Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 maart 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 45 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kennisname: schriftelijke vraag raadslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoord.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Vacantverklaring en aanstelling technisch assistent

 

De functie van technisch assistent wordt vacant verklaard omwille van een pensionering met ingang vanaf 1 mei 2021.

Een kandidaat uit de wervingsreserve van technisch assistent wordt aangesteld. Contractueel, voor onbepaalde duur, voltijds, D1-D3.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Selectieprocedure coördinator jeugd en kinderopvang -  beoordeling geldigheid kandidaturen

 

De kandidaturen voor de selectieprocedure van coördinator jeugd en kinderopvang, contractueel, voltijds, B1-B3, worden beoordeeld door het college. De kandidaten die voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden worden toegelaten tot de selectieprocedure.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

GBS Rotselaar : Bekrachtiging van de verkiezingen schoolraad voor de geleding van het personeel en de geleding van de ouders

 

Bekrachtiging van de verkiezingen schoolraad voor de geleding van het personeel en de geleding van de ouders.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

GA202104: Aanpassingspremie Oorzaakveldpad 29

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 500 euro voor de Oorzaakveldpad 29 te 3111 Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020153486 (V 2020 30) voor het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 89 en 91, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 313Z

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing.

 

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving.

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de voorgenomen werken zich onvoldoende ruimtelijk inpassen in de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020153486

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020163773 (S 2020 297) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vrijheidsstraat 13, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie A nr. 135R2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning in open verband.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020163773

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021000725 (S 2021 2) voor het bouwen van een veranda na sloop van de bestaande veranda op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Rigessel 126, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 449D2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda na sloop van de bestaande veranda.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021000725

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021012444 (S 2021 22) voor het vellen van 8 bomen in parkgebied op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Wingestraat 10, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 702D

 

Het betreft een aanvraag tot het vellen van 8 bomen in parkgebied.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

 

 

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021012444

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020138838 (S 2020 260) voor de afbraak van een bestaande garage en oprichten van een nieuwe garage met een kelder en de regularisatie van een bestaande garage op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Preterstraat 92 en 94, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nrs. 129A3 en 129P2

 

Het betreft een aanvraag tot de afbraak van een bestaande garage en oprichten van een nieuwe garage met een kelder en de regularisatie van een bestaande garage.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020138838

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021003268 (S+M kl 3 2021 6) voor het slopen van een bestaande en het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine op een gewijzigde locatie. De te slopen cabine is gelegen langs de Zandstraat op een terrein  kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 696V. De nieuwe cabine is voorzien langs de Klaverstraat op een terrein kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 697.

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een bestaande en het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine op een gewijzigde locatie.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021003268

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020151406 (V 2020 31) voor het verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing na afbraak van een woning en bijgebouwen op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hoogland 121, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 275W2

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten voor halfopen bebouwing na afbraak van een woning en bijgebouwen.

De aanvraag omvat ook stedenbouwkundige handelingen die nodig zijn om de verkaveling bouwrijp te maken, meer bepaald slopen van achterliggende bijgebouwen.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving.

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de voorgenomen werken zich onvoldoende ruimtelijk inpassen in de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020151406

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021048010 (M 2021 75) voor het melden van een reeds gebouwd tuinhuis op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Leuvensebaan 12, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 979M2, 980F, 982K en 983G

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunningsmelding van een reeds gebouwd tuinhuis.

 

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021048010

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

OMV2021036653 (2021 74) exploitatie van een bronbemaling voor de plaatsing van een kelder - Van Breugel - Bastiaens - Grotestraat 82

 

Het schepencollege neemt akte van de exploitatie van de bronbemaling voor de plaatsing van de kelder bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

OMV_2021046822 (MM 2021 80) exploitatie van  bronbemaling voor de plaatsing van een kelder bij een private woning - Bart Berings - Catharinalaan 9

 

Het schepencollege neemt geen akte van de melding van een bronbemaling wegens het ontbreken van noodzakelijke en essentiële informatie in het aanvraagdossier.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie 20208 -  SA/1476/RH strekkende tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest tot het bouwen, meer bepaald bouwen van twee eengezinswoningen in open verband en het ontbossen van de zone zoals aangeduid op het plan boscompensatie in woonparkgebied op twee percelen gelegen te Rotselaar  3110, Kastanjedreef 22, 1e afdeling, sectie E, nr. 40T en Kastanjedreef 24, 1e afdeling, sectie E, nr. 40V.

 

Een negatief stedenbouwkundig attest met referentie 20208.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie 202012 -  SA/1480/RH trekkende tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest tot het bouwen, meer bepaald bouwen van twee eengezinswoningen in open verband en het ontbossen van de zone zoals aangeduid op het plan boscompensatie in woonparkgebied op twee percelen gelegen te Rotselaar  3110, Kastanjedreef 22, 1e afdeling, sectie E, nr. 40T en Kastanjedreef 24, 1e afdeling, sectie E, nr. 40V

 

Een negatief stedenbouwkundig attest met referentie 202012.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aktename van de verdeling/verkoop 2021 111 - VERD/1174/WZ van het perceel grond met weekendverblijf, kadastraal gekend als afd. 3, sectie A, nr. 723 B gelegen aan Steenweg op Nieuwrode 32 +, aangevraagd op 15 maart 2021 door notaris Gwen Daniëls gevestigd te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 240.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan Steenweg op Nieuwrode 32+, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummer 723 b wordt gevraagd om het weekendverblijf met aanhorigheden en tuin te verkopen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

instellen hoger beroep OMV_2019152988 Dennenlaan

 

Het college beslist een annulatieberoep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor een omgevingsvergunningsdossier en 'Beelen advocaten' hiervoor te machtigen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

De omgevingsaanvraag 2020121627 (2021 39)  inzake L35 Vervangen overweg 119 Langestraat door tunnel en heraanleg stationsomgeving, gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124E2, 126P, 159D2, 170P2, 171L, 171K, 171H, 172P, 172M, 173D, 174/2 , 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 17

 

De omgevingsaanvraag inzake L35 Vervangen overweg 119 Langestraat door tunnel en heraanleg stationsomgeving, gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 132, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124E2, 126P, 159D2, 170P2, 171L, 171K, 171H, 172P, 172M, 173D, 174/2 , 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2 wordt VOORWAARDELIJK GUNSTIG GEADVISEERD

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Leuvensebaan 25 - 12 april 2021 tot en met 23 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Leuvensebaan 25 van 12 april 2021 tot en met 23 april 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Stationsstraat 61 - 12 april 2021 tot en met 13 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Stationsstraat 61 van 12 april 2021 tot en met 13 april 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Leuvensebaan 12 - 14 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Leuvensebaan 12 op 14 april 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating kamp Music Maestro Paaseditie - paasvakantie 2021 - Muzikevento

 

Muzikevento vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Subsidieverdeling jeugd 2020

 

Het college wordt gevraagd om de subsidieverdeling jeugd 2020 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Wandeling Okra Wezemaal

 

De bewegwijzerde wandeling van Okra Wezemaal door Wezemaal van 1 april tot en met 31 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating kamp 'PaasEiland kinderkamp' - paasvakantie 2021 - Casa Natura

 

Casa Natura vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating kamp 'Dans en Fun paaskamp' - paasvakantie 2021 - Dansstudio Scintillare

 

Dansstudio Scintillare vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating kamp 'sportkamp #playsmarterbetterharder' - paasvakantie 2021 - vzw De Bewegingsschool

 

vzw De Bewegingsschool vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar te organiseren in de turnzaal van GBS De Straal Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating kamp 'voetbalkamp Pasen' - paasvakantie 2021 - KFC Werchter

 

KFC Werchter vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Toelating paaskamp Rapide Wezemaal - paasvakantie 2021

 

Rapide Wezemaal vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie een kamp zonder overnachting voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Nummering bouwproject Steenweg op Nieuwrode 36,36A en 38

 

Aan de appartementen van het bouwproject gelegen aan Steenweg op Nieuwrode 36,3A en 38 te 3111 Wezemaal worden de huisnummers met indexen toegekend en gekoppeld aan de overeenkomstige referenties van deze appartementen op de plannen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kennisname: Verslagen gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

 

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) verdeelde het budget 2020 over de lokale projecten en de ngo's. De nieuwe visietekst en het nieuwe subsidiereglement werden door de algemene vergadering van de GROS goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kenniname: Drugs- en alcoholpreventie - Jaarverslag 2020

 

Ter verantwoording van de subsidies voor het project ‘intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventie’ werd een werkingsverslag opgesteld voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin zijn de acties terug te vinden die in het jaar 2020 plaatsgevonden hebben op vlak van drugs- en alcoholpreventie in de gemeenten Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg en Rotselaar. Voor Rotselaar gaat dit over de periode juli - december 2020.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Bestrijding eikenprocessierupsen - Goedkeuring gunning verlenging

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de opdracht in het dossier bestrijding eikenprocessierupsen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuring gunning - Aankoop en levering van onderhoudsproducten en -materialen op afroep

 

Goedkeuring van de gunning van de opdracht "Aankoop en levering van onderhoudsproducten en -materialen op afroep".

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Contractuele publiek-private samenwerking in de vorm van een promotieovereenkomst - ontwerp, bouw en financiering kleuterschool  - Goedkeuring definitieve oplevering

 

Het college gaat akkoord met de definitieve oplevering en de borgvrijgave.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuring gunning: Huur en reinigen loopmatten voor de gemeentelijke basisscholen

 

Het college keurt de gunning goed van de opdracht "Huur en reinigen loopmatten voor de gemeentelijke basisscholen".

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Kennisname: Overname dienstverlening Standaard Boekhandel voor basisscholen door Cloudwise België bv

 

De dienstverlening van Standaard Boekhandel voor basisscholen wordt overgenomen door Cloudwise België bv.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van de wanbetalers 2020 - Inzameling en verwerking van afval en gebruik van het recyclagepark

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor aanslagjaar 2021, op

inzameling en verwerking van afval en gebruik van het recyclagepark.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Beslissing over een beroep tegen opname in het leegstandsregister voor Eektstraat 10, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend Afd. 3 sectie A, nr. 344/K door Van Brussel

 

Beslissing over het beroep tegen opname in het leegstandsregister voor een woning in de

Eektstraat te 3111 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.017-2021.022

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021