Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 15 februari 2021

Om 13u45 tot 15u45

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Hilde Mariën, algemeen directeur wnd.;

 

Verontschuldigd:

 

Dirk Claes, schepen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 3 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten gemeenteraad 23/02/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Kennisname: schriftelijke vragen raadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden en formuleert hierop een antwoord.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Selectieprocedure technisch assistent: beoordeling geldigheid kandidaturen

 

De ingediende kandidaturen voor de selectieprocedure van technisch assistent worden beoordeeld. De kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan de selectieprocedure worden schriftelijk uitgenodigd voor de proeven.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Vacantverklaring vervangingscontract bibliotheekassistent(e) naar aanleiding van zwangerschapsverlof/moederschapsrust.

 

Vacantverklaring van de functie bibliotheekassistent(e), C1-C3 in een fulltime vervangingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020168067 (S 2020 303) voor het plaatsen van een zwembad op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Bremberg 14, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 573K2

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een zwembad.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020168067

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020105955 (V 2020 22) voor verkavelen van het goed in twee bouwloten voor vrijstaande eengezinswoningen op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Hoogland 139 en Spandonck 2, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nrs. 284A2, 284Z en 284Y2

 

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van het goed in twee bouwloten voor vrijstaande eengezinswoningen.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020105955

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

OMV_2021017071 (OMG 202131) bronbemaling voor plaatsen zwembad - Schrikstraat 28

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van de bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

OMV2021021260 (OMG2021 37) plaatsen propaangastank - Gunther Van Hoogten - Beverlaak 160

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding over de plaatsing van een bovengrondse propaangastank voor de verwarming van de woning en sanitair warmwater.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020169658 (S 2020 307) voor het plaatsen van elektrische houten poort op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Aarschotsesteenweg 219, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 284X

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van elektrische houten poort.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020169658

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

OMV2021021399 (OMG202138) bronbemaling plaatsen zwembad - Tom Eeckhout - Hogeweg 39

 

Het schepencollege neemt akte van de melding voor de bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning OMV_2020069296 voor de afbraak van een woning, het bouwen van 14 woningen en 13 appartementen met ondergrondse parking, gelegen Stationsstraat 88, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 26 oktober 2020- dossier 2020 164 S

 

Standpunt eerste aanleg van 26 oktober 2020 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020069296

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden OMV_2020061703- V 2020 16 gelegen Langestraat 143 en 145 en Winkelveldbaan 4, 6, 8 en 8A, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummers 159 e2 en 159 t, met betrekking tot het verkavelen in 6 loten halfopen bebouwing na slopen van een eengezinswoning en bijgebouw.

 

In de omgevingsvergunning OMV_2020061703 - V 2020 16 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020102018 (S 2020 309) voor de aanpassing van 2 eengezinswoningen in halfopen verband t.o.v. reeds afgeleverde vergunning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Hellichtstraat 36-38, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 520D, 520F, 520E en 520G

 

Het betreft een aanvraag tot de aanpassing van 2 eengezinswoningen in halfopen verband t.o.v. reeds afgeleverde vergunning.

Uit de motivering blijkt dat de schaal en het uiterlijk van de voorgenomen werken op voldoende wijze ruimtelijk inpassen in de onmiddellijke en ruime omgeving. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020102018

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020103101 (S 2020 231) voor de aanleg van een poel en buffergracht en ophogen van het terrein op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Beverlaak , kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 53D, 59A en 59B

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een poel en buffergracht en ophogen van het terrein.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020103101

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Advies bestemmingsonderzoek kerk Rotselaar-Heikant

 

De gemeente Rotselaar werkt sinds geruime tijd samen met met IOED WinAr rond de toekomst van de kerken in Rotselaar. Achtergrond voor dit alles vormt het kerkenbeleidsplan. In 2019 en 2020 werd hiervoor beroep gedaan ophet Projectbureau Herbestemming o.l.v. Niek Deroo, met Studiebureau Origin en met architectenbureau Collectief Noord. De gemeente vroeg en kreeg hiervoor ook subsidies vanwege de Vlaamse overheid. Het project zit op dit moment in de eindfase.

Om de noodzakelijke vervolgstappen te kunnen zetten wordt het advies ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Advies bestemmingsonderzoek kerk Werchter

 

De gemeente Rotselaar werkt sinds geruime tijd samen met met IOED WinAr rond de toekomst van de kerken in Rotselaar. Achtergrond voor dit alles vormt het kerkenbeleidsplan. In 2019 en 2020 werd hiervoor beroep gedaan op het Projectbureau Herbestemming o.l.v. Niek Deroo, met Studiebureau Origin en met architectenbureau Collectief Noord. De gemeente vroeg en kreeg hiervoor ook subsidies vanwege de Vlaamse overheid. Het project zit op dit moment in de eindfase.

Om de noodzakelijke vervolgstappen te kunnen zetten wordt het advies ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Subsidieaanvraag voor gemeentelijke basisscholen

 

De gemeentelijke basisscholen te Rotselaar hebben een rijke voorgeschiedenis die reeds start in 1900, doorheen de jaren hebben zij een grote groei ondergaan waarbij de infrastructuur stelselmatig groeide afhankelijk van de noden. Ondertussen zitten deze gebouwen aan hun gebruikslimiet, ondanks dat zij de tand des tijds door preventief onderhoud goed doorstaan hebben. De oefening dient gemaakt te worden om naar de toekomst toe een concreet standpunt in te nemen en de volledige sites te gaan herbekijken om zo de veelheid aan toevoegingen terug naar een compacter geheel te herleiden met een doordachte pedagogische visie. Om dit financieel haalbaar te maken wordt er per school een dossier ingediend bij Agion. Voor het basisonderwijs bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kostprijs. Na het doorlopen van een wachttijd (8 a 10 jaar) geeft Agion de schriftelijke toestemming om de infrastructuurwerken op te starten.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Toelating eenmalige standplaats markt Wezemaal - 6 maart 2021 - KH Sint-Cecilia Rotselaar

 

KH Sint-Cecilia Rotselaar wenst op zaterdag 6 maart 2021 een standplaats in te nemen op de markt in Wezemaal voor de verkoop van hun jubileumbier.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Toekenning subsidies vzw De Bewegingsschool

 

Het college beslist over de toekenning van sportsubsidies aan vzw De Bewegingsschool nadat er bijkomende relevante informatie verstrekt werd door de betreffende vereniging.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Nummering Van de Cauterplein

 

Aan de acht loten voor halfopen bebouwing gelegen aan Van de Cauterplein te 3110 Rotselaar worden huisnummers toegekend.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Daarnaast werden er ondertussen nieuwe bewoners ingeschreven op het adres van

deze persoon. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Daarnaast werden er ondertussen nieuwe bewoners ingeschreven op het adres van

deze persoon. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Daarnaast werden er ondertussen nieuwe bewoners ingeschreven op het adres van

deze persoon. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Concessies begraafplaatsen januari 2021

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen aan te vragen. In januari werden er zes aanvragen urnenveldconcessie, twee aanvragen columbariumconcessie ingediend.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Studieopdracht riolerings- en wegenisproject Grotestraat en Kleinstraat - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht aan Aaro-Topa uit Herk-de-Stad.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Plaatsing brandwerende deuren GBS Het Nest - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht "Plaatsing brandwerende deuren GBS Het Nest" aan Algemene schrijnwerkerijk G&T uit Haacht.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Onderhoudscontract dakgoten gemeentelijke gebouwen  - Goedkeuring gunning verlenging

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de opdracht onderhoudscontract dakgoten gemeentelijke gebouwen aan de firma Bartam.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Drukken, leveren en verspreiden van het gemeentelijk magazine - Goedkeuring gunning verlenging

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de opdracht drukken, leveren en verspreiden Trots aan drukkerij Artoos.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Aankoop en levering van onderhoudsproducten en -materialen op afroep

 

Het college keurt de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's goed voor de opdracht "Aankoop en levering van onderhoudsproducten en -materialen op afroep".

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Aansluiting Zallaken op Terheidelaan - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht "Aansluiting Zallaken op Terheidelaan" aan de firma THV Superbeton/Hoogmartens.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.002

 

Het college keurt de ontvangen facturen - als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) - goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021