subsidie wordt vóór 31 maart 2021 gestort op de rekening courant van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Prijssubsidie boeken MJP 2020-2025 - berekeningswijze voor de ontleende boeken van de bibliotheek - nieuwe factor 2021 - goedkeuring

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de berekeningswijze van de factor voor het bepalen van de prijssubsidie boeken vanaf 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Kennisname: Financiën - Vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar

 

De gemeenteraad neemt kennis van de vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Kennisname naamsverandering sp.a naar Vooruit - ingediend door Heidi Pittomvils - ingediend door Heidi Pittomvils

 

De gemeenteraad neemt kennis van de naamsverandering van de sp.a fractie naar Vooruit.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Zorgparkeren in Rotselaar mogelijk maken - ingediend door Heidi Pittomvils - ingediend door Heidi Pittomvils

 

De gemeenteraad keurt het reglement zorgparkeren niet goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid, en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de gemeenteraad de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021