Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 7 juni 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten - Algemene vergadering van 15 juni 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten goed van de algemene vergadering van de vzw Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) van 15 juni 2021 en stelt het mandaat vast van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Kennisname: schriftelijke vraag raadslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoord.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Aanstelling jobstudent dienst vrije tijd

 

Er wordt een jobstudent aangeworven voor de maand september 2021 ter ondersteuning van de dienst vrije tijd.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021059805 (S 2021 100) voor het slopen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Gildenstraat 41, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 606E, 608B en 609E

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een eengezinswoning.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021059805

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021052370 (S 2021 90) voor het slopen van een woning en bijgebouw op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Walstraat 64, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 700Z2, 704L, 704V en 704K

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en bijgebouw.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021052370

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021043355 (S 2021 67) voor de aanleg van een zwembad en verhardingen op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kwikstaartweg 30, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 3R, 3W, 4X, 4N, 4S, 43E4 en 43Z21

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een zwembad en verhardingen.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria van de gemeentelijke verordening woonparkgebied d.d. 4/7/2007. Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de voorgenomen werken in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021043355

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021020537 (S 2021 48) voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Grotestraat 33, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 442G2, 442N2 en 442K2

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning in open verband.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021020537

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

GA202108: Aanpassingspremie Boonhofstraat 33

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 221,55 euro voor de Boonhofstraat 33 te Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Engagement contact- en bronopsporing COVID-19 optie 1 verlenging tot 31 augustus

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het engagement van de gemeente aan Vlaanderen dat ze verder wil inzetten op COVID-19 sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching tot 31 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Openstellen Trage weg 28 - Opstarten procedure vredegerecht

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in het dossier 'Openstellen Trage weg 28 - Paepen Eysselpad' aan haar raadsman de opdracht te geven om een procedure voor het vredegerecht op te starten met als doel het verkeersbord 'private weg' weg te halen en de weg te erkennen als gemeenteweg.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Aarschotsesteenweg 157

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Aarschotsesteenweg 157 op donderdag 10 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toelating uitzending wedstrijden Belgische Rode Duivels in het kader van het EK voetbal / juni-juli 2021 / Buurtcomité Hanewijk

 

Buurtcomité Hanewijk wenst tijdens de maanden juni en juni 2021 de wedstrijden van de Belgische Rode Duivels in het kader van het EK Voetbal te vertonen voor inwoners.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toelating uitzending wedstrijden Belgische Rode Duivels in het kader van het EK voetbal + politieverordening afsluiten gedeelte Schoolstraat voor uitbreiding terras/ juni-juli 2021 / Café Onder Den Toren

 

Emmanuel Verbelen (Café Onder Den Toren) wenst tijdens de maanden juni en juni 2021 de wedstrijden van de Belgische Rode Duivels in het kader van het EK Voetbal te vertonen en vraagt voor uitbreiding van het terras op deze momenten het afsluiten van een gedeelte van de Schoolstraat.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toelating evenement 't is Zomerbar - Jins Scouts Wezemaal - 25 t.e.m. 27 juni 2021

 

Scouts Wezemaal organiseert op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021 de activiteit ''t is Zomerbar'.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toelating uitzending wedstrijden in het kader van het EK voetbal + politieverordening afsluiten gedeelte Dorpsplein voor uitbreiding terras / 11 juni-11 juli 2021 / Café De Zijbeuk

 

Jochen Van Loye (Café De Zijbeuk) wenst tijdens de periode van 11 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 de wedstrijden van het EK Voetbal te vertonen en vraagt voor uitbreiding van het terras op deze momenten het afsluiten van een gedeelte van het Dorpsplein.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toekennen toelagen seniorenverenigingen

 

De werkingssubsidies voor de seniorenverenigingen, die vertegenwoordigd zijn in de

seniorenraad, worden toegekend.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toekennen toelage gezondheidsraad

 

Aan de gezondheidsraad wordt de werkingstoelage toegekend.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toekennen toelage GROS

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het financieel verslag 2020 van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en kent de toelage 2021 toe.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toekennen toelage seniorenraad

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kasverslag 2020 van de seniorenraad. De werkingssubsidie 2021 wordt toegekend.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Toekennen toelage Rode Kruis

 

Aan het Rode Kruis (afdeling Werchter) wordt een toelage toegekend.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Onderhoudswerken 2021 - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'onderhoudswerken 2021' aan de firma Vanhoeyveld.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Herinrichten gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht aan de firma Square Project.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Fietspaden op bruggen Beninksstraat - Steenweg op Nieuwrode - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van de prijsvraag in het dossier 'fietspaden op bruggen Beninksstraat - Steenweg op Nieuwrode.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Nieuw meubilair scholen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van de prijsvraag in het dossier 'nieuwe meubilair scholen'.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Renovatie sanitaire units - Woonwagenpark Werchter - Goedkeuring verrekening 1

 

Verrekening 1 voor een totaalbedrag in meer van € 450,28 wordt goedgekeurd in het dossier 'renovatie sanitaire units - woonwagenpark Werchter'.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.042-2021.056

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021