Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 14 juni 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Kennisname: toekening eretitel

 

Er wordt kennis genomen van de toekenning eretitel burgemeester aan Dirk Claes.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

 

Een werknemer wordt medisch ongeschikt verklaard om het overeengekomen werk uit te oefenen. Er wordt bij gevolg een einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Vacantverklaring en aanstelling administratief medewerker uit wervingsreserve

 

De halftijdse (19u) contractuele functie van administratief medewerker (C1-C3) in de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst, Muziek en Woord, wordt vacant verklaard vanaf 1 september 2021. De kandidaat in de wervingsreserve wordt aangesteld.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021029279 (S 2021 49) voor het verbouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kerkhofstraat 45, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 507P2, 511C, 512G en 512H

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021029279

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021026885 (S 2021 46) voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Schrikstraat 26, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 545L2, 545A3 en 545K2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021026885

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020178470 (S 2021 5) voor het bouwen van een eengezinswoning en een garage op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Groeneweg 24 C, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 199D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en een garage.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving.

De voorgenomen werken passen zich onvoldoende ruimtelijk in in de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020178470

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021049246 (S 2021 79) voor het uitbreiden van een woning en het verwijderen van een schouw op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Berkenlaan 55, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 43H9, 43C13, 43D21 en 43D41

 

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning en het verwijderen van een schouw.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021049246

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021011618 (S 2021 20) voor het wijzigen van een deel van het bos naar tuinzone en de regularisatie van een bijgebouw op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Sparrenstraat 2A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 529C

 

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een deel van het bos naar tuinzone en de regularisatie van een bijgebouw.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021011618

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021092630 (M 2021 158) voor isoleren van dak, zij- en achtergevel op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 33, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 663A2, 663V, 663B2 en 663W

 

Het betreft een aanvraag tot isoleren van dak, zij- en achtergevel.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021092630

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

OMV2021092586 (2021 167) exploitatie bronbemaling voor plaatsing zwembad - Bram Cloet - Bremberg 11

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van een bemaling voor de plaatsing van een zwembad bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

OMV2021100586 (2021 172) plaatsing en exploitatie propaangastank - Daphné Frigeni - Beverlaak 138

 

Het schepencollege neemt akte van de melding voor de plaatsing en exploitatie van een ondergrondse propaangastank voor de verwarming van de woning en voor sanitair warm water.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  OMV_2020059616 - V 2020 13 gelegen aan de Regastraat 21 A en 21 B, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie D, nummer 502 x, met betrekking tot het verkaveling in twee bouwloten voor het oprichten van eengezinswoningen in open verband.

 

In de omgevingsvergunning OMV_2020059616 - V 2020 1 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 176 - VERD/1182/RH van de percelen kadastraal gekend als afd. 1, sectie E, nrs.  135 p2 en 135 s3, gelegen aan de Esdreef 20 en de Berkenlaan - aangevraagd op 3 juni 2021 door notaris Karel Lacquet gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 8/1.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Esdreef 20 en Berkenlaan, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie E, nummers 135 p2 en 135 s3 wordt gevraagd om de akte van gratis grondafstand te verwezenlijken.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 177 - VERD/1183/WZ van de percelen kadastraal gekend als afd. 3, sectie B, nr. 129/B/P0000 gelegen aan de Stenenkruisbosweg 10, aangevraagd op 4 juni 2021 door notarissen Geerinckx & Callewaert gevestigd te Th. De Beckerstraat 42, 3200 Aarschot.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Stenenkruisbosweg 10, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, nummer 129/B wordt gevraagd om de boomgaard in natuurgebied af te splitsen van de woning die verkocht is.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Vrijgave bankwaarborg voor wegeniswerken en aanleg groenplein opgelegd in de verkavelingswijziging 201424 (V/1149/RC) ten voordele van Durabrik Bouwbedrijven NV/SA

 

Vrijgave bankwaarborg voor wegeniswerken en aanleg groenplein verkaveling Wijngaard.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Kennisname: verslag Kwaliteitskamer project Meergezinswoningen Sint Jansstraat 43-55 met binnengebied

 

Voorgeschiedenis

Op 26 april 2021 werd door het college beslist om een Kwaliteitskamer op 18/05/2021 te

organiseren voor een project met 65 appartementen, 2 commerciële ruimten en 25 eengezinswoningen aan de Sint Jansstraat 43 - 55.

 

Feiten en context

Er werd een Kwaliteitskamer gehouden met de experten Regis Verplaetse (UR architecten) en Bruno Van Langenhove. Het advies van de Kwaliteitskamer betreft een onpartijdig en onafhankelijk advies.

 

Adviezen

Het advies van de Kwaliteitskamer is negatief.

 

Argumentatie (samenvatting)

          De densiteit van het project is planologisch en stedenbouwkundig niet aanvaardbaar omdat de woonvraag beperkt is in de landelijke dorpskern Werchter en de dorpse schaal wordt overschreden. Voor het project wordt een richtdichtheid van 25 wo/ha voorgesteld. Mits voldoende meerwaarde voor het dorp kan dit nog (in beperkte mate) worden uitgebreid.

 

          Het voorstel is niet op maat van het dorp. Een vierde bouwlaag is niet wenselijk. Grote volumes van 90m lang en grote 'urban villa's zijn niet aanvaardbaar.

 

          Het project biedt te weinig een meerwaarde voor het cultuurlandschap van Werchter. Het voorgestelde park moet beter toegankelijk zijn, leesbaar zijn, opgeladen met andere functies en een rol te spelen als aaneengesloten groene vinger vanuit het agrarische landschap tot in de dorpsstraat. Het statige gebouw aan de Sint Jansstraat dient te behouden blijven en te worden verweven met het project. Er dient gezocht te worden hoe de verschillende typologieën verbonden kunnen worden met elkaar en hoe ze meer aansluiten bij de dorpse identiteit.

 

          De wagens dienen zo veel mogelijk ondergronds te parkeren, voor alle typologieën en zonder uitbreiding van het stratennetwerk.

 

          De kwaliteitskamer stelt voor om een landschapsdeskundige bij het project te betrekken en meerdere "architecturen" te voorzien. De kamer stelt voor om een masterplan op te laten maken. Een tweede kamer lijkt aangewezen.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Kennisname: Verslag GECORO 6 mei 2021

 

Op 6 mei 2021 vond er een Gecoro plaats.

 

Agendapunten waren:

1. Verkaveling: Hogeweg / Jack-Opstraat Werchter

2. Project wonen-in-meervoud: Wezemaalplein Wezemaal

3. Project wonen-in-meervoud: Steenweg op Nieuwrode 21-33 Wezemaal

 

In bijlage het verslag dat werd goedgekeurd.

Dit verslag zal ook op de website van de gemeente worden geplaatst.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Aarschotsesteenweg 134 - 22 juli 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Aarschotsesteenweg 134 op donderdag 22 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Besluit subsidiedossier veilige schoolomgeving

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een aanvraag tot subsidie voor veilige schoolomgeving in te dienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor het verhogen van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van GBS Het Nest en GBS Kameleon.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Plaatsen wegwijzer - Bark Park Hondenweide

 

Er wordt geen toelating gegeven om een wegwijzer te plaatsen naar hondenweide Bark Park.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Toelage Rotselaar 2021 - Intergemeentelijke Culturele Samenwerking (IGCS)

 

De toelage aan de IGCS wordt besteed voor het intergemeentelijk cultureel beleid voor de organisatie van overkoepelende culturele evenementen binnen de IGCS en de promotie van deze culturele evenementen.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Toelating organisatie rommelmarkt op domein 'De Klokkeberg' Werchter - 27/06/2021

 

Paul Van den Brugghen wenst op zondag 27 juni 2021 een rommelmarkt te organiseren op het domein van 'De Klokkeberg' in Werchter.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Toelating en politieverordening - Tuning-evenement 'Voor Lore' - 04/07/2021 - Wingepark Rotselaar

 

Detailjunkies organiseert op zondag 4 juli 2021 het tuning-evenement 'Voor Lore' in het Wingepark te Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Nummering Leuvensebaan

 

Voor het bouwen van een woning wordt een huisnummer toegekend aan een perceel gelegen aan de Leuvensebaan te 3110 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Aanvraag personenlijst door het LDC Oude Pastorie

 

Instellingen van Belgisch recht die taken van algemeen belang vervullen en die niet nominatief werden aangewezen voor toegang tot het Rijksregister kunnen in aanmerking komen om onder bepaalde voorwaarden personenlijsten te verkrijgen. Binnen het kader van de opmaak van een buurtanalyse, zoals voorzien in uitvoering van het nieuwe woonzorgdecreet worden bewonerslijsten bezorgd aan het Lokaal dienstencentrum Oude Pastorie te Werchter.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Concessies begraafplaatsen mei 2021

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen aan te vragen. In mei werden er twee aanvragen urnenveldconcessie en een aanvraag columbariumconcessie ingediend.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Maaien van bermen en ruiming van bladeren 2021 - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning aan de firma Jewa.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Nieuw meubilair gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'nieuw meubilair gemeentelijke magazijnen' aan de firma Jora Kantoormeubelen uit Mortsel.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Renovatie sanitaire units - Woonwagenpark Werchter - Goedkeuring verrekening 2A

 

Het college gaat akkoord met verrekening 2A voor een totaalbedrag in meer van € 6.435,07 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Heraanleg Torenhoflaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Het college gaat akkoord met de openbare procedure voor de opdracht 'heraanleg Torenhoflaan' en keurt het bestek goed.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Behandeling van een bezwaar tegen de kohierbelasting DifTar voor het adres Aarschotsesteenweg 194/A te 3111 Rotselaar

 

Een bezwaar tegen de belasting op inzameling en verwerking van afval, gebruik van het recyclagepark en de huur van de containers voor een adres op de Aarschotsesteenweg wordt niet ingewilligd.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 23/06/2021