Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 1 maart 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 22 verlaat schepen Patrick Vervoort de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 23 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Vanaf punt 24 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Vrijwilligersovereenkomst voor de niet-medische vrijwilligers voor het Vaccinatiecentrum Rotselaar

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst goed die zal worden afgesloten met de niet-medische vrijwilligers die worden ingeschakeld in het vaccinatiecentrum Rotselaar, waar de volwassen inwoners uit gemeenten Rotselaar, Tremelo en Holsbeek zullen worden gevaccineerd tegen het COVID-19 virus.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Kennisname: schriftelijke vragen raadslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoord.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Vacantverklaring coördinator jeugd en kinderopvang (B1-B3), contractueel, voltijds

 

De voltijdse betrekking van coördinator jeugd en kinderopvang in contractueel verband, salarisschaal B1-B3 wordt vacant verklaard. De selectieprocedure wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020134219 (VW 2020 25) voor Bossens-Mulllier Bijstelling Verkaveling V/130/02-255/FL/131 op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Nachtegaalstraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 137G, 209D, 209C, 209H, 209E, 209B, 209K, 209G, 210K, 210M, 210P, 210N, 210G, 211M, 211N, 211H, 211F, 211B, 211C, 211P, 212E, 212D, 213T, 213V, 213W, 213E, 213X, 213Y, 213R, 214B, 214C, 215A, 216G, 216F, 217M en 217N

 

Het betreft een aanvraag tot bijstelling van verkaveling V/130/02-255/FL/131 - Bossens-Mullier.

 

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020134219

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020173492 (S 2020 321) voor de afbraak en heropbouw van een veranda op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Heirbaan 46, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 150H

 

Het betreft een aanvraag tot de afbraak en heropbouw van een veranda.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020173492

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020170165 (S 2020 316) voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Sint Jansstraat 37, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 287T

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020170165

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020137543 (S 2020 269) voor het verbouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Walenstraat 24, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 97D

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020137543

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020169498 (S 2020 306) voor het slopen van een eengezinswoning en bijgebouw en bouwen van twee halfopen woningen met carport op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Hellichtstraat 135 en 135A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 565M

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een eengezinswoning en bijgebouw en bouwen van twee halfopen woningen met carport.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving.

Uit de motivering blijkt dat de voorgenomen werken zich onvoldoende ruimtelijk inpassen in de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020169498

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Verlagen boordstenen - Steenweg op Wezemaal 61

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan aannemer Alwin Van

Cleynenbreugel om de boordstenen ter hoogte van de vergunde inrit van Steenweg op Wezemaal 61 te verlagen voor een bedrag van € 2.069,10 incl. btw. Het gaat hier over 2 overgangsboordstenen en 4 meter nieuwe boordstenen ertussen.

 

De totale kost van € 2.069,10 incl. btw wordt door de gemeente Rotselaar betaald aan aannemer

Alwin Van Cleynenbreugel.

 

Van Arlette Hermans wordt 50% van de kosten, nl. € 1.034,55 incl. btw, gevorderd voor het

verlagen van de boordstenen. Conform de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2015 dient

deze som betaald te worden vóór aanvang van de werken.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Vervoerregio Leuven mobipunt Werchter - beslissing mobipuntlocatie vast te leggen voor Vervoerregio

 

Toewijzing van Mobipunt Werchter als locatie voor de exploitatie van deelwagens in Rotselaar  met middelen die door Vervoerregio Leuven vanaf 2022 voorzien worden.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Princiepsakkoord uitbetaling werkings- en projectsubsidie cultuur 2020

 

Socio-culturele verenigingen erkend binnen de Rotselaarse cultuurraad komen in aanmerking voor werkings- en projectsubsidie 2020. Alle aanvragen werden berekend aan de hand van het subsidiereglement cultuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich principieel akkoord voor de uitbetaling van de werkings- en projectsubsidie cultuur 2020. Vooraleer definitief akkoord volgt nog een advies van de algemene vergadering van de cultuurraad.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Aanvraag personenlijst Vzw KODiD, Vrije Basisschool De Rank

 

De vrije en de gemeentelijke basisscholen zijn beide partners van de gemeente Rotselaar om aan

kleuters van Rotselaar kwalitatief onderwijs in eigen gemeente aan te bieden en te promoten.

Binnen het kader van de gemeentelijke beleidsdoestellingen en overeenkomstig de voorwaarden en

veiligheidsmaatregelen, bepaald in de verwerkerovereenkomst tussen de Gemeente Rotselaar en de

Vrije Basisschool De Rank wordt aan deze school de gevraagde personenlijst verstrekt. Hiermee

wordt ook de bescherming voorzien zoals opgelegd door de Europese verordening

gegevensbescherming (GDPR).

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Aanvraag personenlijst door GBS De Straal

 

De gemeente wil kwalitatief onderwijs in Rotselaar kenbaar maken aan ouders. Om deze doelstelling

te bereiken, worden de ouders via de gemeentelijke scholen geïnformeerd over openklasdagen. De

gemeentelijke school de Straal krijgt de mogelijkheid om hiervoor een personenlijst aan te vragen.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Aanvraag personenlijst door GBS Het Nest

 

 

De gemeente wil kwalitatief onderwijs in Rotselaar kenbaar maken aan ouders. Om deze doelstelling

te bereiken, worden de ouders via de gemeentelijke scholen geïnformeerd over openklasdagen. De

gemeentelijke school Het Nest krijgt de mogelijkheid om hiervoor een personenlijst aan te vragen.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Ambtshalve afvoering van het wachtregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het wachtregister.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Ambtshalve afvoering van het wachtregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het wachtregister.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Onderhoudscontract turntoestellen en vernieuwen toestellen gemeentelijke scholen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht onderhoudscontract turntoestellen aan de firma Janssen-Fritsen nv uit Temse.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Herstelling traktor - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de herstelling van de traktor.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Overdracht investeringsbudgetten gemeente van 2020 naar 2021

 

Het college bepaalt welke investeringskredieten voor de gemeente overgedragen worden van 2020 naar 2021.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Aanvraag gemeentelijke borgstelling Wezemaalse Tennisclub vzw

 

Het college verleent een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling naar aanleiding van de wederopname van een krediet door de Wezemaalse Tennisclub vzw.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.004-2021.007

 

Het college keurt de ontvangen facturen - als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) - goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021