Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 10 mei 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 23 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn op 25 mei 2021, middels een schriftelijke procedure.

De heer Werner Mertens, gemeenteraadslid en vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering, wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB directiecomité 11/05/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van het directiecomité AGB Rotselaar van 11 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Vacantverklaring deskundige communicatie en participatie (B1-B3), contractueel, voltijds

 

De voltijdse, contractuele functie van deskundige communicatie en participatie in salarisschaal B1-B3 wordt vacant verklaard en de selectieprocedure wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021035987 (S 2021 60) voor het wijzigen van de gevel op een terrein gelegen te 3111 Rotselaar, Vleugtweg 17, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 348A5

 

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de gevel.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021035987

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021005182 (S 2021 11) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Zwaluwlaan 28, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 205A7, 205B7, 205C7 en 205F4

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021005182

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021002021 (S 2021 18) voor het bouwen van een ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Elzendreef 1, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 221B en 221D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021002021

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020178322 (S 2020 334) voor het plaatsen van een zwembad op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Echostraat 12, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 179C6

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een zwembad.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020178322

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021013213 (S 2021 25) voor het plaatsen van een zwembad op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Leuvensebaan 23, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 969R en 970A

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een zwembad.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021013213

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de verkaveling 2017 33 - V/1209/RC voor het verkavelen van gronden gelegen te 3110 Rotselaar, Olmendreef, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie E, nummer 43 b40 met betrekking tot het vormen van drie bouwloten voor open bebouwing.

 

In de verkavelingsvergunning werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de verkavelingsvergunning 2017 33 en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Kennisname: Verslag GECORO 22 april 2021

 

Op 22 april 2021 vond er een Gecoro plaats.

 

Agendapunten waren:

1. Project wonen-in-meervoud: Vijfde Liniestraat 5-7 Rotselaar

2. Project wonen-in-meervoud: Tweebruggenstraat 23 Werchter (Van Langendonck)

3. Kennisname verordening woonparkgebied

4. Kennisname voorontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

 

In bijlage het verslag dat werd goedgekeurd op de Gecoro van 6 mei 2021.

Dit verslag zal ook op de website van de gemeente worden geplaatst.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Proximus - Beversluis - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus om werken uit te voeren in de Beversluis volgens dossiernummer JMS 481076.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 2B - woensdag 12 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Pastorijstraat 2B op woensdag 12 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Sanitair Grote Prijs Vermarc - 15 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op Wezemaalplein en in de Paternosterstraat voor het plaatsen van sanitaire voorzieningen in het kader van de Grote Prijs Vermarc op 15 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Werchterplein 23 - donderdag 20 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Werchterplein 23 op donderdag 20 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Aankoop materialen gemeentelijke uitleendienst

 

Het stelselmatig vernieuwen en/of uitbreiden van het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst is een actie binnen het meerjarenplan 2020-2025. Met het extra aankopen van materiaal komt de gemeente enerzijds tegemoet aan de vraag van de verenigingen en anderzijds kan het materiaal extra worden ingezet voor gemeentelijke initiatieven bovenop het materiaal dat reeds ter beschikking is.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Aanvraag terras B&L - Werchterplein

 

B&L Party Services vraagt de toelating om het openbare domein in te nemen voor het plaatsen van een horecaterras.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Nummering verkaveling Beukenlaan - Dennenlaan

 

Aan de vier loten voor open bebouwing gelegen aan de Beukenlaan en aan de Dennenlaan te 3110 Rotselaar worden huisnummers toegekend.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Schilderwerken school Heikant - Goedkeuring gunning

 

De opdracht wordt toegewezen aan de firma G3SGroup uit Koersel voor een totaalbedrag van € 8.977,50 excl. btw.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Inning gemeentebelasting op inzameling en verwerking van afval en gebruik van het recyclagepark - port- en beheerskosten - aanslagjaar 2021

 

Inning huisvuilbelasting door EcoWerf - goedkeuring van de port- en beheerskosten die hiervoor

zullen aangerekend worden.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.034

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021